Informace o publikaci

Mladistvý a dítě mladší patnácti let jako osoby jednající za právnickou osobu

Autoři

MALÝ Jan

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník konference Cofola 2020
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2020/cofola2020.pdf
Klíčová slova criminal liability of legal entities; juvenile; child under the age of 15; attributability
Popis Česká republika ještě v nedávné minulosti patřila mezi země, které neznají trestní odpovědnost právnických osob a které plně ctí zásadu societas delinquere non potest. Trestní odpovědnost právnických osob byla do českého právního řádu zavedena prostřednictvím zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TOPO“), který nabyl platnosti dne 27.10.2011 a účinnosti poté dne 01.01.2012. TOPO ve svém § 8 odst. 1 písm. a) až d) stanovuje taxativní výčet osob, které mohou za právnickou osobu jednat, aby jí mohlo být jednání některé zde uvedené osoby přičítáno. Mezi osoby uvedené v § 8 odst. 1 písm. a) až d) TOPO tak patří: a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a), c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c). Je možné, aby byl statutárním orgánem mladistvý? Je možné, aby bylo statutárním orgánem dítě mladší patnácti let? Je možné, aby mladistvý či dítě mladší patnácti bylo osobou ve vedoucím postavení, osobou vykonávající rozhodující vliv na řízení právnické osoby, anebo zaměstnancem či osobou v obdobném postavení? Pokud ano, je možné takové jednání právnické osobě přičítat? Pokud ne, je přesto možné takové jednání právnické osobě v trestněprávní rovině přičítat? Odpovědi na uvedené otázky jsou předloženy v textu níže.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info