Informace o publikaci

Molecular phylogeny of congeneric monogenean parasites (Dactylogyrus): a case of intrahost speciation

Název česky Molakulárna fylogenéza kongenerických monogeneí (Dactylogyrus): prípad intrahostiteľskej špeciácie
Autoři

ŠIMKOVÁ Andrea MORAND Serge JOBET Edouard GELNAR Milan VERNEAU Olivier

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Evolution
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Cyprinidae; Dactylogyrus; intrahost speciation; molecular phylogeny; Monogenea; niche preference
Popis Dactylogyrus (Dactylogyridae: Monogenea) predstavujú skupinu žiabrových monogeneí, ktoré sú vyskoko specifické sladkovodným rybám čeľade Cyprinidae. Zástupci rodu Dactylogyrus boli vzorkovaní na 19 druhoch Cyprinidae a jednom druhu čeľade Percidae v Európe. Fylogenéza 51 druhov Dactylogyrus bola rekonštruovaná použitím 18S rDNA a ITS1 sekvencií. Študované boli vzťahy parazitickej špeciácie a diverzifikácie. Tri hlavné skupiny Dactylogyrus boli rozlíšené na základe fylogenetických stromov, tj. analýz 18S rDNA a ITS1. Prvá skupina zahrňuje druhy Dactylogyrus parazitujúce Cyprinus carpio a Carassius auratus z Cypininae, druhá zahrňuje druhy Dactylogyrus parazitujúce Gobioninae, Pseudorasbora parva z Rasborinae, a Ctenopharyngodon idella z Cyprininae; tretia zahrňuje druhy Dactylogyrus parazitujúce Leuciscinae, Alburninae a Barbus barbus z Cyprininae. Výsledky indikujú recentný povod rodu Dactylogyrus a separáciu troch skupín v krátkej časovej perióde. Mapovanie hostiteľských podčeľadí do stromu parazitov získaného analýzou kombinovaných dat ukazuje, že Cyprininae by mali byť plesiomorfnou skupinou hostiteľov. Dactylogyry sekundárne kolonizovali Percidae a zástupcov Leuciscinae, Alburninae, Gobioninae, a Rasborinae. Porovnanie hostiteľských a parazitických fylogenetických vzťahov indikuje vysoký počet parazitických duplikácií v rámci dvoch skupín Dactylogyrus. Diverzifikácia daktylogyrov može byť vysvetlená hlavne sympatrickou intrahostiteľskou špeciáciou, ktorá sa zdá byť v korelácii s hostiteľskou špecifickosťou. Naviac, výsledky ukazujú, že kongenerickí paraziti, ktorých špeciácia prebehla na úrovni jedného hostiteľa, majú tendenciu výskytu v nikách odlišných minimálne o jeden parameter.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info