Informace o publikaci

Criteria, the Scope and Efficiency of review of Administrative Decisions within the Public Administration

Logo poskytovatele
Název česky Kritéria, rozsah a efektivnost přezkumu správních rozhodnutí v rámci veřejné správy
Autoři

SKULOVÁ Soňa HEJČ David BRAŽINA Radislav CHADIMA Marek

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Přezkoumání správních rozhodnutí uvnitř systému veřejné správy je v podmínkách české veřejné správy do značné míry determinováno tradicí. Platí to také pro relativně novou obecnou procesní úpravu (2004), se zachováním obecně dvoustupňového modelu správního přezkumu, včetně základů procesní stránky. Některé moderní prvky, odrážející požadavky spravedlivého procesu, resp. dobré správy, jež nová úprava přináší, však mnohdy nejsou zcela pochopeny a využívány aplikační praxí. Uvedené se vztahuje také na hlediska (kritérií) přezkumu správních rozhodnutí, jež doznala určitých explicitních změn, když je již operováno z požadavkem na „správnost“ rozhodnutí a postupu, vedle tradičně uváděné legality. Samo nastavení obsahu a rozsahu principu legality v zákonné úpravě správního procesu již obecně, s pomocí explicite vyjádřených principů pro činnost správních orgánů, obecně odpovídá požadovaným standardům. Poznatky z praxe a judikatury však samozřejmost a dostatečnost působení uvedených standardů a principů přesvědčivě nedokládají. Příspěvek si klade za cíl ověřit, jaká úloha v procesu potřebných kvalitativních změn přísluší přezkumným (vyšším) správním orgánům, a jak je naplňována. Vychází z nastavení hledisek pro přezkum správních rozhodnuté (a také opatření obecné povahy), a sleduje jejich uplatňování, včetně reflexe této činnosti ze strany správních soudů, jež je v tomto směru již poměrně rozsáhlá. Příspěvek směřuje nejprve k řádným ( nárokovým) přezkumným prostředkům, a následně k přezkumu pravomocných rozhodnutí. Zabývá se otázkami, jaké změny přinesly do nastavení a působení hledisek přezkumu principy dobré správy a napojení na evropský správní prostor (obecně v rovině práva na spravedlivý proces, a specificky pro oblast správního trestání). Jaká hodnotící kritéria přezkumné orgány uplatňují, a jaké vady rozhodnutí a řízení (druh, intenzita) vedou ke zrušení nebo změně rozhodnutí. Jaké principy jsou shledávány v praxi přezkumných správních orgánů jako určující pro požadovanou kvalitu rozhodnutí a procesu, a jak vhodnost a dostatečnost působení těchto hledisek hodnotí soudy ve správním soudnictví ( obecně také dvoustupňovém), event. Ústavní soud. K jakým změnám a posunům došlo v oblasti ochrany subjektivních práv účastníků správního řízení. Jaký význam má v tom to směru argumentace obsažená v odvolání či jiných podnětech vedoucích k přezkumu. Jak se „nové“ požadavky odrážejí v argumentaci vyšších správních instancí. Jak se ve světle řešení dílčích otázek jeví efektivnost nastavení a působení systému přezkumu rozhodnutí uvnitř veřejné správy. To jsou otázky, kterými se příspěvek zabývá, s oporou v jurisprudenci, komentářích, judikatuře správních soudů a zčásti Ústavního soudu. Využity budou také dostupné údaje od správních orgánů (zejména odvolacích). Vedle kriticko - analytického pohledu v rovině právní úpravy, zejména z pohledu ochrany práv dotčených osob a z hlediska efektivnosti správních procesů a jejich možného zjednodušení, je využita komparace s vybranými zeměmi (Německo, Rakousko).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info