Informace pro studenty

Výuka a zkouškové období

Hromadná prezenční výuka byla zrušena do konce výukového období jarního semestru 15. května.

Nadále však pro účast na výuce a zkouškách platí omezení stanovená ministerstvem zdravotnictví, tj. max. současná účast 15 studentů. Klinická a praktická výuka není co do počtu studentů omezena. Pro přístup do budov MU je také potřeba, aby studenti v Informačním systému MU potvrdili elektronické čestné prohlášení o neexistenci příznaků. Je to stanoveno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

Platí povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest v budovách. Upravuje ji toto zvláštní opatření ministerstva zdravotnictví.

Termíny odevzdávání závěrečných prací jsou na fakultách nastavené tak, aby studenti měli možnost studium dokončit v jarním semestru 2020. Fakultám bylo doporučeno vypsat termíny státních závěrečných zkoušek i v září a ponechat na volbě studentů, na který z termínů se přihlásí. Sledujte specifické fakultní informace.

Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2020 stanovuje zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020. Pro účely studia lze využívat nástroje distančního vzdělávání, online výuky a zkoušení. Neumožňuje-li charakteristika předmětu variantu distančního plnění, rozhodne garant programu po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky, vypsané pro období od 16. května 2020. U předmětů, jejichž výuku nebude možné realizovat v žádném režimu, bude zadáno hodnocení S. Udělením tohoto hodnocení je daný předmět úspěšně ukončen.

Zkouškové období probíhá od 18. května do 30. září 2020, termíny budou vypisovány rovnoměrně po celé období, tedy včetně prázdninových měsíců tak, aby studenti měli dostatek možností pro složení zkoušek.

Všechny způsoby ukončení předmětu jsou možné a je doporučeno Krizovým štábem MU uskutečňovat prostřednictvím distančního plnění. Děkani fakult můžou rozhodnout o tom, že se státní zkouška (bakalářská, magisterská, rigorózní, doktorská) nebo obhajoba disertační práce uskuteční metodou distančního zkoušení.

Problematiku distančního zkoušení upravuje Metodický list k distančnímu zkoušení a ukončení předmětů doprovozený technickými doporučeními pro konání online zkoušek a státních zkoušek.

Výuka v podzimním semestru začne až 5. října 2020 a potrvá do 17. ledna 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Komunikace, e-learning a knihovny

Konzultace a další komunikace s učiteli a mezi studenty bude uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Po skončení nouzového stavu, tj. od 18. května, již nebude možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka. Od 18. května proto budou všechny knihovny fungovat minimálně v omezeném režimu, od 1. června budou knihovny a studovny v plném provozu. Uzavřené prozatím zůstanou počítačové studovny včetně CPS.

Akademické obřady

Akademických obřadů se ve stejný čas účastní nejvýše 300 osob, včetně organizátorů, služeb apod.

V adekvátním prostoru (auly apod.) účastníci dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou.

Účastníci obřadů si před vstupem do určitého prostoru povinně dezinfikují ruce, účastníci také nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

V rámci obřadů se vynechá pozdravení rukou (při blahopřání).

Imatrikulace a promoce

Imatrikulace nově přijatých studentů se na podzim 2020 konat nebudou.

Krizový štáb MU doporučuje nekonat promoce do 31.8. Případné výjimky bude na základě požadavku děkana řešit prorektor pro vzdělání a kvalitu.

Docentské a Ph.D. promoce doporučuje Krizový štáb MU konat od září.

Promoce absolventů Mgr. a Bc. studia doporučuje Krizový štáb MU plánovat po dohodě s fakultami na období říjen-prosinec do vhodných fakultních prostor a do Univerzitního kina Scala.

Mgr. promoce se uskuteční na všech fakultách, případné zrušení Bc. promocí je ponecháno na rozhodnutí děkanů.

Knihovny

Knihovny na jednotlivých fakultách aktuálně fungují v omezeném módu, sledujte proto prosím webové stránky příslušných knihoven.

Po skončení nouzového stavu, tj. od 18. května, již nebude možný dálkový přístup k aplikaci e-prezenčka. Od 18. května proto budou všechny knihovny fungovat minimálně v omezeném režimu, od 1.6. budou knihovny a studovny v plném provozu.

Koleje

Koleje jsou už v plném provozu. Aktuality sledujte na http://www.skm.muni.cz/kolej.

Cestování

Vstup do ČR:

Aktuální opatření:

 • Hranice Česka se Slovenskem jsou od 4. června vzájemně otevřené, tzn., že se plně obnovil volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátil se ke stavu v době před pandemií koronaviru.
 • Od 5. června je možné volně cestovat kromě Slovenska také mezi Rakouskem a Maďarskem.
 • Příjezdy ostatních zahraničních studentů upravuje usnesení vlády č. 511. Dle vyjádření Ministerstva vnitra ČR by měly i po 18.5. zůstat zachovány následující režimy pro příjezd studentů:
 1. kterýkoli student s negativním testem (to platí pro nové i stávající studenty) – použije se v takovém případě potvrzení o studiu, které si student vytiskne z Informačního systému MU
 2. student z Rakouska nebo Slovenska i bez negativního testu (v takovém případě si může test do 72 hodin opatřit v ČR, nebo se přihlásí krajské hygienické stanici a je mu uložena karanténa 14 dní) – použije se v takovém případě potvrzení pro přeshraniční studenty, které si student vytiskne z IS;
 3. kterýkoli student nebo uchazeč o studium na 24 hodin za účelem zkoušky nebo přijímací zkoušky – použije se v takovém případě potvrzení o zkoušce, které si student vytiskne z IS, nebo pozvánka na TSP v případě uchazečů o studium.
 • Podrobnosti výkladu MVČR u jednotlivých režimů (včetně notifikačních povinností, omezení pohybu, povinnosti podrobit se dalšímu testu apod.) jsou na webu zde.
 • Přehled typických situací spadajících pod výjimky ze zákazu vstupu na území ČR společně s příklady dokladů je na webu MVČR zde.
 • Oba dokumenty jsou zpracovány na základě předpisů platných do 17.5., ale dle sdělení MVČR by se ani od 18.5. nic podstatného nemělo měnit.
 • Zahraniční student nebo uchazeč o studium může překročit hranice s doprovodem - typicky např. v případě odvozu rodičem. Doprovod v takovém případě překračuje hranice v režimu tzv. „naléhavé mimořádné situace“. Masarykova univerzita nevydává potvrzení pro doprovod. Na hranicích se doprovod prokazuje pouze doložením příbuzenského vztahu.

Od 15. června:

 • Od 15. června budou platit také nová pravidla vstupu do ČR pro cizince z EU. Tzv. „semafor“ rozděluje země EU do třech kategorií na základě rizika nákazy. Cizinci ze zemí označených zelenou barvou mohou do ČR přijet bez testu na COVID-19, cizinci ze zemí označených oranžovou a červenou barvou budou muset prokázat negativní test na COVID-19 nebo nastoupit do karantény.
 • Češi a rezidenti ČR mohou bez omezení cestovat mezi zelenými a oranžovými zeměmi, při návratu ze zemí označených červenou barvou musejí předložit negativní test na COVID-19 nebo nastoupit karanténu.
 • Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

 

Doporučení pro studenty MU týkající se studijních pobytů a stáží v jarním semestru 2020:

 • Krizový štáb doporučuje, aby studenti MUNI ukončovali studia na zahraničních univerzitách primárně distanční formou a do zahraničí cestovali jen ve zcela nezbytných případech, pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení studijního pobytu.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje i po zrušení nouzového stavu u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU i nadále jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Platná omezení se netýkají správních ani jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Tam, kde je to možné, doporučuje Krizový štáb MU distanční jednání.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad najdete také na webu katedry psychologie.

Pro studenty funguje na Masarykově univerzitě dlouhodobě služba Psychologického poradenství, aktuálně je ale kvůli vládním nařízením jen v online režimu. V souvislosti s aktuální krizovou situací Poradenské centrum MUNI zřídilo speciální službu krizové psychologické pomoci s upraveným režimem zkrácených online konzultací (Skype, email) pro témata související s pandemií koronaviru. Poptávku je potřeba poslat na e-mailovou adresu koronavirus@muni.cz. Do předmětu zprávy uveďte: Pomoc psychologa - student.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Aktuality

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 17 Další