Informace o projektu

Podpora výzkumu studentů v oblasti ekotoxikologie v roce 2017

Kód projektu
MUNI/A/1287/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Negativní vlivy chemických látek, které se vyskytují v prostředí, na zdraví ekosystémů a člověka jsou stále důležitým vědeckým problémem s řadou aplikačních přesahů. Předkládaný projekt usiluje o podporu a přímé zapojení studentů do aktivního výzkumu v oblastech environmentální toxikologie a ekotoxikologie. Projekt podpoří především studenty doktorského oboru Ekotoxikologie, programu Biologie na PřF MU, ale je plánována účast a podpora také vybraných nejlepších studentů Mgr. nebo Bc. studia. Hlavní směry studentského výzkumu budou zahrnovat: výzkum molekulárních a buněčných mechanismů účinků látek a jejich směsí, vývoj a využití biodetekčních systémů pro analýzy endokrinních disruptorů a dalších bioaktivních látek, laboratorní ekotoxikologie in vivo ve vodách a v půdách a studium biodostupnosti v komplexních matricích jako jsou půda či sedimenty. Projekt studenty zapojené do ekotoxikologického výzkumu podpoří zejména formou stipendií a dílčích pracovních úvazků ale také podporou aktivní účasti na konferencích v ČR a zahraničí, menší část prostředků je určena na mzdy mentorů, kteří povedou dílčí projekty studentů. Hlavními výstupy projektu budou publikace studentů v mezinárodních časopisech s IF, prezentace na konferencích a realizované studentské práce (doktorské, diplomové).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info