Informace o publikaci

ARCHEOMETRICKÉ STUDIUM RANĚ NOVOVĚKÉ KERAMIKY ZE SEVEROZÁPADNÍHO SLOVENSKA (ŽILINA, BUDATÍN A LIETAVA)

Autoři

SLAVÍČEK Karel PETŘÍK Jan ŠPANIHEL Samuel

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archaeologia historica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Text článku
Klíčová slova Žilina – early modern age – pottery – glazes – archaeometry
Popis Postmedievální glazovaná keramika byla dosud ve střední Evropě zkoumána jen okrajově. Soubor hrnčiny ze Žiliny, Budatína a Lietavy umožňuje unikátní komparaci písemných pramenů a výsledků archeo- metrických analýz, které byly provedeny pomocí optické mikroskopie a energiově-disperzní rtg. fluorescenční spektrometrie (ED-XRF). S keramikou byly srovnány vzorky surovin – hlín – ze dvou historicky doložených hliníků (Bytčica, Trnové) a písčitého sedimentu z Váhu. U keramiky byl potvrzen lokální původ. Nádoby starší – vrcholně středověké – tradice vykázaly větší regionální odlišnost. Mladší – novověká – keramika byla v regionu distribuována z dílen hrnčířského cechu v Žilině. Vzorek z Trnové – Hrnčiarsky vrch se chemickým složením blíží keramice dvou určených produkčních skupin. Toto zjištění koresponduje s obsahem artikul hrnčířského cechu v Žilině, podle nichž měli hrnčíři jako surovinu využívat hlínu z Trnového a jako ostřivo písek z Váhu. Analyzované křemité glazury jsou vysoce olovnaté, většinou s přídavkem mědi nebo manganu jako pigmentu.
Související projekty: