Informace o projektu

Vývojové tendence sankční politiky (Sankční politika)

Kód projektu
MUNI/A/1347/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Sankční politika, jakožto jedna ze stěžejních oblastí trestní politiky státu, je neustále se vyvíjejícím tématem, které reaguje na nové trendy v kriminalitě, ale i na faktické problémy objevující se v souvislosti s výkonem jednotlivých druhů trestů a úsilím o nalezení optimální skladby trestních sankcí efektivně řešících aktuální kriminalitu ve společnosti. Trestní politika státu je v konečném důsledku ovlivněna zejména sankční politikou uplatňovanou soudními orgány, které i navzdory novelizačním snahám zákonodárce nemusí postupovat v reakci na trestnou činnost pachatelů v souladu s vytýčenými představami normotvůrce. Cílem předkládaného projektu je proto zhodnocení aktuálního stavu sankční politiky v českém právním prostředí především s ohledem na uplatňování jejích teoretických východisek v aplikační praxi, jakož i případná komparativní analýza či inspirace z oblasti trestní politiky uplatňované v zahraničí.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další