Informace o projektu

Teoretické a praktické problémy přeshraničního vymáhání soukromoprávních nároků z nekalosoutěžního jednání a neoprávněných zásahů do práv k duševnímu vlastnictví (Nekalá soutěž a PDV v MPS)

Kód projektu
MUNI/A/1141/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Jednotný vnitřní trh EU a uvolnění čtyř základních ekonomických svobod v rámci Evropské unie dává vzniknout množství soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, které nemají svůj základ pouze v jednání po právu, ale také v jednání protiprávním (deliktním). Tento projektu je zaměřen na analýzu tématu, kterému není přes jeho zásadní dopady do právní teorie a praxe věnována dostatečná pozornost. Tématem projektu jsou teoretické a praktické problémy přeshraničního vymáhání soukromoprávních nároků z nekalosoutěžního jednání a neoprávněných zásahů do práv k duševnímu vlastnictví. Konkrétně je projekt věnován zejména analýze Nařízení Řím II a jeho příslušným ustanovením (zejména články 6 a 8) a jejich vazbě na další sekundární unijní předpisy, mezinárodní smlouvy a vnitrostátní právní úpravu. Tato oblast bude podrobena analytickému zkoumání, budou vyzdvihnuty praktické problémy, které stávající právní úprava, ať již prakticky či potenciálně, přináší, a formulována doporučení stran výkladu a aplikace předmětných norem, případně ke změně stávající právní úpravy.

Publikace

Počet publikací: 6