doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra obchodního práva


kancelář: 248
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5153
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Josef Kotásek, narozen 21.8.1973 v Hodoníně
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Právnická fakulta
  Katedra obchodního práva
  Veveří 70
  611 80
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent (od roku 2008)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 úspěšné ukončení habilitačního řízení, téma habilitační práce "Ochrana vnitřních informací"
 • 2002 obhajoba rigorózní práce na téma "Take-over v SRN"
 • 2000 ukončení doktorského studia obhajobou disertační práce na téma "K některým aspektům netradičního použití směnky"
 • 1997 obhajoba diplomové práce na téma "Směnky ve světle aktuální soudní judikatury"
Přehled zaměstnání
 • 2000-2002 Asistent soudce Nejvyššího soudu
 • 1997 Podnikový právník
 • 1994-1997 Praktikant na právním oddělení akciové společnosti
Pedagogická činnost
 • Výuka v předmětech Obchodní právo, Právo cenných papírů, Směnečné a šekové právo, Právo kapitálového trhu, Bill of Exchange Law a Ausgewählte Probleme des tschechischen Handelsrechts
 • Výuka na jiných univerzitách
 • Lektorská a posuzovatelské činnost v oblasti obchodního práva a práva cenných papírů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Specializace na právo cenných papírů
 • Účast ve výzkumném projektu "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004"
 • Účast v projektu "Média a právo"
Akademické stáže
 • 2002 dvouměsíční stáž v Hamburku (Max-Planck Institut)
 • 2001 dvouměsíční stáž ve Vídni (Právnická fakulta)
 • 1999 dvouměsíční stipendijní pobyt (DAAD) v Regensburgu (Právnická fakulta)
 • 1996 jednoroční studijní pobyt v Frankfurtu nad Odrou (Právnická fakulta)
 • 1993 jednosemestrální studijní pobyt v Saarbrückenu v rámci programu TEMPUS (Právnická fakulta)
Universitní aktivity
 • Proděkan pro vědu a výzkum
 • Člen Vědecké rady PrF MU
 • Člen oborové komise pro Obchodní právo
 • Člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a prax
 • Člen redakční rady časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology
 • Člen redakční rady univerzitního časopisu "muni.cz"
 • Člen redakční rady Revue pro právo a technologie
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Rozkladové komise České národní banky
 • Rozhodce pro vnitrostání a mezinárodní spory u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (www.arbcourt.cz)
 • Předseda občanského sdružení "Česká společnost pro studium práva německy mluvících zemí"
 • Člen Spolku českých a saských právníků
 • Člen Česko-německého spolku právníků
 • Člen Legislativní rady vlády (2006-2010)
 • Člen Interdisziplinäre Gesellschaft für Komparatistik und Kollisionsrecht
Vybrané publikace
 • KOTÁSEK, Josef. The Financial Arbitrator in the Czech Republic. In Piotr Tereszkiewicz, Mariusz J. Golecki. Protecting Financial Consumers in Europe. Comparative Perspectives and Policy Choices. 1. vyd. Leiden, Boston: Koninklijke Brill NV, 2023. s. 306-323. Brill. ISBN 978-90-04-53438-4. URL info
 • KOTÁSEK, Josef. Manažerské transakce v nařízení MAR. Časopis pro právní vědu a praxi. 2023, XXX, č. 1, s. 113-136, 23 s. doi:10.5817/CPVP2023-1-4. info
 • KOTÁSEK, Josef. Obchodní korporace na kapitálovém trhu. In Lasák, J., Pokorná, J., Kotásek, J. Obchodní společnosti a družstva. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022. s. 433-476, 43 s. ISBN 978-80-7400-867-2. info
 • KOTÁSEK, Josef. Řekni mámě... reklama zaměřená na děti v právní úpravě nekalých obchodních podmínek. In Kotásek, J., Špačková, M. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2022. s. 47-84, 39 s. ISBN 978-80-280-0093-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Co je a není "kodex chování" v zákoně na ochranu spotřebitele? In Ronovská, K., Havel, B., Lavický P. Ronovská, K. Havel, B. Lavický, P. a kol. Pocta prof. Janu Hurdí-kovi k 70. narozeninám. Základní otázka života práv a vůbec…! 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. s. 661-672, 13 s. info
 • KOTÁSEK, Josef. Kryptowährungen im tschechischen Recht. In Welser, Rudolf. Buchgeld und Bargeld. Rechtliche Unterschiedd, Vorteile und Risiken. 1. vyd. Vídeň: Manz Verlag, 2020. s. 115-124. XIV. ISBN 978-3-214-16067-8. info
 • KOTÁSEK, Josef. Virtuelle Währungen in der fünften Geldwäsche-Richtlinie - Folgen für das tschechische Recht. In Welser, Rudolf. Die Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in den CEE-Staaten, Bitcon und andere Kryptowährungen, E-Geld. 1. vyd. Wien: Manz Verlag, 2020. s. 185-196. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung, Svaze XV. ISBN 978-3-214-16068-5. info
 • KOTÁSEK, Josef. Sexistická reklama jako nekalá soutěž? In HAVLÍKOVÁ, Petra a Jana KVASNICOVÁ. Sexistická reklama. 1. vyd. Brno: Nesehnutí, 2020. s. 166-174. ISBN 978-80-87217-65-8. info
 • KOTÁSEK, Josef a Jan HURDÍK. Der Einfluss des EU-Rechts in den Jahren 2007-2017 auf die Privatrechtsordnung der Tschechischen Republik. In Welser. Der Einfluss des EU-Rechts in den Jahren 2007-2017 auf die Privatrechtsordnungen der CEE-Staaten. 1. vyd. Vídeň: Manz Verlag, 2019. s. 79-88. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung. ISBN 978-3-214-14793-8. Web nakladatele info
 • KOTÁSEK, Josef. Šéfredaktor Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2019 - 2019. ISSN 1805-2789. info
 • KOTÁSEK, Josef. K určitosti dohody o vyplnění blankosměnky. In Kateřina Eichlerová. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 369-378. Pocta Stanislavě Černé. ISBN 978-80-7598-426-5. info
 • KOTÁSEK, Josef. Člen Rozkladové komise České národní banky. Člen Rozkladové komise České národní banky, 2018 - 2019. info
 • KOTÁSEK, Josef. Excessive formalism in the Czech Bill of Exchange Case Law. Jog Alam Politika. Györ: A Széchenyi István Agyetem, 2018, roč. 10, č. 1, s. 59-72. ISSN 2060-4580. info
 • KOTÁSEK, Josef. Doplňující výklad smlouvy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2018. 118 s. Editio Scientia. ISBN 978-80-210-9148-1. Open access fakulty info
 • KOTÁSEK, Josef. Wertpapiere und Wertpapierveräusserung im tschechischen Recht. In Rudolf Welser. Ausgewählte Fragen zu Rechtsnatur der Veräusserung, Anlegerschutz, Prospekthaftung und Verjährung nach dem recht de CEE-Staaten. 1. vyd. Vídeň: Manz´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2017. s. 117-127. Band XII. ISBN 978-3-214-05744-2. info
 • KOTÁSEK, Josef. Předseda subpanelu oboru AG OHSVaV u RVVI. Předseda subpanelu oboru AG OHSVaV u RVVI, 2017 - 2017. info
 • KOTÁSEK, Josef. Autonomie vůle - nutná oběť na oltář oběhu cenných papírů? 2017. info
 • KOTÁSEK, Josef. Přijetí nebo "přijetí" směnky? Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2016, roč. 2016, č. 9, s. 322-327. ISSN 1210-8278. Repozitář MU info
 • KOTÁSEK, Josef. Doložka úplnosti a její limity. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 21, s. 725-732. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • KOTÁSEK, Josef. Avalátem z donucení. Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2016, roč. 18, č. 11, s. 418-422. ISSN 1210-8278. Repozitář MU info
 • KOTÁSEK, Josef. (Ne)žádoucí důslednost při výkladu contra proferentem. Súkromné právo. 2016, s. 31-37. ISSN 1339-8652. info
 • KOTÁSEK, Josef. Bonds in Czech Law. In Gerhard Saria. Unternehmensanleihen und Crowdfunding : rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen und Aspekte. 1. vyd. Wien: Manz Verlag, 2015. s. 179-193. Manz Verlag Wien, XXII. ISBN 978-3-214-01195-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Konflikty obchodních podmínek a jejich řešení. Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2015, roč. 24, č. 10, s. 346-359. ISSN 1210-8278. Repozitář MU info
 • KOTÁSEK, Josef a Zuzana FILIPOVÁ. Doplnění směnečné sumy v eurech do směnečného formuláře s předtiskem slovenské koruny. In Prenos poznatkov do justičnej praxe: Zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov. Trnava, 2015. 231 s. ISBN 978-80-970207-8-1. info
 • KOTÁSEK, Josef. Rozhodnutí SDEU ve věci „Lafonta“ – much ado about nothing? In Prenos poznatkov do justičnej praxe: Zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov. Trnava: Trnavská univerzita, 2015. info
 • KOTÁSEK, Josef. Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117-220. ISBN 978-80-7400-515-2. info
 • KOTÁSEK, Josef. Dotěrné obtěžování. In Milan Hulmák. Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1832-1837. Beckovské komentáře k občanskému zákoníku. ISBN 978-80-7400-287-8. info
 • KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 420 s. Komentáře Kluwer. ISBN 978-80-7357-965-4. info
 • KOTÁSEK, Josef. Cenný papír v § 514 NObčZ - správná definice v nesprávném kontextu? Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2013, roč. 5, č. 9, s. 256-259. ISSN 1803-6554. info
 • KOTÁSEK, Josef. Neřád na řad? Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2013, roč. 22, č. 9, s. 318-325. ISSN 1210-8278. URL info
 • KOTÁSEK, Josef. Jak v právu (ne)interpretovat "obvyklost" aneb střet mezi popisem a konstrukcí. In Gabriela Urbanská. Ingerencia súdov do súkromoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. 1. vyd. Pezinok: Justičná akadémia SR, 2013. s. 103 -109. ISBN 978-80-970207-5-0. info
 • KOTÁSEK, Josef. K výkladu směnečných doložek aneb opravdu "musí přísnost bejt"? In Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. s. 151-159. ISBN 978-80-7357-510-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Vis Major in Geneva Law of Bills of Exchange and Promissory Notes. Jog Állam Politika. Györ: Univerzita Györ, 2010, II, 2., s. 159-170. ISSN 2060-4580. info
 • KOTÁSEK, Josef. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelských úvěrech: Větší (dez)orientace spotřebitele? Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, XIX, č. 7, s. 31-34. ISSN 1802-3843. info
 • KOTÁSEK, Josef. Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2009, XVII, č. 2, s. 76-80. ISSN 1210-9126. info
 • KOTÁSEK, Josef. Označování vín vyráběných pro bohoslužebné účely. In Historie obchodněprávních institů. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 91-97. ISBN 978-80-210-4960-4. info
 • KOTÁSEK, Josef. Ochrana vnitřních informací. Brno: Tribun EU, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7399-355-9. info
 • KOTÁSEK, Josef. Manažerské obchody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008. s. 118-132. ISBN 978-80-210-4574-3. info
 • KOTÁSEK, Josef. Prevence před zneužitím vnitřních informací (insider trading) v českém právu - vybrané otázky. In Evropské finanční systémy. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2008. s. 265-270. ISBN 978-80-210-4628-3. info
 • KOTÁSEK, Josef. Vzhůru do nekonečna a ještě dál aneb kde jsou meze zápisné způsobilosti? In Regulace,deregulace,autoregulace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 218-226. ISBN 978-80-210-4257-5. info
 • KOTÁSEK, Josef. Námitky směnečných dlužníků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2007. 115 s. ISBN 978-80-903744-7-8. info
 • KOTÁSEK, Josef. Wechselrecht und Verbraucherschutz. In Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler. 1. vyd. Stuttgart: Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler e. V., 2007. s. 359-385, 26 s. ISBN 3-415-04007-0. info
 • KOTÁSEK, Josef. Směnečné právo - komentář k čl. I zákona směnečného a šekového. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2006. 319 s. I. ISBN 80-7175-136-7. info
 • KOTÁSEK, Josef. Insider trading jako odměna pro management? In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" Masarykovy univerzity "Ekonomické aspekty právní úrpravy a jejího výkladu" : pořádané dne 20. prosince 2005 Katedrou obchodního práva Masarykovy ... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 166-175. ISBN 8021039523. info
 • KOTÁSEK, Josef. Manažerské obchody. In Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku : sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference (Česká ekonomika v procesu globalizace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 30-33. ISBN 80-210-4082-3. info
 • KOTÁSEK, Josef. Vytěsnění anonymního akcionáře. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, ročník XIV, č. 3, s. 257-261. ISSN 1210-9126. info
 • KOTÁSEK, Josef. Konsolidace evropského kapitálového trhu a její odraz v českém právu. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 312-326. ISBN 80-210-4182-X. info
 • KOTÁSEK, Josef. Alibistická implemtance čl. 10 Směrnice o spotřebitelských úvěrech v českém a slovenském právu. In Vybrané otázky aplikácie európského práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006. s. 70-75. ISBN 80-7160-221-3. info
 • KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X. info
 • KOTÁSEK, Josef. K nabytí od nevlastníka. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, roč. XIII, č. 2, s. 132-136. ISSN 1210-9126. info
 • KOTÁSEK, Josef. Čekání na český "Infomatec" - K odpovědnosti reprezentantů emitenta kótovaných cenných papírů za nesplnění vybraných informačních povinností. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů dokt. studia na téma "Odpovědnost za škodu" (ed. Bejček, J. Pokorná, J.). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 46-53. ISBN 80-210-3721-0. info
 • KOTÁSEK, Josef. Tzv. manažerské obchody v českém a evropském právu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 193-200. ISBN 80-210-3892-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Překážky bránící předložení nebo protestaci směnky a jejich důsledky. Právny obzor : Teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005, roč. 88, č. 5, s. 477-488. ISSN 0032-6984. info
 • KOTÁSEK, Josef. Bill of Exchange Law : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 81 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 16). ISBN 80210-3869-1. info
 • BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK a Karel MAREK. Nástin obchodního práva II. Obchodní závazkové vztahy. Cenné papíry : multimediální učební text. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 122 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 8. ISBN 80-210-3604-4. info
 • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Jarmila POKORNÁ a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 7-10, 108 s. ISBN 80-210-3603-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Člen redakční rady ČPVP. Redakční rada ČPVP, 2004 - 2019. info
 • KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 3. vydání. / Josef Kotásek, Jarmila Pokorná, Přemysl Raban a kolektiv. Praha: C. H. Beck, 2003. 592 s. ISBN 80-7179-745-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. K (dočasnému) neúspěchu evropské úpravy nabídek převzetí. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2002, X. ročník, č. 1, s. 22-27. ISSN 1210-9126. info
 • KOTÁSEK, Josef. Úvod do směnečného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 182 s. Edice učebnic č. 293. ISBN 80-210-2855-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Chronik der Rechtsenwicklung - Tschechien. Osteuroparecht. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2002, ročník 48., č. 6, s. 586-589. ISSN 0030-6444. info

7. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info