Informace o projektu

Delikty z pohledu mezinárodního práva soukromého

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/08/P624
Období řešení
3/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
evropský justiční prostor, unifikace, harmonizace, delikt, mimosmluvní závazek, pravomoc, nařízení, směrnice, volba práva, unfair competition

Mezinárodní právo soukromé patřilo donedávna mezi statické právní disciplíny. V souvislosti se zvyšující se globalizací a začleněním České republiky do Evropských společenství narůstá význam tohoto právního odvětví a v komunitárním rámci se zvyšuje počet právních aktů do něj spadajících. Grantový projekt je zaměřen na
řešení kolizních, procesních a také hmotněprávních otázek deliktního jednání. Svým zaměřením si projekt klade za cíl zpracovat oblast dosud českou právní teorií opomíjenou a neprobádanou. Cílem projektu je provedení kompletní analýzy stávajících a připravovaných právních aktů unifikujících deliktní právo kolizní a procesní (ve smyslu pravomoci soudů řešit deliktní jednání s mezinárodním prvkem), a to jak národních, tak komunitárních i mezinárodních. Na základě analýzy jednotlivých právních aktů a judikatury budou formulována stanoviska hodnotící jejich vzájemnou komplementaritu či naopak upozornění na disproporce jednotlivých úprav (zejména kolizní a procesní) a zpracována doporučení pro praxi (podnikatelskou, soudcovskou a případně legislativní).

Publikace

Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další