Informace o projektu
Diverzita, dynamika a fylogenetické vztahy klíčových společenstev významných evropských biotopů (DIDYF)

Kód projektu
MUNI/A/1301/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt integruje výzkumy v oborech ekologie rostlin, ekologie živočichů a biosystematika, které jsou zaměřeny na velkoškálové analýzy druhové variability a bohatosti biogeograficky významných a ohrožených evropských biotopů, jejich holocenního vývoje, fylogenetických a evolučních aspektů a interní dynamiky, které probíhají v rámci disertačních a magisterských prací. Jádro týmu tvoří studenti interní formy doktorského studia. Sedm z nich se věnuje analýze druhového složení a druhové bohatosti mechorostů, cévnatých rostlin a/nebo měkkýšů vybraných biotopů (slatiniště, lesy, štěrkové náplavy, zámecké parky, epifytické porosty na stromech) na celoevropské nebo středoevropské škále. Pět jich zkoumá ve stejných biotopech maloškálové procesy, které jsou důležité pro pochopení procesů utvářející studovaná společenstva (disperze, semenná banka, sukcese) a další tři tento výzkum doplňují o analýzu holocenního vývoje jednotlivých biotopů, který je pro pochopení současného rozšíření společenstev klíčový. Tři se věnují studiu evolučních procesů a zákonitostí (mezidruhová hybridizace, frekvence pohlaví, nukleotypový efekt), které studují od úrovně populací jednotlivých modelových druhů po velké fylogenetické či geografické škály. Tým doplňují studenti kombinované formy studia a magisterští studenti. Velkoškálové studie povedou k pochopení vzorců rozšíření jednotlivých společenstev, ale i k identifikaci faktorů, které je předurčují (klima, půdní reakce, podloží, management přírodních zdrojů, úroveň znečištění prostředí). Výsledkem budou zejména publikace, na nichž se budou studenti autorsky podílet, ve většině případů jako hlavní autoři.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info