Informace o publikaci

Auta, auta, auta ... a životní prostředí

Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona HANÁK Jakub

Rok publikování 2019
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Za jeden z nejvýznamnějších nepříznivých vlivů automobilové dopravy na životní prostředí lze považovat znečištění ovzduší a produkci skleníkových plynů. Ačkoliv je výstavba páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu jedním z prioritních opatření vyplývajících z Národního programu snižování emisí ČR, tak zároveň představuje hrozbu poškození přírody a krajiny výstavbou pozemních komunikací. Velmi silně je vedle znečištěného ovzduší automobilovou dopravou ohrožováno také veřejné zdraví zejména hlukem. Předkládaná monografie se snaží komplexně pojednat o právní regulaci uvedených vztahů mezi automobily a životním prostředím. Svou systematikou respektuje naznačené vlivy a ve třech ucelených částech analyzuje právní úpravu provozu automobilů z důvodu ochrany ovzduší a klimatu, ochranu území při výstavbě dopravní infrastruktury a ochranu veřejného zdraví před negativními vlivy z automobilové dopravy.