Informace o projektu

RECETOX RI - OP VVV (RECETOX RI)

Cílem tohoto projektu je posílit vědecký potenciál výzkumné infrastruktury RECETOX, která je od roku 2010 součástí České cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur. Hlavním vědeckým cílem je udržet si vysokou kvalitu environmentálního výzkumu, který je v Centru a VI RECETOX v současné době realizován, a rozšířit ji do nově se rozvíjející oblasti vlivu životního prostředí na zdraví slibující posílit pozitivní vliv a aplikační potenciál takového výzkumu. Toho bude dosaženo (i) vybudováním nové kapacity pro dlouhodobou archivaci environmentálních i lidských vzorků vybavenou technologií pro jejich bezpečné a dlouhodobě udržitelné skladování, (ii) vývojem souboru špičkových vzorkovacích a analytických metod potřebných pro realizaci takového výzkumu, (iii) dalším rozvojem velkoplošných environmentálně expozičních studií poskytujících odpovědi na zásadní společenské otázky, a (iv) budováním expertízy v oblasti dlouhodobých populačních studií, které umožňují propojení dat o environmentální a lidské expozici s daty o lidském zdraví. První výzkumný program se zaměřuje na rozvoj vzorkovacích, analytických a modelovacích technik a jejich aplikaci v globálních sítích monitoringu životního prostředí. Druhý výzkumný program pak zakládá multidisciplinární tým usilující o zvýšení vědecké hodnoty současných regionálních populačních studií a jejich integraci do evropského výzkumného prostoru harmonizací jejich protokolů, dotazníků a standardních operačních postupů a včleněním části zaměřené na biomonitoring toxických látek v lidských tkáních. V zájmu umožnění budoucích opakovaných analýz cenných vzorků bude vyvinut udržitelný biobankovací systém a všechna výsledná data budou dána k dispozici pro další výzkum, prioritizaci a kvalifikované rozhodovací procesy. Nové znalosti budou v budoucnu aplikovatelné v oblasti ochrany lidského zdraví, prevence, diagnostiky a intervenčních programů.

Publikace

2019

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 12 Další