Informace pro zaměstnance

Výuka a zkouškové období

Hromadná prezenční výuka byla zrušena do konce výukového období jarního semestru 15. května.

Nadále však pro účast na výuce a zkouškách platí omezení stanovená ministerstvem zdravotnictví, tj. max. současná účast 15 studentů. Klinická a praktická výuka není co do počtu studentů omezena. Pro přístup do budov MU je také potřeba, aby studenti v Informačním systému MU potvrdili elektronické čestné prohlášení o neexistenci příznaků. Je to stanoveno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.

Platí povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest v budovách, upravuje ji toto zvláštní opatření ministerstva zdravotnictví.

Termíny odevzdávání závěrečných prací jsou na fakultách nastavené tak, aby studenti měli možnost studium dokončit v jarním semestru 2020. Fakultám bylo doporučeno vypsat termíny státních závěrečných zkoušek i v září a ponechat na volbě studentů, na který z termínů se přihlásí. Sledujte specifické fakultní informace.

Rozhodnutí rektora Masarykovy univerzity č. 4/2020 stanovuje zvláštní pravidla studia v jarním semestru 2020. Pro účely studia lze využívat nástroje distančního vzdělávání, online výuky a zkoušení. Neumožňuje-li charakteristika předmětu variantu distančního plnění, rozhodne garant programu po dohodě s vyučujícím předmětu o náhradě v podobě blokové výuky, vypsané pro období od 16. května 2020. U předmětů, jejichž výuku nebude možné realizovat v žádném režimu, bude zadáno hodnocení S. Udělením tohoto hodnocení je daný předmět úspěšně ukončen.

Zkouškové období probíhá od 18. května do 30. září 2020, termíny budou vypisovány rovnoměrně po celé období, tedy včetně prázdninových měsíců tak, aby studenti měli dostatek možností pro složení zkoušek.

Všechny způsoby ukončení předmětu jsou možné a je doporučeno Krizovým štábem MU uskutečňovat prostřednictvím distančního plnění. Děkani fakult můžou rozhodnout o tom, že se státní zkouška (bakalářská, magisterská, rigorózní, doktorská) nebo obhajoba disertační práce uskuteční metodou distančního zkoušení.

Problematiku distančního zkoušení upravuje Metodický list k distančnímu zkoušení a ukončení předmětů doprovozený technickými doporučeními pro konání online zkoušek a státních zkoušek.

Výuka v podzimním semestru začne až 5. října 2020 a potrvá do 17. ledna 2021 (podívejte se na schválený Harmonogram akademického roku 2020/21).

Komunikace a e-learning

Konzultace a další komunikace s kolegy a se studenty má být uskutečňována v maximální možné míře prostředky dálkové komunikace (telefon, e-mail, telekonference přes MS Teams apod.)

Doporučuje se v maximální míře používat elektronické nástroje dostupné na adrese it.muni.cz. Doporučení a instrukce, jak zrealizovat dálkovou výuku najdete na is.muni.cz/samostudium. Zdroje pro studium jsou dostupné zde: it.muni.cz/knihovny-samostudium.

Výzkum

Zatím nelze odhadnout vliv opatření na realizace projektů – situace se průběžně vyvíjí. Nekontaktujte prosím individuálně poskytovatele – obraťte se případně na Odbor výzkumu Rektorátu MU, zde najdete kontakty a aktuality.

Akademické obřady

Akademických obřadů se ve stejný čas účastní nejvýše 300 osob, včetně organizátorů, služeb apod.

V adekvátním prostoru (auly apod.) účastníci dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou.

Účastníci obřadů si před vstupem do určitého prostoru povinně dezinfikují ruce, účastníci také nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

V rámci obřadů se vynechá pozdravení rukou (při blahopřání).

Imatrikulace a promoce

Imatrikulace nově přijatých studentů se na podzim 2020 konat nebudou.

Krizový štáb MU doporučuje nekonat promoce do 31.8. Případné výjimky bude na základě požadavku děkana řešit prorektor pro vzdělání a kvalitu.

Docentské a Ph.D. promoce doporučuje Krizový štáb MU konat od září.

Promoce absolventů Mgr. a Bc. studia doporučuje Krizový štáb MU plánovat po dohodě s fakultami na období říjen-prosinec do vhodných fakultních prostor a do Univerzitního kina Scala.

Mgr. promoce se uskuteční na všech fakultách, případné zrušení Bc. promocí je ponecháno na rozhodnutí děkanů.

Home office

Omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti jsou dále na vedoucím příslušného hospodářského střediska.

Cestování

Tuzemské i zahraniční pracovní cesty je možné konat.

U zahraničních cest je odpovědností vysílajícího zaměstnance zhodnotit nezbytnost cesty, technické možnosti její realizace (s ohledem na režim v cílových státech) a případná rizika s ohledem na možnost rychlé změny opatření v cílovém státě nebo v ČR a následné potřeby repatriace apod.

Krizový štáb MU doporučuje na zahraniční pracovní cesty vysílat zaměstnance jen, pokud je to nezbytné a neuskutečnění cesty by ohrozilo důležitý zájem MU nebo příslušného HS.

 

Vstup do ČR

Aktuální opatření:

  • Hranice Česka se Slovenskem jsou od 4. června vzájemně otevřené, tzn., že se plně obnovil volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátil se ke stavu v době před pandemií koronaviru.
  • Od 5. června je možné volně cestovat kromě Slovenska také mezi Rakouskem a Maďarskem.
  • Usnesení vlády č. 511 dále umožňuje překročení pozemní hranice do ČR zahraničním zaměstnancům nebo jiným osobám, které budou na MU pracovat nebo „vykonávat ekonomickou činnost“. Týká se pouze občanů EU. 
  • Zahraniční zaměstnanci mohou přijet na základě předložení negativního testu a formuláře potvrzení o výkonu ekonomické činnosti.
  • Podrobné informace ohledně povinností a režimu příjezdů zaměstnanců včetně odkazu na formulář jsou pro pobyt do 72 hodin zde. Pro pobyt nad 72 hodin jsou zde.
  • Pro všechny tyto osoby platí po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.
  • Režim pro zahraniční zaměstnance je použitelný též např. pro akademiky, kteří na MU přijíždí na stáž, výzkumný pobyt apod. Týká se občanů EU.

Od 15. června:

  • Od 15. června budou platit také nová pravidla vstupu do ČR pro cizince z EU. Tzv. „semafor“ rozděluje země EU do třech kategorií na základě rizika nákazy. Cizinci ze zemí označených zelenou barvou mohou do ČR přijet bez testu na COVID-19, cizinci ze zemí označených oranžovou a červenou barvou budou muset prokázat negativní test na COVID-19 nebo nastoupit do karantény.
  • Češi a rezidenti ČR mohou bez omezení cestovat mezi zelenými a oranžovými zeměmi, při návratu ze zemí označených červenou barvou musejí předložit negativní test na COVID-19 nebo nastoupit karanténu.
  • Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech na základě epidemiologické situace ve světě.

Řízení a orgány MU

Zákon umožňuje i po zrušení nouzového stavu u všech kolektivních orgánů MU jednat distančně. Není-li nezbytně nutné prezenční jednání, doporučuje Krizový štáb MU i nadále jednat výhradně za užití nástrojů dálkové komunikace. Tyto nástroje umožňují plnohodnotné tajné i veřejné jednání i hlasování.

Platná omezení se netýkají správních ani jiných řízení (včetně disciplinárních řízení). Tam, kde je to možné, doporučuje KŠ distanční jednání.

Psychologické poradenství

Epidemie koronaviru doléhá nejen na fyzické, ale také na psychické zdraví lidí. Jak se udržet v dobré duševní kondici si můžete přečíst například zde Jak neztratit hlavu v době koronavirové nebo zde Kvůli koronaviru teď zažíváme stres podobný válce. Jak mu čelit?. Řadu užitečných rad (třeba jak mluvit s dětmi) najdete také na webu katedry psychologie.

Pro zaměstnance Masarykova univerzita v této nelehké době nabízí možnost konzultace. V tuto chvíli můžete kontaktovat psychology Lubomíra Smekala a Ludmilu Piňosovou (přes e-maily lsmekal@gmail.com a ) nebo se můžete obrátit na kohokoli z týmu Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU. Všichni jsou připravení konzultovat po e-mailu, případně přes Skype.

Máte otázky? Napište nám.

e‑mail:

Aktuality

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 17 Další