Informace o publikaci

SWATH-MS identifikácia calcyphosinu a stathminu-1 ako markerov agresivity nádorov endometria s odlišnou špecifitou

Logo poskytovatele
Autoři

JANÁČOVÁ Lucia FAKTOR Jakub ČÁPKOVÁ Lenka POSPÍŠILOVÁ Anna PODHOREC Ján EBHARDT H. Alexander HRSTKA Roman NENUTIL Rudolf BOUCHAL Pavel

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Nádory endometria patria k najčastejšie diagnostikovaným gynekologickým malignitám. Špeciálnym prípadom rakoviny endometria je tvorba endometriálnych nádorov u pacientiek s predchádzajúcim nádorom prsníka liečených tamoxifenom. Tieto nádory vykazujú odlišný fenotyp oproti nádorom endometria de novo, ktoré vznikli nezávisle na tomto type liečby. Cieľom štúdie bolo identifikovať proteínové markery spojené s agresivitou oboch variant nádorov endometria, ktoré by potenciálne mohli slúžiť ako špecifické terapeutické ciele u oboch fenotypov. Pre tento účel sme mali k dispozícii 15 nádorov endometria vytvorených po predchádzajúcej liečbe nádorov prsníka tamoxifenom, 21 nádorov endometria de novo a kontrolnú skupinu priľahlého zdravého tkaniva myometria od 11 pacientiek. Z nádorov bolo 20 grade 1, 8 grade 2 a 6 grade 3, 31 invadujúcich a 5 neinvadujúcich do okolného myometria, 29 prípadov bolo typu I a 7 typu II. Z archívneho tkanivového materiálu v parafínových blokoch (FFPE) boli vyextrahované proteíny, ktoré boli štiepené trypsínom. Výsledné peptidy boli analyzované pomocou 2DLC-MS pre tvorbu spektrálnej knižnice a ďalej vo SWATH-MS móde, v obidvoch prípadoch na hmotnostnom spektrometri TripleTOF 5600+. SWATH-MS dáta boli analyzované algoritmom OpenSWATH, pomocou algoritmu SWATH2Stats boli prevedené do programu mapDIA, kde boli štatisticky vyhodnotené. Z 905 konzistentne kvantifikovaných proteínov (FDR=1%) bolo vybraných 9 kandidátov pre verifikáciu pomocou imunohistochémie. Z tých boli úspešne verifikované calcyphosin (CAPS) a stathmin-1 (STMN1), dva kľúčové proteíny všeobecne spájané s agresívnym nádorovým fenotypom. Zatiaľ čo hladina CAPS bola štatisticky význame zvýšená u nádorov endometria de novo oproti nádorom endometria po liečbe tamoxifenom, trend u hladiny STMN1 bol opačný, hoci hladiny oboch proteínov boli zvýšené v nádorovom tkanive oproti kontrolnému normálnemu tkanivu. To potvrdzuje spojenie oboch proteínov s nádorovým fenotypom u endometria, avšak jasne poukazuje na ich rozdielny vzťah k fenotypu spojenému s predchádzajúcou liečbou tamoxifenom. Hladiny oboch proteínov pritom nevykazovali zmeny medzi nádormi rôzneho grade a nádormi typu I a II. Hladina CAPS bola však vyššia u nádorov invadujúcich do myometria oproti nádorom neinvadujúcim, trend u STMN1 bol opačný. V súlade s tým analýza prežitia ukázala štatisticky významne horšie celkové prežitie pacientov s vyššou hladinou CAPS voči pacientom s nízkou hladinou CAPS. To poukazuje na silnejší vzťah CAPS k agresivite nádorov endometria než u STMN1 a recipročne naznačuje vyššiu agresivitu nádorov endometria de novo, proliferácia ktorých nemusí byť riadená výhradne estrogénnou cestou, v porovnaní s nádormi po liečbe tamoxifenom. Záverom, ako prví sme použili SWATH-MS techniku pre high-throughput analýzu súboru archívnych FFPE tkanív nádorov endometria a úspešne identifikovali a verifikovali proteíny spojené s agresivitou dvoch kľúčových fenotypov, ktoré by potenciálne mohli slúžiť ako špecifické terapeutické alebo diagnostické ciele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info