Informace o publikaci

SWATH-MS identifikácia calcyphosinu a stathminu-1 ako markerov agresivity nádorov endometria s odlišnou špecifitou

Autoři

JANÁČOVÁ Lucia FAKTOR Jakub ČÁPKOVÁ Lenka POSPÍŠILOVÁ Anna PODHOREC Ján EBHARDT H. Alexander HRSTKA Roman NENUTIL Rudolf BOUCHAL Pavel

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Nádory endometria patria k najčastejšie diagnostikovaným gynekologickým malignitám. Špeciálnym prípadom rakoviny endometria je tvorba endometriálnych nádorov u pacientiek s predchádzajúcim nádorom prsníka liečených tamoxifenom. Tieto nádory vykazujú odlišný fenotyp oproti nádorom endometria de novo, ktoré vznikli nezávisle na tomto type liečby. Cieľom štúdie bolo identifikovať proteínové markery spojené s agresivitou oboch variant nádorov endometria, ktoré by potenciálne mohli slúžiť ako špecifické terapeutické ciele u oboch fenotypov. Pre tento účel sme mali k dispozícii 15 nádorov endometria vytvorených po predchádzajúcej liečbe nádorov prsníka tamoxifenom, 21 nádorov endometria de novo a kontrolnú skupinu priľahlého zdravého tkaniva myometria od 11 pacientiek. Z nádorov bolo 20 grade 1, 8 grade 2 a 6 grade 3, 31 invadujúcich a 5 neinvadujúcich do okolného myometria, 29 prípadov bolo typu I a 7 typu II. Z archívneho tkanivového materiálu v parafínových blokoch (FFPE) boli vyextrahované proteíny, ktoré boli štiepené trypsínom. Výsledné peptidy boli analyzované pomocou 2DLC-MS pre tvorbu spektrálnej knižnice a ďalej vo SWATH-MS móde, v obidvoch prípadoch na hmotnostnom spektrometri TripleTOF 5600+. SWATH-MS dáta boli analyzované algoritmom OpenSWATH, pomocou algoritmu SWATH2Stats boli prevedené do programu mapDIA, kde boli štatisticky vyhodnotené. Z 905 konzistentne kvantifikovaných proteínov (FDR=1%) bolo vybraných 9 kandidátov pre verifikáciu pomocou imunohistochémie. Z tých boli úspešne verifikované calcyphosin (CAPS) a stathmin-1 (STMN1), dva kľúčové proteíny všeobecne spájané s agresívnym nádorovým fenotypom. Zatiaľ čo hladina CAPS bola štatisticky význame zvýšená u nádorov endometria de novo oproti nádorom endometria po liečbe tamoxifenom, trend u hladiny STMN1 bol opačný, hoci hladiny oboch proteínov boli zvýšené v nádorovom tkanive oproti kontrolnému normálnemu tkanivu. To potvrdzuje spojenie oboch proteínov s nádorovým fenotypom u endometria, avšak jasne poukazuje na ich rozdielny vzťah k fenotypu spojenému s predchádzajúcou liečbou tamoxifenom. Hladiny oboch proteínov pritom nevykazovali zmeny medzi nádormi rôzneho grade a nádormi typu I a II. Hladina CAPS bola však vyššia u nádorov invadujúcich do myometria oproti nádorom neinvadujúcim, trend u STMN1 bol opačný. V súlade s tým analýza prežitia ukázala štatisticky významne horšie celkové prežitie pacientov s vyššou hladinou CAPS voči pacientom s nízkou hladinou CAPS. To poukazuje na silnejší vzťah CAPS k agresivite nádorov endometria než u STMN1 a recipročne naznačuje vyššiu agresivitu nádorov endometria de novo, proliferácia ktorých nemusí byť riadená výhradne estrogénnou cestou, v porovnaní s nádormi po liečbe tamoxifenom. Záverom, ako prví sme použili SWATH-MS techniku pre high-throughput analýzu súboru archívnych FFPE tkanív nádorov endometria a úspešne identifikovali a verifikovali proteíny spojené s agresivitou dvoch kľúčových fenotypov, ktoré by potenciálne mohli slúžiť ako špecifické terapeutické alebo diagnostické ciele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info