Informace o publikaci

MiR-215 a její role v patogenezi kolorektálního karcinomu

Autoři

VYCHYTILOVÁ Petra MLČOCHOVÁ Jitka RADOVÁ Lenka SVOBODA Marek VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější nádorová onemocnění na světě. V současné době probíhá řada studií usilujících o nalezení nových diagnostických, prediktivních a prognostických faktorů, ale též potenciálních terapeutických cílů. MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující RNA, jež mají potenciál post transkripčně regulovat expresi až 50 % lidských genů. Hrají tak důležitou roli v mnoha biologických procesech, jakými jsou buněčný cyklus, apoptóza či invazivita. Mnohé studie opakovaně prokázaly jejich deregulovanou expresi v nádorové tkáni, což poukazuje na možné využití v diagnostice nádorových onemocnění či určení prognózy a léčebné odpovědi pacientů. Cílem studie bylo analyzovat expresní profily 667 miRNA metodou kvantitativní real time PCR arrays u 8 důkladně klinicky charakterizovaných pacientů s CRC a 8 zdravých paralelních sliznic. Jednou z nejvíce deregulovaných miRNA byla miR-215, jejíž exprese byla dále validována na nezávislém souboru 250 párových vzorků, a to pomocí qRT-PCR. Následně byla analyzována korelace mezi expresí této miRNA a klinicko-patologickými znaky pacientů. Pro in vitro analýzy byly použity stabilní buněčné linie odvozené od CRC a byl sledován vliv miR-215 na viabilitu, buněčný cyklus a apoptózu, migraci buněk a schopnost zakládat kolonie. Pomocí qRT-PCR byly identifikovány některé cílové proteiny této miRNA. Současně byly připraveny stabilně transfekované buněčné linie exprimující tuto miRNA ve zvýšené míře, jež byly následně použity pro in vivo analýzy na myším modelu. Pomocí analýzy expresních profilů miRNA a qRT-PCR byla prokázána snížená hladina miR 215 v nádorové tkáni CRC a rovněž v tkáni metastáz. Zároveň byla nalezena souvislost mezi sníženou hladinou této miRNA, klinickým stádiem nemoci a metastázováním do regionálních lymfatických uzlin. In vitro analýzy prokázaly, že zvýšená exprese miR-215 vede ke snížené proliferaci a migraci buněk, zástavě buněčného cyklu v G0/G1 nebo G2/M fázi a zároveň významně zvyšuje procento apoptotických buněk 96 h po transfekci. Zbývající in vitro a in vivo analýzy v současné době probíhají a jejich výsledky budou součástí sdělení. Snížená exprese miR-215 byla pozorována již u řady nádorových onemocnění, a lze tedy předpokládat, že tato miRNA funguje jako významný nádorový supresor. Výsledky studie dále naznačují případné využití miR-215 jako nového biomarkeru u CRC a funkční screening potvrdil, že představuje potenciálně významný cíl při léčbě tohoto onemocnění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info