Informace o publikaci

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Autoři

VALDHANS Jiří

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Počet mimosmluvních závazů s mezinárodním prvkem neustále narůstá. Vznikne-li z takového vztahu spor, je nutné řešit řadu otázek, které se u vztahů bez mezinárodního prvku neobjevují. Cílem této monografie je komplexní shrnutí právních norem dopadajících na oblast mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem a jejich právní analýza. Stěžejní části jsou věnovány procesní a kolizní úpravě unijního původu (včetně relevantní judikatury SD EU), opomenuta nejsou ani pravidla obsažená v mezinárodních úmluvách nebo pravidla vnitrostátního původu.
Související projekty: