Informace o publikaci

Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právní úpravy

Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Cílem této publikace je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu problematiky starých ekologických zátěží na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Jako příklad národní právní úpravy byla zvolena právní úprava USA vzhledem k tomu, že tamější program k odstraňování starých ekologických zátěží je již dlouho aplikován, patří k nejpropracovanějším a zároveň za dobu své existence i přes různá úskalí přinesl pozitivní výsledky. Evropská ani mezinárodní právní úprava se otázce starých ekologických zátěží nevěnuje uceleným způsobem, nicméně v obou z nich a především v komunitárním právu lze spatřit jasně formulovaný zájem o řešení předmětné problematiky, který zvláště v posledních letech nabývá na intenzitě. Vzhledem k tomu, že pojem starých ekologických zátěží není v současné době jasně definován, byla v úvodu této práce vytyčena základní hlediska, s jejichž pomocí a při jejichž naplnění by měl být pojem starých ekologických zátěží vymezen, a to na základě provedené analýzy všech tří úrovní práva. Analytická část práce je pak věnována popisu a rozboru americké, evropské a mezinárodní právní úpravy problematiky starých ekologických zátěží. Na základě provedené analýzy za použití komparativní metody je provedeno jejich srovnání na základě předem vytyčených kriterií. Z tohoto srovnání pak vyplynuly závěry směřující k vymezení pojmu starých ekologických zátěží a formulování možných přístupů k jejich právnímu řešení
Související projekty: