Statut Masarykovy univerzity
(již neplatná verze)

(ve znění účinném od 1. 9. 2015)

Verze ke stažení (PDF)

Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Masarykova univerzita je veřejná vysoká škola univerzitního typu, která je součástí soustavy vysokých škol České republiky.

(2) Masarykova univerzita byla zřízena zákonem č. 50/1919 Sb. Její název podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") zní "Masarykova univerzita" (dále jen "MU"). V období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2005 používala název "Masarykova univerzita v Brně".

(3) Sídlem MU je Brno, Žerotínovo nám. 9.

(4) Právním předchůdcem MU je "Masarykova univerzita", která působila podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., ve znění zákona č. 192/1994 Sb.

(5) Poslání MU je dáno § 1 zákona. V rámci svého poslání MU svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou, kulturní, vydavatelskou, sportovní činnost a činnost doplňkovou.

Část druhá
Akademické svobody, akademická obec

Článek 2
Akademické svobody

(1) Na MU se zaručují akademická práva a svobody podle § 4 zákona, zejména pak svoboda vědy, výzkumu (bádání), umělecké tvorby, výuky a práva učit se.

(2) Svoboda vědy a výzkumu zahrnuje především formulaci problémů, volbu metodiky, jakož i zhodnocení výsledků výzkumu a jeho publikaci.

(3) Zásahy orgánů MU a fakult do vědeckého výzkumu jsou přípustné pouze tehdy, pokud se vztahují na podporu a sladění výzkumných úkolů. Přitom nesmějí ovlivnit svobodu ve smyslu odstavce 2.

(4) Svoboda výuky zahrnuje v rámci plnění výukových úkolů plynoucích ze studijních programů a plánů zejména konání přednášek, jejich obsah a metodiku, jakož i právo na vyjadřování vědeckých názorů.

(5) Zásahy orgánů MU a fakult do výuky jsou přípustné pouze tehdy, pokud se týkají organizace výuky, provádění a dodržování tohoto statutu, statutů fakult a dodržování studijních plánů a studijních a zkušebních řádů.

(6) Právo učit se obsahuje za podmínky splnění studijních a zkušebních řádů, zejména svobodnou volbu přednášek, výběru učitele za splnění podmínek § 62 odst. 1 písm. c) zákona, právo určovat v průběhu studia jeho těžiště podle vlastní volby, jakož i koncipování a zveřejňování vlastních vědeckých názorů.

(7) Zásahy orgánů MU a fakult do studia jsou přípustné pouze tehdy, pokud se týkají organizace a dodržování podmínek výuky a všech forem studia, zejména studijních a zkušebních řádů. Přitom nesmějí ovlivnit svobodu ve smyslu odstavce 6.

Článek 3
Akademická obec MU

(1) Akademickou obec MU tvoří její akademičtí pracovníci a její studenti (§ 3 zákona).

(2) Každý člen akademické obce MU požívá akademických práv a svobod uvedených v § 4 zákona a čl. 2.

(3) Akademická obec MU je společným a nedílným garantem akademických svobod a práv každého svého člena. Současně je povinností všech členů akademické obce MU tyto svobody a práva hájit a rozvíjet.

(4) MU podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce MU, jejichž činnost napomáhá plnit poslání MU, a může poskytovat těmto sdružením pomoc.

(5) Členové akademické obce MU jsou povinni dbát dobrého jména MU.

(6) Ostatní práva a povinnosti studentů (§ 62 zákona) a akademických pracovníků (§ 70 odst. 1 až 3 zákona) nejsou odstavci 1 až 5 dotčena.

(7) Akademická obec MU se svolává k projednávání závažných záležitostí nebo opatření v rámci působení MU, a to zejména v souvislosti s volbou členů Akademického senátu MU (dále jen "AS MU"), návrhem na jmenování rektora a jeho odvolání z funkce, případně u příležitosti slavnostních aktů celouniverzitního nebo společenského charakteru.

(8) Právo svolat shromáždění akademické obce MU má rektor nebo předseda AS MU.

Část třetí
Orgány MU

Článek 4
Samosprávné akademické orgány a další orgány MU

(1) Samosprávnými akademickými orgány MU jsou:

a) akademický senát,

b) rektor,

c) vědecká rada.

(2) Dalšími orgány MU jsou:

a) správní rada,

b) kvestor.

Článek 5
AS MU

(1) Právní postavení AS MU, jeho ustavení a jeho působnost jsou určeny v § 8 a 9 zákona.

(2) AS MU má 50 členů zvolených z řad členů akademické obce MU, z toho je 20 studentů.

(3) V čele AS MU je předseda, který je volen z řad akademických pracovníků, a dva místopředsedové, z nichž jeden je z řad akademických pracovníků a vždy jeden z řad studentů AS MU.

(4) Funkční období člena AS MU je tříleté.

(5) AS MU zřizuje ekonomickou komisi. Pro svou činnost může vytvářet další komise, v jejichž čele je vždy člen AS MU. Členy komise mohou být členové z řad akademické obce MU, popřípadě další odborníci na řešenou problematiku.

(6) Členství v AS MU a výkon funkce člena AS MU jsou nezastupitelné a neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů, dále s funkcí kvestora, kancléře a ředitele součásti MU.

(7) Předseda AS MU seznamuje nejméně jednou za rok s činností AS MU akademickou obec MU.

(8) Způsob volby členů AS MU, jeho předsedy, ostatních orgánů AS MU a pravidla jeho zasedání a jednání stanoví Volební a jednací řád AS MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. b) zákona).

(9) Při své činnosti se AS MU řídí zákonem, tímto statutem a Volebním a jednacím řádem AS MU.

Článek 6
Rektor

(1) V čele MU je rektor, jehož právní postavení a působnost je dána zákonem, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy MU.

(2) Rektora jmenuje a odvolává na návrh AS MU prezident republiky. Návrh prezidentovi republiky podává předseda AS MU prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministr").

(3) Způsob projednávání a přijetí usnesení o návrhu na jmenování rektora, případně o návrhu na jeho odvolání, stanoví příloha č. 1 s názvem Způsob projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci rektora.

(4) Délku funkčního období rektora a další podmínky jeho volitelnosti stanoví § 10 odst. 3 zákona.

(5) Rektorovi jsou přímo odpovědni za svou činnost prorektoři, děkani, kvestor a další vedoucí zaměstnanci, které stanoví příloha č. 2 s názvem Organizační struktura MU.

(6) Rektor si zřizuje kolegium rektora a podle potřeby další poradní orgány.

Článek 7
Prorektoři

(1) Prorektoři zastupují rektora na jim určeném úseku a jejich právní postavení je dáno § 10 odst. 4 zákona, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy MU.

(2) Prorektory jmenuje a odvolává rektor po vyjádření AS MU (§ 9 odst. 2 písm. b) zákona). Odpovídají rektorovi za svou činnost ve svěřených oblastech, které jim určí rektor. Počet prorektorů a jejich funkční povinnosti stanoví rektor.

(3) Prorektoři na svěřeném úseku činnosti jednají jménem MU ve věcech administrativně správních a vystupují v řídicích a jiných vztazích v rozsahu svých funkčních povinností.

(4) Prorektoři se vzájemně zastupují podle rozhodnutí rektora. V nepřítomnosti zastupuje rektora v plném rozsahu prorektor stanovený rektorem, nebo v jeho nepřítomnosti další prorektoři podle rektorova určení.

Článek 8
Vědecká rada MU

(1) Právní postavení Vědecké rady MU (dále jen "VR MU") a její působnost je dána § 11 a 12 zákona, tímto statutem a ostatními vnitřními předpisy MU.

(2) Členy VR MU jmenuje a odvolává po schválení AS MU rektor, který je předsedou VR MU.

(3) Kromě působnosti uvedené v odstavci 1 VR MU také na návrh rektora schvaluje udělování čestné vědecké hodnosti doktora věd ("doctor honoris causa", ve zkratce "Dr.h.c.") a schvaluje udělování medailí MU a případně dalších ocenění.

(4) VR MU se vyjadřuje k dalším otázkám, které jí předkládá rektor.

(5) Pravidla zasedání a způsob jednání VR MU určuje Jednací řád VR MU jakožto vnitřní předpis MU (§ 17 odst. 1 písm. d) zákona).

Článek 9
Správní rada MU

(1) Ustavení, právní postavení a působnost Správní rady MU, která má 15 členů, jsou určeny § 14 a 15 zákona.

(2) Členové Správní rady MU jsou jmenováni (odvoláváni) po projednání s rektorem ministrem na dobu šesti let, přičemž pro obměnu členů platí § 14 odst. 2 věta druhá zákona.

(3) Volbu předsedy Správní rady MU, její zasedání a způsob jejího jednání upravuje Statut Správní rady MU schválený ministrem.

Článek 10
Kvestor MU

(1) Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu MU a vystupuje jejím jménem ve věcech obchodních, hospodářskoprávních, správních a občanskoprávních v rozsahu, který mu určí rektor.

(2) Kvestora jmenuje a odvolává, zpravidla na základě výběrového řízení, rektor, kterému je kvestor přímo podřízen a odpovídá mu za svou činnost.

Článek 11
Kolegium rektora

(1) Kolegium rektora (dále jen "kolegium") je poradním orgánem rektora. Jeho stálými členy jsou prorektoři, děkani, kvestor, předseda AS MU a další členové jmenovaní rektorem podle jeho uvážení.

(2) Kolegium, které svolává rektor podle potřeby, projednává základní úkoly, hospodářskou činnost a řízení MU, spolupráci a kooperaci jednotlivých součástí MU a operativní záležitosti.

Článek 12
Rektorát

(1) Rektorát je součástí MU, který zabezpečuje výkon působnosti orgánů MU a vykonává správní a hospodářské činnosti pro MU jako celek.

(2) Do činnosti rektorátu spadají také správní a hospodářské záležitosti, které se týkají pracovišť a zařízení s celouniverzitní působností, pokud zákon, vnitřní předpis nebo jiná vnitřní norma MU nestanoví jinak.

Část čtvrtá
Studium na MU

Článek 13
Studijní programy

(1) MU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy (§ 44 až 47a zákona). Při přípravě studijních programů a jejich uskutečňování je třeba dbát na efektivní využívání zdrojů a s tím související míru propojení a vzájemné návaznosti vzdělávací činnosti.

(2) Studijní program může být uskutečňován:

a) samostatně na jedné fakultě,

b) samostatně na každé z více fakult,

c) společně na více fakultách,

d) kmenově na jedné a z části na další fakultě, popřípadě na dalších fakultách.

U studijních programů uskutečňovaných podle písmene c) nebo d) musí být stanoveno, na které fakultě je student zapsán ke studiu a uvedena fakulta, jejímiž předpisy je povinen se řídit.

(3) Studijní program se může členit na studijní obory.

(4) Studijní program může být konkretizován ve studijních plánech.

(5) Studijní plány stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních výsledků (§ 44 odst. 3 zákona).

(6) Studijní programy podléhají akreditaci, kterou uděluje a odnímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"). Seznam akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na MU včetně jejich typu, oborové skladby, formy výuky a standardní doby studia se zveřejňuje na úřední desce MU.

Článek 14
Podmínky pro přijetí ke studiu, způsob podávání přihlášek a průběh studia

(1) Podmínky přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, náležitosti přijímacího řízení a průběh studia jsou dány § 48 až 57 zákona, přílohou č. 4 s názvem Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a způsob podávání přihlášek a Studijním a zkušebním řádem MU.

(2) Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu stanoví čl. 17.

Článek 15
Poplatky spojené se studiem

(1) Za úkony spojené s přijímacím řízením a za studium stanoví MU podle § 58 odst. 1, 3 až 5 zákona poplatky spojené se studiem.

(2) Konkretizace druhů poplatků, výpočet jejich výše, splatnost, forma úhrady, jakož i další podmínky jejich uplatňování jsou stanoveny v příloze č. 6 s názvem Poplatky spojené se studiem, která je nedílnou součástí tohoto Statutu.

(3) Rektor může v jednotlivých případech poplatky za studium podle § 58 odst. 3 až 4 zákona snížit, prominout nebo odložit termín jejich splatnosti nebo povolit placení ve splátkách s přihlédnutím k důvodům zvláštního zřetele hodným. Těmito důvody jsou zejména:

a) studijní výsledky,

b) sociální a zdravotní situace,

c) rodinné důvody.

Rozhodnutí rektora podle tohoto odstavce je konečné a nelze je přezkoumat.

Článek 16

Zrušen.

Článek 17
Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu

(1) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném na fakultách musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána (§ 49 odst. 2 zákona).

(2) Podmínky přijetí a studia cizinců v rámci mezinárodních programů a programů Evropské unie, určuje příslušný program. Rozhodnutí o přijetí vydává děkan fakulty, na které se tento program uskutečňuje. Podmínky studia a jeho uznávání se řídí příslušným programem.

(3) Podmínky přijetí a studia studentů-cizinců, kteří přijíždějí do České republiky v rámci meziuniverzitních nebo mezifakultních smluv, stejně jako podmínky tohoto studia a uznávání studia se řídí těmito smlouvami.

(4) Podmínky přijetí cizinců ke studiu, mimo případy uvedené v odstavcích 2 a 3, stanoví fakulta, na které se uskutečňuje studijní program, který si cizinec zvolil. Průběh tohoto studia a jeho uznání se řídí vnitřními předpisy MU vztahujícími se ke studiu.

Článek 18
Rigorózní řízení a úhrada nákladů s ním spojená

(1) Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", mohou v téže oblasti studia vykonat postupem a za podmínek stanovených zákonem (§ 46 odst. 5, 98 odst. 2 a 99 odst. 5 zákona) a rigorózními řády příslušných fakult MU státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím úspěšném vykonání se udělují akademické tituly uvedené v zákoně.

(2) Způsob a postup při podávání a přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia ve studijním programu, podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběhu a hodnocení stanoví Studijní a zkušební řád MU. Pravidla pro stanovení výše úhrady nákladů spojených s poskytnutím možnosti používat zařízení a informační technologie potřebné pro přípravu této státní rigorózní zkoušky podle odstavce 1 stanoví děkani fakult MU. Forma úhrady a splatnosti se zveřejní ¨cký rok nejpozději jeden měsíc před jeho zahájením.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na řádné ukončení studia státní rigorózní zkouškou v magisterském studijním programu v oblasti lékařství (§ 46 odst. 3 druhá věta zákona).

Článek 19
Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje MU a jejím jménem její fakulty, vysokoškolské ústavy a pracovišti uvedenými v čl. 28 odst. 4 bezplatně nebo za úplatu studium v programech celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona.

(2) Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví Řád celoživotního vzdělávání MU. Účastníci s nimi budou seznámeni předem.

(3) Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona.

Část pátá
Studenti a zaměstnanci

Článek 20
Studenti

(1) Uchazeč o studium ve studijním programu uskutečňovaném fakultami MU se stává studentem dnem zápisu do studia na příslušné fakultě ve lhůtě stanovené fakultou (§ 51 zákona). Osoba, které bylo studium přerušeno podle § 54 zákona, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.

(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a 56 odst. 1 a 2 zákona nebo přerušením studia podle § 54 zákona.

(3) Práva a povinnosti studentů MU upravuje § 62 a 63 zákona. Zejména je každý student povinen plnit své studijní povinnosti osobně, řádně, čestně, zdržet se při studiu jakéhokoliv podvodného jednání a respektovat práva a právem chráněné zájmy MU i fakulty.

(4) Důsledky zaviněného porušení povinností studentem jakožto disciplinárního přestupku upravují § 64 až 67 zákona.

(5) Na rozhodnutí o právech a povinnostech studentů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(6) Rozhodnutí o právech a povinnostech studenta, které jsou taxativně vymezena v § 68 odst. 3 zákona, musí být vyhotovena písemně, obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být doručena studentovi do vlastních rukou.

(7) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo řádně doručeno rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 zákona, požádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí; zmeškání lhůty lze prominout pouze ze závažných důvodů. Žádost se podává děkanovi, který napadené rozhodnutí vydal. Děkan může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit; jinak žádost předá k rozhodnutí rektorovi.

(8) Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisem MU, její fakulty nebo jiné součásti MU. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze studia podle § 67 zákona zruší rektor i v případě, kdy dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení.

(9) Orgány MU a jejích fakult přijmou v návaznosti na rozhodnutí rektora podle odstavce 8 v případě potřeby opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.

(10) Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek (§ 69 odst. 3 a 4 zákona).

Článek 21
Doručování rozhodnutí

(1) Pokud je třeba rozhodnutí podle zákona vyhotovit písemně a doručit uchazečům nebo studentům do vlastních rukou podle § 50 odst. 5 a 7 a § 68 odst. 3 a 4 zákona, doručuje se prostřednictvím držitele poštovní licence na uchazečem či studentem uvedenou kontaktní adresu (podle § 50 odst. 1, nebo § 63 odst. 3 písm. b)). Pokud kontaktní adresu neuvede, doručuje se na adresu trvalého bydliště. Uchazeči nebo studentovi lze rozhodnutí do vlastních rukou doručit také prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Studijní oddělení provede o takovém doručení, případně o odepření převzetí, záznam.

(2) Povinnost MU doručit rozhodnutí do vlastních rukou uchazeče nebo studenta je splněna tehdy, jakmile uchazeč nebo student rozhodnutí převezme, případně odepře převzetí nebo neposkytne součinnost nezbytnou k řádnému doručení. Pokud si uchazeč nebo student rozhodnutí doručované držitelem poštovní licence nepřevezme ani po výzvě v zákonné lhůtě 10 dnů (§ 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), rozhodnutí je považováno za doručené posledním dnem této lhůty. Lhůta k podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí podle § 68 zákona neuplyne dříve než 15 dní od zpřístupnění textu rozhodnutí podle odst. 4.

(3) V případě, že se uchazeči nebo studentovi prokazatelně nedaří doručovat, tak v případě rozhodnutí dle

 • § 68 odst. 3 písm. a) až f), jakož i podle odst. 4 zákona, jde-li o rozhodnutí, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí podle odst. 3 písm. a) až f) zákona, se adresátovi zpřístupní text původního rozhodnutí prostřednictvím IS MU ve formě souboru ke stažení a adresa uvedeného dokumentu se zašle adresátovi do jeho e-mailové schránky v IS MU, případně i na jinou elektronickou adresu, kterou si nastavil pro zasílání elektronické pošty. Patnáctým dnem po zpřístupnění rozhodnutí se rozhodnutí považuje za doručené.
 • § 50 odst. 5 a 7 a § 68 odst. 3 písm. g) až i), jakož i podle odst. 4 zákona, jde-li o rozhodnutí, jímž je přezkoumáváno rozhodnutí podle odst. 3 písm. g) až i) zákona, bude toto rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce Masarykovy univerzity s vyznačením dne vyvěšení a možnosti převzetí (postupuje se analogicky podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.

(4) V případech, kdy se rozhodnutí podle § 68 zákona považuje za doručené podle odst. 2, byť jej student nepřevzal (odepřel převzetí rozhodnutí, neposkytl součinnost, nevyzvednul si rozhodnutí ani po výzvě v zákonné lhůtě 10 dnů) nebo když se rozhodnutí považuje za doručené podle odst. 3 nebo když se studentovi prokazatelně nedaří doručovat rozhodnutí dle § 68 odst. 3 písm. g) – i) zákona), bude nejpozději do týdne po obdržení informace o doručení informativně zpřístupněn text původního rozhodnutí adresátovi prostřednictvím IS MU ve formě souboru ke stažení a adresa tohoto dokumentu se zašle adresátovi do jeho e-mailové schránky v IS MU, případně i na jinou elektronickou adresu, kterou si nastavil pro zasílání elektronické pošty.

(5) Je-li uchazeč nebo student v řízení zastupován na základě plné moci, doručuje se rozhodnutí pouze jeho zástupci.

Článek 22
Disciplinární řízení

(1) V disciplinárním řízení se projednávají disciplinární přestupky studentů a případy, které by opravňovaly k vyloučení studenta podle § 67 zákona.

(2) Podrobnosti týkající se zejména povahy a způsobu projednávání disciplinárních přestupků a uložení sankcí stanovených v § 65 odst. 1 zákona upravuje disciplinární řád pro studenty příslušné fakulty MU jakožto její vnitřní předpis (§ 33 odst. 2 písm. f) zákona).

Článek 23
Akademičtí pracovníci

(1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci MU, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo uměleckou činnost. Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. Podrobnější vymezení pracovních funkcí akademických pracovníků stanoví vnitřní předpis.

(2) Funkci učitelů plní na MU akademičtí pracovníci uvedení v odstavci 1. Přímo na výuce se na MU podílejí i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

(3) Akademičtí pracovníci jsou v pracovněprávních vztazích k MU, přičemž podle § 24 odst. 1 písm. c) zákona orgány příslušné fakulty MU mají právo rozhodovat nebo jednat jménem MU v pracovněprávních vztazích akademických pracovníků, včetně osob uvedených odstavci 2 působících na této fakultě.

(4) Pokud akademický pracovník vykonává svou činnost na více fakultách, o jeho pracovněprávních otázkách podle § 24 odst. 1 písm. c) zákona rozhoduje děkan té fakulty, na které vykonává větší díl své činnosti. V případě, že tento díl činnosti je na všech fakultách stejný, rozhoduje o pracovněprávních otázkách akademického pracovníka děkan té fakulty, která je v seznamu fakult (čl. 28 odst. 2) uvedena na prvním místě, pokud se nedohodnou jinak.

(5) Odměňování akademických pracovníků upravuje Vnitřní mzdový předpis MU.

(6) Akademickým pracovníkům lze poskytnout na jejich žádost tvůrčí volno za podmínek stanovených v § 76 zákona.

Článek 24
Jmenování docentem a profesorem

(1) Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení, v němž se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby nebo dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací. Dále se hodnotí jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Příslušné habilitační řízení, které se zahajuje na návrh uchazeče, upravují § 72 a 75 zákona.

(2) Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh VR MU podaný prostřednictvím ministra. Příslušné řízení ke jmenování profesorem upravují § 74 a 75 zákona.

(3) Na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(4) Oprávnění MU konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo podle § 82 zákona. Seznam akreditovaných oborů, ve kterých je MU oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, se zveřejňuje na úřední desce MU.

Článek 25
Hostující profesoři

(1) Na MU mohou, v postavení obdobném s akademickými pracovníky, působit hostující profesoři.

(2) Hostující profesor působí na MU buď v rámci časově omezeného období (zejména během své tvůrčí dovolené), nebo v dohodnutém rozsahu v delším časovém úseku, po který se podílí na akademické činnosti MU, přičemž kmenově působí ve své instituci.

(3) Pracovněprávní vztahy hostujících profesorů k MU jsou řešeny v pracovní smlouvě, kterou sjednává příslušný zaměstnanec (rektor nebo děkan).

(4) Hostující profesoři mohou být členy komise pro státní zkoušky jedině tehdy, splňují-li požadavky zákona (§ 53 zákona).

Článek 26
Výběrová řízení na MU

(1) Místa akademických pracovníků na MU se obsazují na základě výběrového řízení, přičemž vypsání tohoto řízení musí být zveřejněno na úřední desce MU nebo její fakulty a dále v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností, a to nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podávání přihlášek. Od výběrového řízení lze upustit za podmínek stanovených v § 77 zákona.

(2) Výběrové řízení je možné konat i při přijímání odborných a dalších zaměstnanců MU.

(3) Podrobnosti o výběrovém řízení jsou uvedeny ve vnitřním předpisu MU s názvem Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků. Řád výběrového řízení se přiměřeně vztahuje i na výběrová řízení konaná podle odstavce 2.

Článek 27
Ostatní zaměstnanci MU

(1) Kromě členů akademické obce MU (čl. 3) působí na MU další zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti nebo zajišťují další odborné, administrativní, správní, ekonomické a technické činnosti nezbytné pro naplnění poslání MU.

(2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou v pracovněprávních vztazích k MU. Podle § 24 odst. 1 písm. c) zákona orgány fakulty, na které tito zaměstnanci vykonávají svoji činnost, mají právo rozhodovat nebo jednat jménem MU v pracovněprávních vztazích těchto zaměstnanců.

(3) Na odměňování zaměstnanců uvedených v odstavci 1 se vztahuje Vnitřní mzdový předpis MU.

Část šestá
Organizační struktura MU

Článek 28
Součásti MU

(1) MU se člení na součásti, jimiž jsou fakulty (§ 22 až 33 zákona), vysokoškolské ústavy (§ 22 odst. 1 písm. b) zákona), jiná pracoviště pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost nebo další činnost nebo pro poskytování informačních služeb (§ 22 odst. 1 písm. c) zákona), účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce MU nebo k zajišťování provozu MU (§ 22 odst. 1 písm.d) zákona), a rektorát.

(2) Na MU jsou zřízeny tyto fakulty (v pořadí podle doby jejich vzniku):

a) Právnická fakulta,

b) Lékařská fakulta,

c) Přírodovědecká fakulta,

d) Filozofická fakulta,

e) Pedagogická fakulta,

f) Ekonomicko-správní fakulta,

g) Fakulta informatiky,

h) Fakulta sociálních studií,

i) Fakulta sportovních studií.

(3) Jakožto vysokoškolské ústavy podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona na MU působí:

a) Ústav výpočetní techniky,

b) Středoevropský technologický institut.

(4) Pracovištěm podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona jsou:

a) Centrum jazykového vzdělávání,

b) Archiv Masarykovy univerzity,

c) Centrum zahraniční spolupráce,

d) Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky,

e) Centrum pro transfer technologií,

f) Institut biostatistiky a analýz,

g) Mendelovo muzeum,

h) Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích,

i) Univerzitní centrum Telč,

j) Centrální řídící struktura projektu CEITEC.

(5) Účelovým zařízením MU podle § 22 odst.l písm. d) zákona jsou:

a) Správa kolejí a menz,

b) Vydavatelství,

c) Správa Univerzitního kampusu Bohunice.

(6) Společný název pro součásti MU, s výjimkou fakult, vysokoškolských ústavů a rektorátu, je univerzitní zařízení MU.

(7) Organizační struktura MU je obsahem přílohy č. 2.

Článek 29
Postavení a působnost fakult

(1) Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní program a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost.

(2) V čele fakulty je děkan, kterého na návrh akademického senátu fakulty jmenuje a odvolává rektor. Návrh na jmenování děkana předkládá předseda akademického senátu fakulty rektorovi nejpozději jeden měsíc před koncem funkčního období stávajícího děkana. O vyhlášení voleb, přijetí kandidátů a termínu zasedání akademického senátu fakulty, jehož předmětem je jednání a usnášení se o návrhu na jmenování děkana včetně představování kandidátů a jejich programových prohlášení, vyrozumí předseda akademického senátu fakulty v dostatečném předstihu rektora, který je oprávněn se tohoto jednání zúčastnit. Rektor může odvolat děkana také z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem akademického senátu MU v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem MU nebo fakulty.

(3) Bližší podrobnosti o pravomoci a působnosti samosprávných orgánů fakulty upravují § 24 až 33 zákona a statuty jednotlivých fakult.

(4) Kromě věcí uvedených v § 24 odst. 1 zákona, rozhodují orgány fakult a jednají jménem MU také o nakládání s majetkem MU v rozsahu uvedeném v čl. 32. V příloze č. 8 jsou uvedeny další věci, ve kterých je svěřeno fakultám rozhodování jménem MU.

(5) Při své činnosti se fakulty řídí zákonem a ostatními zvláštními předpisy, tímto statutem, dalšími vnitřními předpisy a normami MU, a rovněž vlastními vnitřními předpisy.

(6) Pokud dojde mezi děkany ve věcech týkajících se práv fakult ke sporu, přísluší v tomto sporu rozhodnutí rektorovi.

Článek 30
Postavení a působnost vysokoškolských ústavů a univerzitních zařízení MU

(1) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení univerzitních vysokoškolských ústavů a univerzitních zařízení rozhoduje na návrh rektora AS MU (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona).

(2) V čele každého vysokoškolského ústavu nebo univerzitního zařízení stojí jeho ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor, jemuž je přímo podřízen, a odpovídá mu za činnost tohoto pracoviště.

(3) Ředitelé vysokoškolských ústavů či univerzitních zařízení rozhodují a jednají jménem MU o nakládání s majetkem MU v rozsahu uvedeném v čl. 32.

(4) Rektor může v organizačním řádu svěřit ředitelům vysokoškolských ústavů či univerzitních zařízení pravomoc jednat v dalších vymezených věcech jménem MU samostatně.

(5) Při své činnosti se vysokoškolské ústavy a univerzitní zařízení řídí zákonem a ostatními zvláštními předpisy, tímto statutem, dalšími vnitřními předpisy a normami MU, a rovněž vlastními vnitřními normami.

(6) Postavení a činnost univerzitních zařízení, která jsou společným pracovištěm fakult nebo vysokoškolských ústavů, se v mezích předpisů uvedených v odstavci 5 řídí též dohodou součástí, o jejichž společné pracoviště jde. Obdobně lze dohodou součástí schválenou rektorem upravit vztahy součástí při plnění jejich úkolů.

Část sedmá
Hospodaření MU

Článek 31
Rozpočet MU

(1) MU sestavuje svůj rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Způsob sestavování rozpočtu stanoví § 18 zákona.

(2) Rozpočet v rámci MU se skládá z částí na běžné a kapitálové výdaje a je v rámci MU vypracováván podle hospodářských středisek (Příloha č. 10).

(3) Pravidla rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen "příspěvek") projednává na návrh rektora AS MU a zaujímá k nim stanovisko.

(4) Rozpočet MU schvaluje AS MU na návrh rektora na období počínající 1. lednem a končící 31. prosincem kalendářního roku. Po 1. lednu se rozpočtové hospodaření až do schválení rozpočtu MU řídí rozpočtovým provizoriem, v jehož rámci lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny výdajů v minulém kalendářním roce. Rektor je oprávněn činit nezbytná opatření k zajištění rozpočtového hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se zúčtují na rozpočet MU po jeho schválení.

(5) Správní rada MU se vyjadřuje ke schválenému rozpočtu MU (§ 15 odst. 2 zákona).

(6) Využívání finančních prostředků na MU se řídí pravidly hospodaření.

(7) AS MU kontroluje využívání finančních prostředků MU (§ 9 odst. 1 písm. c) zákona).

(8) Rozpočet fakulty schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty, který rovněž kontroluje využívání finančních prostředků v dispozici fakulty (§ 27 odst. 1 písm. c) zákona). Příslušná fakulta s finančními prostředky, jimiž disponuje, nakládá jménem MU (§ 24 odst. 1 písm. g) zákona).

(9) K návrhu rozpočtu vysokoškolského ústavu se na návrh jeho ředitele vyjadřuje vědecká rada vysokoškolského ústavu.

Článek 32
Majetek MU, nakládání s majetkem

 

(1) MU vlastní majetek potřebný k činnostem, pro které byla zřízena (§ 19 odst. 1 zákona).

(2) Při nakládání s majetkem MU, zejména při nabývání a převádění tohoto majetku, jedná a rozhoduje jejím jménem:

a) rektor ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona a při nakládání s dary a předměty kulturní hodnoty, pokud nejsou určeny pro konkrétní fakultu, případně další součásti MU, jakož i ve věcech, které si vyhradí;

b) kvestor, případně v rozsahu stanoveném opatřením rektora nebo kvestora jiný zaměstnanec, ve věcech, které nejsou uvedeny v písmenech a) a c);

c) děkan, případně v rozsahu stanoveném statutem a opatřením děkana dané fakulty tajemník fakulty, respektive ředitel jiné součásti MU, která je hospodářským střediskem podle čl. 4 přílohy č. 10, ve věcech majetku, se kterým je oprávněn hospodařit, jde-li o:

 

1. nakládání s movitými věcmi v rámci svých finančních zdrojů, včetně likvidace neupotřebitelného movitého majetku,

2. jednání o věcech souvisejících s řádným hospodařením se svěřeným nemovitým a movitým majetkem (zejména údržba, opravy, provoz), v rámci svých finančních zdrojů,

3. pronájem nebytových prostor, popřípadě nemovitostí, pokud doba trvání pronájmu nepřesáhne pro jednotlivý případ jeden měsíc.

(3) Hospodaření MU a způsob účtování je upraveno v § 20 zákona. Podrobnější pravidla hospodaření MU upravuje příloha č. 10 s názvem Pravidla hospodaření MU (§ 17 odst. 2 písm. i) zákona).

Část osmá
Dokumenty

Článek 33
Výroční zprávy, hodnocení činnosti a dlouhodobý záměr

(1) MU je povinna každoročně vypracovat a po předchozím schválení AS MU předložit ministerstvu a jako neperiodickou publikaci zveřejnit výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření MU, a to v termínech a formě stanovených opatřením ministra.

(2) Základní obsah zpráv uvedených v odstavci 1 vyplývá z § 21 odst. 2 a 3 zákona.

(3) MU je povinna provádět pravidelné hodnocení své činnosti a zveřejňovat jeho výsledky (§ 21 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. b) zákona). Hodnocení činnosti na MU spočívá v pravidelném vyhodnocování efektivnosti MU, úrovně pedagogické, výzkumné a vývojové práce, jakož i využití disponibilních zdrojů. Hodnocení se provádí z hlediska MU jako celku a podkladem pro ně jsou zejména údaje o vstupech a výstupech činností MU, fakult a dalších součástí, průběžně soustřeďované rektorátem. Podkladem pro hodnocení je také studenty prováděné hodnocení výuky, jehož pravidla stanoví svým opatřením rektor.

(4) Jednotlivé součásti MU jsou povinny poskytovat úplně a pravdivě všechny údaje, které jsou potřebné pro zpracování hodnocení, a to v termínu, který určí rektor.

(5) Podklady pro hodnocení činnosti posuzuje a návrh závěrů pro rektora připravuje zpravidla hodnotící komise jmenovaná rektorem.

(6) Výsledky hodnocení činnosti po schválení v AS MU (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona) se zveřejňují společně s nejbližší výroční zprávou o činnosti MU. Schválení výsledků hodnocení činnosti je také součástí výroční zprávy.

(7) MU je dále povinna v termínu a formě, kterou stanoví ministr, vypracovat, projednat ve VR MU a s ministerstvem a po schválení v AS MU zveřejnit dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a vývojové nebo další tvůrčí činnosti a investičního a dislokačního rozvoje, včetně jeho každoroční aktualizace (§ 21 odst. 1 písm. b) zákona). Ustanovení odstavce 4 a 5 platí obdobně.

(8) Výroční zprávy uvedené v odstavci 1, hodnocení činnosti podle odstavce 3 a dlouhodobý záměr včetně jeho každoroční aktualizace podle odstavce 7 jsou veřejně přístupné v sekretariátech rektora a kvestora.

(9) Další povinnosti MU stanoví § 21 odst. 1 písm. c) až e) zákona. Bližší podmínky stanoví podle potřeby opatření rektora, děkana nebo ředitelů dalších součástí MU.

Článek 34
Matrika studentů

(1) MU vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Obsah matriky a vedení záznamů o studentech, jejich aktualizaci a vystavování výpisů a opisů z matriky upravuje § 88 odst. 2 až 4 zákona.

(2) Matrika je vedena na jednotlivých fakultách, a to zpravidla zaměstnanci pedagogického útvaru, kteří jsou tím děkanem zvláště pověřeni. Centrálně je pak za všechny fakulty matrika vedena na rektorátě, a to zpravidla zaměstnanci pedagogického útvaru, kteří jsou tím rektorem zvláště pověřeni.

 

Článek 35
Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

(1) Na žádost absolventa zahraniční vysoké školy se vydává osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice.

(2) Podmínky, za nichž může být osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice vydáno, stanoví § 89 a 90 zákona.

(3) V případě, že o vydání osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice rozhoduje rektor, zajistí podklady pro toto rozhodnutí na žádost rektora děkan fakulty, na níž se uskutečňuje obsahově obdobný studijní program.

Článek 36
Stipendia

(1) Studentům MU mohou být přiznána stipendia.

(2) Podmínky, za nichž mohou být studentům MU, a případně i ostatním osobám, přiznána stipendia hrazená z dotace nebo příspěvku, stanoví § 91 odst. 2 až 4 a 6 zákona.

(3) Zásady pro poskytování stipendií studentům v souladu se zákonem stanoví vnitřní předpis s názvem Stipendijní řád MU (§ 17 odst. 1 písm. g) zákona). Bližší podrobnosti týkající se přiznávání stipendií stanoví stipendijní řády jednotlivých fakult jakožto jejich vnitřní předpisy.

Část devátá
Symboly MU a její akademické obřady

Článek 37
Insignie, taláry

(1) Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů (dále jen "akademičtí funkcionáři") při slavnostních příležitostech jsou akademické insignie MU a jejích fakult (akademická žezla a řetězy) a taláry.

(2) Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU tvoří přílohu č. 9.

(3) Dokumentace insignií je uložena v Archivu MU.

Článek 38
Akademické obřady

(1) Rektor a děkani jsou uváděni do svých funkcí zpravidla slavnostní inaugurací za účasti členů příslušné akademické obce a pozvaných hostí. Při této příležitosti rektor nebo děkan prosloví inaugurační řeč.

(2) Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studentů do stavu posluchačů MU.

(3) Promoce je slavnostní akt, při kterém akademičtí funkcionáři odevzdají absolventům studijních programů vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu.

(4) Průběh slavnostní promoce při udělování čestné vědecké hodnosti doktora věd ("doctor honoris causa") stanoví ad hoc VR MU (čl. 8 odst. 4).

(5) Pořad inaugurací, slavnostních imatrikulací a slavnostních promocí stanoví rektor.

(6) Znění imatrikulačních a promočních slibů studentů a absolventů studijních programů (sponze) jsou uvedeny ve statutech fakult.

Článek 39
Čestné vědecké hodnosti a tituly, medaile a ceny

(1) MU uděluje svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zasloužily o její rozvoj nebo významně přispěly k rozvoji vědy a obecné vzdělanosti, čestné vědecké hodnosti a tituly ("doctor honoris causa" ve zkratce "Dr.h.c."), medaile a ceny MU.

(2) K udělení čestné vědecké hodnosti doktora věd ("doctor honoris causa"), za splnění podmínek uvedených v čl. 8 odst. 4 lze navrhnout vynikající osobnost zahraniční nebo z České republiky, jejíž tvůrčí přínos k rozvoji vědy a kultury je mezinárodně uznáván.

(3) Ocenění uvedená v odstavci 1 na návrh vědecké rady příslušné fakulty a po schválení ve VR MU uděluje jménem MU zpravidla rektor.

(4) Udělení ocenění, která jsou uvedena v odstavci 1 nezakládá žádné majetkové nároky a jejich odejmutí se řídí obdobnými pravidly jako u profesorů.

(5) Bližší podrobnosti o udělování ocenění uvedených v odstavci 1 stanoví zvláštní směrnice rektora.

Část jedenáctá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 40
Úřední desky

(1) MU a každá její fakulta má svou úřední desku. Nestanoví-li vnitřní předpis MU něco jiného, vyvěšují se na úřední desce MU písemnosti týkající se MU a na úřední desce fakulty i písemnosti týkající se fakulty.

(2) Úřední deska musí být zřetelně označena a umístěna na dobře přístupném místě v budově rektorátu nebo děkanátu příslušné fakulty.

(3) Texty vyvěšené na úředních deskách se zpřístupňují rovněž prostřednictvím elektronické sítě MU (internet).

Článek 41
Přechodná ustanovení

Studenti-cizinci, kteří zahájili studium ve studijních programech uskutečňovaných fakultami před 1. lednem 1999 a ve studiu pokračují, dokončí studium za podmínek stanovených ve smlouvách uzavřených před 1. lednem 1999, pokud tyto smlouvy nejsou v rozporu s právními předpisy.

Článek 42
Závěrečná ustanovení

(1) Součástí tohoto statutu jsou tyto přílohy:

a) Příloha č. 1 - Způsob projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci rektora,

b) Příloha č. 2 - Organizační struktura MU,

c) Příloha č. 3 - zrušena,

d) Příloha č. 4 - Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a způsob podávání přihlášek,

e) Příloha č. 5 - zrušena,

f) Příloha č. 6 - Poplatky spojené se studiem,

g) Příloha č. 7 - Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob,

h) Příloha č. 8 - Další věci, ve kterých jednají a rozhodují orgány fakulty jménem MU,

i) Příloha č. 9 - Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU,

j) Příloha č. 10 - Pravidla hospodaření MU.

(2) Vnitřními předpisy MU kromě tohoto statutu jsou:

a) Volební a jednací řád Akademického senátu Masarykovy univerzity,

b) Jednací řád Vědecké rady Masarykovy univerzity,

c) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Masarykovy univerzity,

d) Vnitřní mzdový předpis MU,

e) Stipendijní řád Masarykovy univerzity,

f) Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity,

g) Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.

h) Pracovní řád Masarykovy univerzity.

(3) Tento statut a statuty fakult a další vnitřní předpisy MU a fakult jsou uloženy na rektorátě MU a na děkanátech fakult.

(4) Zrušuje se Statut MU ze dne 11. března 1991, ve znění pozdějších změn a doplňků.

(5) Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS MU dne 31. května 1999.

Článek 43
Platnost statutu

Tento statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem.

 

Příloha č. 3 Statutu Masarykovy univerzity v Brně byla schválena podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 31. května 1999.

Změny Statutu Masarykovy univerzity v Brně byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 26. března 2001, dne 4. června 2001, dne 29. října 2001, dne 26. listopadu 2001, dne 4. února 2002, dne 25. února 2002, dne 25. března 2002, dne 4. listopadu 2002, dne 2. prosince 2002, dne 5. ledna 2004, dne 15. března 2004, dne 7. června 2004, dne 4. října 2004, dne 1. listopadu 2004, dne 23. května 2005, dne 6. března 2006, dne 24. dubna 2006,dne 19. února 2007, dne 3. prosince 2007, dne 3. listopadu 2008, dne 15. prosince 2008, dne 4. května 2009, dne 7. prosince 2009, dne 18. ledna 2010, dne 15. března 2010, dne 7. června 2010, dne 7. listopadu 2011, dne 4. června 2012, dne 3. prosince 2012, dne 18. února 2013, dne 8. dubna 2013, dne 3. června 2013, dne 7. října 2013,dne 7. dubna 2014, dne 2. června 2014 a dne 3. listopadu 2014.

Příloha č. 3 a změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Příloha č. 3 a změny Statutu Masarykovy univerzity nabývají účinnosti dnem platnosti s výjimkou změn registrovaných dne 13. července 2001 pod čj. 20 286/2001-30 (změny č. 2), které nabývají účinnosti dnem 1. září 2001, a změn uvedených v bodech 1 až 3 a zaregistrovaných dne 18. listopadu 2002 pod čj. 29 910/2002-30, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., v. r.
rektor

 

Příloha č. 1 ke Statutu MU
Způsob projednávání a přijetí návrhu kandidáta na funkci rektora

 

(1) AS MU se usnáší o návrhu kandidáta na funkci rektora volbou, tajným hlasováním.

(2) Volbu kandidáta na funkci rektora připravuje a řídí volební komise, zvolená k tomuto účelu AS MU. Volební komise nejméně tři měsíce před uplynutím funkčního období rektora, seznámí po projednání v AS MU, akademickou obec MU s pravidly pro předkládání návrhů kandidátů na funkci rektora.

(3) Kandidáti se představí akademické obci MU na veřejném zasedání AS MU, kde přednesou svůj program.

(4) Ke zvolení kandidáta na funkci rektora je zapotřebí nejméně dvoutřetinová přítomnost všech členů AS MU a s návrhem musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů AS MU.

(5) V případě, že žádný z kandidátů na funkci rektora neobdrží potřebný počet hlasů uvedený v odstavci 4, postupují do dalšího volebního kola dva z kandidátů, kteří získali největší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více než dva na prvním místě nebo pro dva nebo více kandidátů na druhém místě, postupují všichni tito kandidáti do druhého kola.

(6) V případě, že ani ve druhém kole nezíská žádný z kandidátů na funkci rektora souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS MU, volba se opakuje za týden.

(7) Pokud ani v případě opakování voleb podle odstavce 6 nezíská žádný z kandidátů na funkci rektora potřebný počet hlasů, připraví volební komise nové volby podle tohoto článku, a to nejdříve po uplynutí jednoho měsíce po poslední neúspěšné volbě kandidáta na funkci rektora.

 

 

Příloha č. 2 ke Statutu MU
Organizační struktura MU

 

Organizační struktura vychází z čl. 28 statutu.

(1) Součástí MU jsou fakulty:

a) právnická

b) lékařská

c) přírodovědecká

d) filozofická

e) pedagogická

f) ekonomicko-správní

g) informatiky

h) sociálních studií,

i) sportovních studií.

Vnitřní organizaci fakult včetně jejich organizačních součástí upravují jejich statuty a organizační řády.

(2) Součástí MU jsou vysokoškolské ústavy podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona:

a) Ústav výpočetní techniky
(dále jen "ÚVT") odpovídá za tvorbu a implementace koncepce, rozvoj, koordinaci a poskytování služeb v nasazení a provozu komunikačních a informačních technologií pro MU a rovněž odpovídá za související výzkumnou a vývojovou činnost jako nedílnou součást poslání ústavu.
V čele ÚVT stojí jeho ředitel. Ředitel jmenuje se souhlasem AS MU alespoň sedmičlennou Vědeckou radu ÚVT, které předsedá. Vědecká rada ÚVT projednává dlouhodobý záměr výzkumné a vývojové činnosti ÚVT a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel.
Součástí ÚVT je Centrum CERIT-SC (Centre for Education and Research in Information Technology – Scientific Cloud), které je součástí národní e-infrastruktury definované v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace.

b) Středoevropský technologický institut
(dále jen "CEITEC") je interdisciplinárním vědeckým pracovištěm s celouniverzitní působností, které zejména koordinuje výzkumné programy v oblasti biotechnologických a biomedicínckých oborů.
CEITEC iniciuje a koordinuje využívání infrastruktury výzkumu a vývoje v rámci MU nebo ve smluvním vztahu k jinému subjektu, který je provozovatelem takové infrastruktury, pokud jde o obory výzkumu náležející do působnosti CEITEC.
V čele CEITEC stojí jeho ředitel. Ředitel jmenuje se souhlasem AS MU alespoň pětičlennou Vědeckou radu CEITEC, které předsedá. Vědecká rada CEITEC projednává dlouhodobý záměr výzkumné a vývojové činnosti CEITEC a vyjadřuje s k otázkám, které jí předloží ředitel.

Vnitřní organizaci vysokoškolských ústavů uvedených v písmenech a) až b) upravují jejich organizační řády, které vydává rektor.

(3) Součástí MU jsou pracoviště podle § 22 odst. 1 písm. c) a d) zákona:

a) Centrum jazykového vzdělávání
(dále jen "CJV") je pedagogickým a vědeckým pracovištěm s celouniverzitní působností. Na všech fakultách MU rozvíjí znalosti odborného jazyka a akademických dovedností studentů nefilologických oborů ve vybraných světových jazycích. Na některých fakultách zajišťuje výuku latinského jazyka a latinské odborné terminologie a výuku českého jazyka pro zahraniční studenty MU. Ve spolupráci s odbornými pracovišti realizuje také integrované kurzy cizího jazyka a odborného předmětu.
V čele CJV stojí jeho ředitel.

b) Správa kolejí a menz
(dále jen "SKM") je účelovým zařízením s celouniverzitní působností. SKM poskytuje zejména ubytovací a stravovací služby studentům MU. Na základě dohody rektora s rektory některých jiných vysokých škol může zabezpečovat tyto služby i pro studenty těchto škol. SKM zajišťuje i stravovací služby pro zaměstnance MU. Pokud to kapacita příslušných zařízení dovolí, může po uspokojení potřeb MU a po splnění závazků vůči studentům MU a jiných vysokých škol a zaměstnanců MU se souhlasem rektora MU zajišťovat uvedené služby na základě dohody i pro jiné právnické i fyzické osoby.
SKM rovněž zajišťuje ubytovací a stravovací služby při významných společenských akcích MU.
V čele SKM stojí její ředitel.

c) Nakladatelství
je účelovým zařízením s celouniverzitní působností. Posláním Nakladatelství je základní zabezpečení edice periodických a neperiodických publikací pro MU a vydávání výsledků vědecké činnosti MU.
V čele Nakladatelství stojí jeho ředitel.

d) Archiv Masarykovy univerzity
(dále jen "Archiv") je vědeckým a odborným pracovištěm s celouniverzitní působností. Jeho posláním je všestranná péče o archiválie, jejich vědecké využití a zpracování.
V čele Archivu stojí jeho ředitel.

e) Centrum zahraniční spolupráce
(dále jen "CZS"), je metodickým a poradenským pracovištěm MU s celouniverzitní působností.
Koordinuje veškeré aktivity MU v oblasti zahraniční spolupráce a odpovídá za realizaci zahraničních kontaktů MU jako celku.Usměrňuje přípravu a realizaci programů studia na MU určených pro studenty ze zahraničí. Odpovídá za realizaci podílu MU na mezinárodních výměnných studijních programech. Vede agendu studentů ze zahraničí a všestranně jim napomáhá při řešení problémů souvisejících s jejich studiem na MU. V oblasti studia studentů MU v zahraničí a studia zahraničních studentů na MU plní i funkci manažerského a marketingového pracoviště.
V čele CZS stojí jeho ředitel.

f) Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
(dále jen "SPSSN"), je účelovým zařízením MU s celouniverzitní působností. Jeho posláním je zajišťovat podmínky pro to, aby studium na MU bylo v největší možné míře přístupné studentům a účastníkům celoživotního vzdělávání se zdravotními handicapy různého typu. K tomuto účelu spolupracuje se specializovanými pracovišti mimo MU a metodicky ovlivňuje činnost MU v této oblasti.
V čele SPSSN stojí jeho ředitel.

g) Správa univerzitního kampusu Bohunice
(dále jen "SUKB") je účelovým zařízením MU. Komplexně zabezpečuje správu areálu Univerzitního kampusu Bohunice, včetně zajišťování a řízení veškerých služeb společných pro všechny fakulty a zabezpečujících provoz areálu.
V čele SUKB stojí jeho ředitel.

h) Univerzitní centrum Telč
(dále jen "UCT") je vzdělávacím a odborným pracovištěm MU. Komplexně zabezpečuje správu areálu MU v Telči, včetně veškerých služeb a dalších organizačních podmínek pro podporu aktivit fakult a dalších univerzitních zařízení při uskutečňování akreditovaných studijních programů i programů celoživotního vzdělávání orientovaných na profesní, občanské a zájmové vzdělávání.
V čele UCT stojí jeho ředitel.

i) Centrum pro transfer technologií
(dále jen "CTT") je zařízením MU.
Zprostředkuje a kontrahuje zakázky na vytěžování technologií a další činnosti MU v oblasti výzkumu a vývoje. Součástem MU nabízí komplexní správu, ochranu a využívání duševního vlastnictví MU.
V čele CTT stojí jeho ředitel.

j) Institut biostatistiky a analýz
(dále jen "IBA") je společným akademickým pracovištěm Lékařské a Přírodovědecké fakulty.
Jeho posláním je vědeckovýzkumná činnost a poskytování s ní souvisejících služeb v oblasti analýzy dat, modelování, aplikace informačních technologií, registrace a hodnocení klinických dat. Činnost IBA je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu.
V čele IBA stojí jeho ředitel.

k) Mendelovo muzeum
(dále jen "Muzeum") je výukovým, vědeckým a odborným pracovištěm s celouniverzitní působností.
Jeho posláním je provozovat a rozvíjet muzejní expozici věnovanou životu a vědeckému dílu J. G. Mendela, zajišťovat další tématické výstavy, propagovat výsledky výzkumu na MU, poskytovat zázemí pro výuku v tématicky souvisejících oborech studia na MU a podílet se na aktivitách univerzity v oblasti vnějších vztahů, zejména vůči středním školám a mládeži.
V čele Muzea stojí jeho ředitel.

l) Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
(dále jen "CERIT"). Posláním CERIT je vědecká, výzkumná, vývojová a inovační činnost v oblasti informatiky. CERIT se v rámci svých úkolů též podílí na podpoře vzdělávací činnosti Fakulty informatiky.
CERIT vytváří podmínky pro provoz a další rozvoj Centra CERIT-SC (odstavec 2 písm. a) poslední věta) jako nezbytné součásti národní velké infrastruktury výzkumu, vývoje a inovací podle příslušných právních předpisůsů.
V čele CERIT stojí jeho ředitel.

m) Centrální řídící struktura projektu CEITEC
(dále jen „CEITEC - CŘS“) je pracovištěm MU.
CEITEC - CŘS zajišťuje řídící, koordinační a administrační činnosti v rámci projektu CEITEC - Středoevropský technologický institut.
V čele CEITEC - CŘS stojí jeho výkonný ředitel.

Vnitřní organizaci pracovišť uvedených v písmenech a) až m) upravují jejich organizační řády, které vydává rektor.

(4) Součástí MU je rektorát. Jeho postavení a působnost jsou stanoveny v čl. 12 statutu. Vnitřní organizaci rektorátu stanoví organizační řád MU, který vydává rektor.

Organizační a administrativní práce související s funkcí rektora, jehož pravomoc a odpovědnost je stanovena v čl. 6 statutu, zajišťuje sekretariát rektora.

Organizační, administrativní a technické práce související s funkcí kvestora, jehož pravomoc a odpovědnost je stanovena v čl. 10 statutu, zajišťuje sekretariát kvestora.

Rektorát se dále člení na organizační útvary stanovené organizačním řádem.

 

Organizační schéma MU

 

Fakulty  
  Právnická fakulta
  Lékařská fakulta
  Přírodovědecká fakulta
  Filozofická fakulta
  Pedagogická fakulta
  Ekonomicko-správní fakulta
  Fakulta informatiky
  Fakulta sociálních studií
  Fakulta sportovních studií
Vysokoškolské ústavy  
  Ústav výpočetní techniky
  Středoevropský technologický institut
Univerzitní zařízení  
  Centrum jazykového vzdělávání
  Správa kolejí a menz
  Nakladatelství
  Archiv Masarykovy univerzity
  Centrum zahraniční spolupráce
  Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
  Správa Univerzitního kampusu Bohunice
  Univerzitní centrum Telč
  Centrum pro transfer technologií
  Institut biostatistiky a analýz
  Mendelovo muzeum
  Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
  Centrální řídící struktura projektu CEITEC
Rektorát  

 

Příloha č. 3 ke Statutu MU

Zrušena

 

 

Příloha č. 4 ke Statutu MU
Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a způsob podávání přihlášek

Část první
Studium v bakalářském a magisterském studijním programu

Článek 1
Základní podmínky pro přijetí ke studiu

(1) Vysokoškolské vzdělání na MU se získává studiem v rámci akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na MU, které jsou včetně jejich typu, členění na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia, uvedeny na elektronické úřední desce MU.

(2) Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu (§ 44 až 46 zákona) pro následující akademický rok předkládá ke schválení akademickému senátu fakulty děkan.

(3) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích.

(4) Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Pro absolventy bakalářského studijního programu, který uskutečňuje jiná vysoká škola a kteří mají zájem pokračovat ve studiu vnavazujícím magisterském studijním programu uskutečňovaném některou fakultou MU, stanoví fakulta svým vnitřním předpisem další podmínky pro přijetí do studia v tomto studijním programu.

Článek 2
Další podmínky přijetí ke studiu

(1) Fakulta může stanovit další podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu týkající se určitých znalostí, schopností, předpokladů nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Kromě toho může stanovit nejvyšší možný počet přijímaných studentů. Splní-li podmínky pro přijetí ke studiu větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. Splnění podmínek pro přijetí ke studiu se ověřuje v přijímacím řízení, které obsahuje písemnou zkoušku, nebo písemnou a ústní nebo talentovou zkoušku.

(2) Fakulta může stanovit podmínky, za kterých lze upustit od konání části přijímací zkoušky.

(3) Fakulta může upustit od konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

(4) Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. V případě, že se nejedná o studijní program v cizím jazyce, může fakulta stanovit jako podmínku pro přijetí ke studiu vykonání zkoušky z českého jazyka.

Článek 3
Zveřejnění podmínek a lhůt pro přijetí ke studiu

(1) Fakulty zveřejní v dostatečném předstihu, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání přihlášek ke studiu, podmínky přijetí ke studiu, termín a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení.

(2) Veškeré informace uvedené v odstavci 1, včetně informací týkajících se přihlášky ke studiu (dále jen "přihláška"), budou zveřejněny na úřední desce fakulty. Vedle toho fakulty mohou využít i dalších prostředků k informování veřejnosti o podmínkách přijímacího řízení (zejména www stránky fakult, informační brožury, publikace v odborném tisku). Tím není dotčeno ustanovení čl. 40 odst. 3 statutu).

Článek 4
Přijímací řízení

(1) Uchazeč zašle (případně doručí osobně) přihlášku fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program.

(2) Přihláška se podává v termínu stanoveném MU (zpravidla do konce února). Ve výjimečných případech rozhodne o přijetí přihlášky v pozdějším termínu děkan.

(3) Přihláška se podává buď elektronickou formou nebo na standardním tiskopise, pokud fakulta nestanoví svým vnitřním předpisem jinak. Přílohy přihlášky, doplňování dokladů, způsob odstraňování nedostatků v přihláškách a způsob úhrady poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením stanoví fakulty svým vnitřním předpisem.

(4) Po přijetí přihlášky musí být přihláška fakultou úředně evidována. V případě chybného doručení je přihláška vrácena doporučeným dopisem zpět odesilateli.

Článek 5
Přijímací zkouška

(1) Přijímací zkoušky probíhají v harmonogramu stanoveném děkanem.

(2) Fakulty stanoví formu přijímací zkoušky.

(3) Přijímací zkoušky se konají v řádném termínu, fakulty mohou stanovit i náhradní termín. O této možnosti rozhodne děkan. Důvodem k přiznání náhradního termínu není účast uchazeče na přijímacích zkouškách ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje jiná vysoká škola.

(4) O mimořádný termín konání přijímací zkoušky mohou děkana požádat uchazeči, kteří v daném roce absolvují střední školu v zahraničí.

(5) V odůvodněných případech děkan vypíše tzv. druhé kolo přijímacích zkoušek. Informace jsou podávány prostřednictvím sdělovacích prostředků a fakulta je zveřejní na úřední desce fakulty a na svých www stránkách.

(6) Vlastní průběh přijímací zkoušky stanoví vnitřní předpis fakulty.

Článek 6
Rozhodnutí o přijetí ke studiu

(1) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan. Poradním orgánem je přijímací komise jmenovaná děkanem.

(2) Přijímací komisi jsou předloženy veškeré materiály týkající se přijímací zkoušky. Na základě předložených materiálů komise navrhne děkanovi rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče.

(3) Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání. Musí být doručeno do vlastních rukou. Způsob náhradního doručení stanoví vnitřní předpis jednotlivých fakult. Uchazeči, jehož pobyt není úředně znám, se doručuje vyvěšením rozhodnutí na úřední desce.

(4) Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Uchazeči jsou o této možnosti informováni nejpozději před zahájením písemné části přijímací zkoušky. Právo nahlížet do shora uvedených materiálů mají pouze uchazeči; organizaci stanoví vnitřní předpis fakulty.

(5) Na rozhodování o přijetí ke studiu se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Článek 7
Přezkumné řízení

(1) Žádost o přezkoumání rozhodnutí podává uchazeč ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení, a to děkanovi. Ve zcela výjimečných případech může rektor uchazeči uvedenou lhůtu prodloužit.

(2) Děkan může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.

(3) K přípravě přezkumného řízení jmenuje rektor komisi.

(4) Fakulty v harmonogramu stanoveném a schváleném rektorem předají této komisi všechny materiály uchazečů potřebné pro přezkumné řízení.

(5) Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3 zákona. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

 

Příloha č. 5 ke Statutu MU

Zrušena

 

 

Příloha č. 6 ke Statutu MU
Poplatky spojené se studiem

Část první
Předmět úpravy

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) V této příloze jsou konkretizovány práva a povinnosti studentů a zaměstnanců MU spojených s výpočtem, výběrem a evidencí poplatků spojených se studiem na MU.

(2) Poplatky spojenými se studiem podle této přílohy se rozumí:

a) poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona (dále jen "poplatek za přijímací řízení"),

b) poplatek za studium podle § 58 odst. 3 a 4 zákona, který zahrnuje:

 • poplatek za prodlouženou dobu studia (čl. 4),
 • poplatek za další studium (čl. 5),
 • poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším studiu (čl. 6),

c) poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce podle § 58 odst. 5 zákona.

Článek 2
Vymezení některých pojmů

(1) Standardní doba studia uvedená u akreditovaného studijního programu, do kterého je student zapsán, je standardní dobou jeho studia; posuzuje se u konkrétního studijního programu samostatně a počíná dnem zápisu do studia.

(2) Řádným studijním programem se rozumí bakalářský nebo magisterský studijní program, v němž je zapsán a aktivně studuje student, který není absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu.

(3) Absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu se rozumí ten, kdo řádně ukončil studia podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona po 1. lednu 1999.

(4) Předcházejícím bakalářským studijním programem se rozumí bakalářský studijní program, na základě jehož absolvování byl student přijat do navazujícího magisterského studijního programu.

Část druhá
Poplatek za přijímací řízení

Článek 3

(1) Poplatek za přijímací řízení jsou povinni hradit uchazeči o studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech akreditovaných na MU.

(2) Nezaplacením poplatku za přijímací řízení nesplnil uchazeč podmínky pro přijetí ke studiu, pokud děkan nestanoví jinak.

(3) Poplatek za přijímací řízení se hradí vždy ke každé podané přihlášce, pokud děkan nestanoví jinak.

(4) Poplatek za přijímací řízení činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Část třetí
Poplatky za studium

Článek 4
Poplatek za prodlouženou dobu studia

(1) Poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba tohoto studia (čl. 2 odst. 1) zvětšená o jeden rok.

(2) Pro posuzování prodloužené doby studia se k době odstudované v aktuálním studijním programu připočítávají rovněž všechna časová období odstudovaná studentem ve všech bakalářských nebo magisterských studijních programech ukončených jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona, která nejsou souběžná se studiem v aktuálním studijním programu. Studoval-li student v určitém časovém období souběžně ve více takových studijních programech, připočítává se toto období vždy pouze jednou. Doba, po kterou bylo studium přerušeno, a uznaná doba rodičovství (§ 21 odst. 1 písm. f) zákona) se nezapočítávají.

(3) Poplatek za prodlouženou dobu studia činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

 

Článek 5
Poplatek za další studium

(1) Poplatek za další studium je povinen platit student, který je absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu a studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o studenta

a) který je absolventem předcházejícího bakalářského studijního programu (čl. 2 odst. 4), jenž aktuálně studuje v navazujícím magisterském studijním programu, nebo

b) ve studijním programu, jenž začal studovat jako řádný studijní program (čl. 2 odst. 2), a v jehož průběhu absolvoval souběžné studium jiného řádného studijního programu, ve kterém nestudoval déle, než byla standardní doba tohoto jiného studia.

(3) Poplatek za další studium činí za každý započatý rok studia nejvýše základ stanovený podle § 58 odst. 2 zákona.

 

Článek 6
Poplatek za prodlouženou dobu studia v dalším studiu

(1) Poplatek za prodlouženou dobu studia je povinen platit student, který je absolventem a studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba tohoto studia (§ 58 odst. 4 zákona).

(2) Výše poplatku podle odstavce 1 se stanoví podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 4 odst. 2 a 3.

Článek 7
Vstupní data pro stanovení poplatků za studium

(1) Vstupními daty pro stanovení povinnosti platit poplatek za studium jsou údaje:

a) přímo vzniklé v matrice studentů (dále jen "studijní evidence") na MU,

b) předané z matrik studentů ostatních vysokých škol v České republice cestou ministerstva,

c) doplněné a opravené na základě sdělení studenta.

(2) Právo zadávat data uvedená v odstavci 1 písm. a) a c) do studijní evidence mají pouze osoby pověřené správou osobních údajů studenta (dále jen "správce studijní evidence").

(3) Student má právo bezprostředního přístupu ke svým údajům uvedeným v odstavci 1, není však oprávněn tyto údaje samostatně měnit.

(4) Student má právo požadovat od správce studijní evidence opravu údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) na základě podkladů, prokazujících správné znění těchto údajů.

(5) Student je povinen bez zbytečného odkladu upozornit na nesprávnosti, které zjistil ve svých údajích uvedených v odstavci 1.

Článek 8
Povinnost platit poplatek za studium

Poplatek za studium se studentovi stanoví pro každé studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu samostatně.

Článek 9
Vyměření poplatku za studium

(1) Děkan vyměří studentovi poplatek za studium v souladu s § 58 odst. 3 nebo 4 a podle § 68 odst. 3 zákona za podmínek upravených touto přílohou do 30 dnů ode dne zjištění skutečnosti, že studentovi vznikla povinnost platit poplatek za studium.

(2) Podkladem pro rozhodnutí o vyměření poplatku za studium jsou vstupní data uvedená v čl. 7 odst. 1, která je správce studijní evidence povinen nejméně jedenkrát v měsíci aktualizovat.

Článek 10
Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

(1) Student má právo požádat o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium podle § 58 odst. 3 nebo 4 zákona, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku za studium.

(2) Součástí žádosti podle odstavce 1 může být i žádost o snížení, prominutí nebo odložení splatnosti poplatku za studium z důvodů uvedených v čl. 15 odst. 3 Statutu. K žádosti je student povinen doložit podklady prokazující tyto důvody.

(3) Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium má vždy odkladný účinek pro splatnost tohoto poplatku.

(4) Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium se podává děkanovi. Ten může sám žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi.

(5) Rektor změní nebo zruší rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem veřejné vysoké školy nebo její součásti.

(6) Rektor, i když nevyhoví žádosti studenta a rozhodnutí o vyměření poplatku za studium postupem podle odstavce 5 nezruší, může podle zásad stanovených čl. 15 odst. 3 Statutu prominout, snížit nebo odložit splatnost poplatku za studium. Žádostí studenta nebo případným stanoviskem děkana přitom není vázán.

Část čtvrtá
Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce

 

Článek 11

Student studující ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je povinen platit poplatek podle § 58 odst. 5 zákona.

Část pátá
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

Článek 12
Stanovení výše poplatků spojených se studiem

(1) Konkrétní výše poplatků spojených se studiem se stanoví takto:

a) poplatky za přijímací řízení podle § 58 odst. 1 zákona

Fakulta Bakalářský a nenavazující magisterský studijní program Navazující magisterský studijní program Doktorský studijní program
PrF 400 Kč 400 Kč 400 Kč
LF 400 Kč 400 Kč 400 Kč
PřF 400 Kč 400 Kč 400 Kč
FF 400 Kč 400 Kč 400 Kč
PdF 400 Kč 400 Kč 400 Kč
ESF 400 Kč 400 Kč 400 Kč
FI 400 Kč 400 Kč 400 Kč
FSS 300 Kč 400 Kč 400 Kč
FSpS 550 Kč 400 Kč 400 Kč

 

b) poplatky za studium podle § 58 odst. 3 až 5 zákona

Fakulta podle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
podle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
podle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 15 000 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 400 Kč 249 000 Kč (studijní program Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(studijní program Zubní lékařství)
195 000 Kč
(studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie)
94 500 Kč
(studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Optometrie)
50 400 Kč (prezenční forma studia)
37 500 Kč (kombinovaná forma studia)
PřF 18 000 Kč 0 Kč 5 000 EUR 5 000 EUR
FF 15 000 Kč 0 Kč 2 100 EUR (studijní obor Anglický jazyk a literatura v Bc. studiu)
1 650 EUR (ostatní studijní obory Bc. studia)
2 400 EUR (studijní obor Anglický jazyk a literatura v Mgr. studiu)
1 900 EUR (ostatní studijní obory Mgr. studia)
2 700 EUR (studijní obor Anglický jazyk a literatura)
2 500 EUR (ostatní studijní obory)
PdF 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 3 000 EUR
ESF 15 000 Kč 0 Kč 3 500 EUR 4 500 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

 

(2) Výše poplatků spojených se studiem stanovená podle odstavce 1 je zveřejněna na úředních deskách jednotlivých fakult a rektorátu.

Článek 13
Splatnost poplatků spojených se studiem

(1) Poplatek za přijímací řízení je splatný nejpozději v den podání přihlášky ke studiu.

(2) Poplatek za studium je splatný ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

Článek 14
Forma úhrady poplatků spojených se studiem

Poplatek spojený se studiem se hradí zpravidla převodem na bankovní účet MU.

Článek 15
Disciplinární přestupek

(1) Porušení povinností stanovených v čl. 7 odst. 5 a nezaplacení vyměřeného poplatku za studium může být považováno za disciplinární přestupek podle § 64 zákona.

(2) Správce studijní evidence je povinen předložit děkanovi fakulty, která uskutečňuje studijní program, pro který je poplatek za studium vyměřován, podnět k zahájení disciplinárního řízení, a to ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty stanovené pro splatnost poplatku podle čl. 13.

Článek 16
Přechodné ustanovení

Pokračuje-li absolvent bakalářského studijního programu ve studiu v magisterském studijním programu, který není akreditován jako navazující magisterský studijní program, ale z dlouhodobého záměru fakulty vyplývá, že může mít charakter navazujícího magisterského studijního programu, považuje se toto studium za rovnocenné studiu v navazujícím magisterském studijním programu pro účely této přílohy.

 

 

Příloha č. 7 ke Statutu MU
Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob (dále jen "pravidla") rámcově upravují právní vztahy související s účastí MU v jiných právnických osobách z hlediska nepeněžitých a peněžitých vkladů do nich vložených v souladu se zvláštními právními předpisy.

(2) Tato pravidla se vydávají na základě zmocňujícího ustanovení § 20 odst. 3 zákona.

Článek 2
Základní ustanovení

(1) MU může vkládat peněžité či nepeněžité vklady do takových právnických osob, jejichž předmět činnosti souvisí se vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností MU. Ve zvlášť zdůvodněných případech se může jednat i o činnost, která slouží k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku MU.

(2) Právnickou osobou, kterou MU může založit, jejího založení se účastnit jako jeden nebo více zakladatelů, případně do této právnické osoby vstoupit, je zejména společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, ústav, nadace, nadační fond a spolek.

(3) MU není oprávněna stát se společníkem veřejných obchodních společností nebo komplementářem komanditních společností. MU rovněž nesmí nabývat akcie akciových společností s výjimkou těch, do nichž vložila majetek.

(4) Peněžitým vkladem se rozumí souhrn peněžních prostředků, které se MU zavazuje vložit do právnické osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v této právnické osobě. Peněžitým vkladem nesmí být peněžité prostředky, které MU obdrží jako příspěvek podle § 18 odst. 3 nebo dotaci podle § 18 odst. 5 zákona.

(5) Nepeněžitým vkladem se rozumí souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot, které se MU zavazuje vložit do právnické osoby za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v této právnické osobě. Nepeněžitým vkladem nesmí být:

a) nemovitý majetek, který MU nabyla do svého vlastnictví z vlastnictví státu;

b) vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo poskytnutí služeb;

c) pohledávky vůči této právnické osobě (s výjimkou uvedenou v § 21 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jen "zOK")).

Článek 3
Návrh na založení jiné právnické osoby nebo vkladu do právnické osoby

(1) Návrh na založení jiné právnické osoby nebo vložení peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do této nebo jiné právnické osoby (dále jen "návrh") mohou rektorovi předložit kvestor, děkani, ředitelé vysokoškolských ústavů nebo ředitelé univerzitních zařízení.

(2) Návrh musí obsahovat zejména:

a) specifikaci důvodů, účelu a cílů založení právnické osoby, respektive získání účasti v této právnické osobě;

b) právní rozbor kroků potřebných k založení právnické osoby, respektive k získání účasti v této právnické osobě;

c) podnikatelský záměr, návrh zahajovací rozvahy a zakladatelské listiny případně společenské smlouvy nebo jiného zakladatelského dokumentu zakládané právnické osoby, respektive údaje o majetku a výsledcích hospodaření již existující právnické osoby, v níž má MU získat účast, včetně ekonomického posouzení přínosu budoucí majetkové účasti MU v této právnické osobě;

d) podrobnou specifikaci vkladu, který MU má do této právnické osoby vložit;

e) specifikaci materiálního a nemateriálního přínosu, který může MU z činnosti této právnické osoby získat;

f) posouzení návratnosti vložené investice.

(3) V případě, že vlastnická struktura předpokládá účast jiných fyzických nebo právnických osob, obsahuje návrh u jednotlivých potenciálních společníků či účastníků v právnické osobě:

a) audit hospodaření resp. komplexní prověření (due diligence) hospodaření;

b) specifikaci rolí a přínosu v právnické osobě;

c) prověření bezúhonnosti a potenciálního konfliktu zájmu a propojenosti jednotlivých společníků či účastníků v právnické osobě.

(4) Vznikne-li v právnické osobě, ve které má MU účast, návrh na změnu právní formy, výše základního kapitálu, výše nebo struktury peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do této právnické osoby nebo na jiné změny, které by měly vliv na postavení MU, předloží zástupci MU, kteří vykonávají funkce ve statutárním orgánu této právnické osoby, rektorovi potřebné podklady. Odstavce 2 a 3 se přitom použijí přiměřeně.

(5) Návrh předložený podle odstavce 4, s nímž rektor na základě ekonomického a právního posouzení vysloví souhlas, předkládá k vyjádření AS MU.

(6) Po vyjádření AS MU podle odstavce 5 předkládá rektor návrh spolu s vyjádřením AS MU Správní radě MU s žádostí o vydání předchozího písemného souhlasu.

(7) O založení právnické osoby, změně její formy a o peněžitém nebo nepeněžitém vkladu do této nebo jiné právnické osoby rozhoduje po vydání předchozího písemného souhlasu Správní rady MU podle odstavce 6 a po oznámení této skutečnosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR rektor.

Článek 4
Osoby jednající jménem MU v orgánech právnických osob, v nichž má MU účast

(1) Při výkonu práv a povinností, které MU plynou z účasti v právnické osobě, je osobou oprávněnou jednat jménem MU rektor. Rektor může k jednání jménem MU zplnomocnit další osobu nebo osoby, a to písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu oprávnění zmocněnce.

(2) Pokud je k tomu MU oprávněna, navrhuje rektor své zástupce ke jmenování nebo zvolení statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, případně členem jiného orgánu právnické osoby, v níž má MU účast, (dále jen "navrhované osoby"). Při výběru navrhovaných osob se přihlíží k odbornému zaměření těchto osob vzhledem k předmětu činnosti právnické osoby, do jejíchž orgánů jsou navrhovány, a splnění podmínek uvedených v § 46 ZOK.

(3) S navrhovanými osobami uvedenými v odstavci 2 uzavře rektor dohodu, jejíž součástí bude:

a) závazek navrhované osoby v orgánech, do nichž byla MU navržena, chránit práva, oprávněné zájmy a dobré jméno MU po celou dobu výkonu funkce,

b) závazek navrhované osoby pravidelně informovat rektora nebo příslušného zmocněnce rektora podle odstavce 1 o aktuálních otázkách souvisejících s právnickou osobou, do jejíchž orgánů byla navržena, a řídit se tomto smyslu jeho pokyny a

c) odpovídající sankce pro navrhované osoby v případě nesplnění závazků uvedených v písmenech a) a b) a to i v případě, že navrhovaná osoba v průběhu výkonu funkce ukončí s MU pracovněprávní vztah.

(4) Rektor nebo zmocněnci rektora podle odstavce 1, vypracovávají nejméně jednou ročně zprávy o činnosti a hospodaření veškerých právnických osob, v nichž má MU účast. Části těchto zpráv, které nepodléhají obchodnímu tajemství, ochraně utajovaných informací a ochraně osobních údajů, MU zveřejní.

(5) Nejméně jednou ročně předloží rektor AS MU souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má MU účast.

 

 

Příloha č. 8 ke Statutu MU
Další věci, ve kterých jednají a rozhodují orgány fakulty jménem MU

(1) Vedle věcí uvedených v § 24 odst. 1 zákona jednají a rozhodují fakulty jménem MU:

a) o uzavírání smluv s Grantovou agenturou České republiky, Technologickou agenturou České republiky, Grantovou agenturou Akademie věd České republiky a rezortními grantovými agenturami, včetně nakládání s finančními prostředky získanými v rámci uzavřených smluv;

b) v rámci plnění povinností na úseku požární ochrany ve vztahu k majetku, s nímž má fakulta právo hospodařit;

c) v rámci plnění povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k činnosti příslušné fakulty;

d) o uzavírání smluv o spolupráci o záležitostech týkajících se dané fakulty;

e) o uzavírání smluv s fakultami zahraničních vysokých škol ohledně studia cizinců a o uznávání tohoto studia;

f) o přijímání do programů celoživotního vzdělávání, které zajišťuje příslušná fakulta;

g) o udělování cen studentům, kteří jsou zapsáni na dané fakultě.

(2) Právo fakult a dalších součástí MU nakládat s majetkem MU jejím jménem vyplývá z čl. 32 statutu.

 

 

Příloha č. 9 ke Statutu MU
Pravidla pro užívání akademických insignií a talárů a pro konání akademických obřadů na MU

Vnějším výrazem důstojnosti, pravomoci a odpovědnosti akademických funkcionářů při slavnostních příležitostech jsou akademické insignie a taláry akademických funkcionářů.

Přehled a popis insignií a talárů MU

Žezla

Rektorské - délka žezla 125 cm, hlavici tvoří český lev se slovenským znakem na prsním štítku nad kalichem a moravskou a slezskou orlicí, zlacené stříbro, dřík zdoben záhnědami, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938;

Lékařské fakulty - délka žezla 107 cm, hlavici tvoří Aeskulapova hůl s hadem, zlacené stříbro a stříbro, dřík zdoben karneoly, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938;

Právnické fakulty - délka žezla 110 cm, hlavici tvoří alegorická postava Spravedlnosti s mečem na podstavci tvořeném koulí a liliovým kalichem, zlacené stříbro a stříbro, dřík zdoben růženíny, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938;

Přírodovědecké fakulty - délka žezla 111 cm, hlavici tvoří slunce s paprsky a kometou po levé straně a na prstenci měsíc s hvězdou, zlacené stříbro, dřík zdoben vltavíny, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938;

Filozofické fakulty - délka žezla 109 cm, hlavici tvoří páskový globus se sovou na rozevřené knize, zlacené stříbro, dřík zdoben ametysty, autoři V. Rada a L. Bartoníček, 1938;

Pedagogické fakulty - délka žezla 106 cm, hlavici tvoří hořící pochodeň na základně miskovitého tvaru, zlacené stříbro, dřík zdoben umělými ametysty, autor E. Milén, 1950 (zhotoveno 1967);

Ekonomicko-správní fakulty - délka žezla 113 cm, hlavici tvoří Merkurova přilba, zlacené stříbro a stříbro, dřík zdoben topasy, autor M. Vitanovský, 1995.

Fakulty informatiky - délka žezla 102 cm, hlavici tvoří mísa s Prométeovým ohněm, zlacený bronz, hlavice i dřík zdobeny jantary, autor J. Gargulák, 2007.

Fakulty sociálních studií - délka žezla 106 cm, hlavici tvoří pohár jakožto interaktivní prostor mezi dvěma profily tváří, do víka zapuštěn broušený křišťál, zlacená mosaz, dřík zdobený almadyny a chryzoprasy, autor L. Joanidis, 2004.

Fakulty sportovních studií - délka žezla 107 cm, hlavici tvoří medaile, na jejímž aversu jsou stylizovaná písmena F, S a S, a na reversu nápis KALOKAGATHIA, rámována vavřínovým věncem zdobeným chryzoprasy, zlacená mosaz, dřík ve tvaru pochodně, autor L. Joanidis, 2006.

Řetězy

Rektora - O medaile 65 mm, averz: poprsí T. G. Masaryka zprava se jménem v opisu, revers: věnovací formule T. G. Masaryka s faksimilií jeho podpisu a datum 7. 3. 1935, zlatá směs, autor O. Španiel, 1935;

Prorektora - O 65 mm, averz: shodný s rektorskou, revers: nápis Masarykova univerzita v Brně a střední státní znak 1. republiky, zlacené stříbro, autor O. Španiel, 1935;

Děkana Lékařské fakulty - O medaile 65 mm, avers: poprsí J. E. Purkyně zleva se jménem s opisu, revers: Aeskulapova hůl s hadem a nápis Medicinae munus - scientia de vita humana, zlacené stříbro, autor O. Španiel, 1936;

Děkana Právnické fakulty - O medaile 65 mm, avers: poprsí A. Bráfa zleva se jménem v opisu, revers: liktorské pruty se sekyrou a nápis Lex dura sed lex, zlacené stříbro, autor O. Španiel, 1936;

Děkana Přírodovědecké fakulty - O medaile 65 mm, avers: poprsí G. Mendela zleva se jménem v opisu, revers: slunce s hvězdami a nápis In natura spes et veritas, zlacené stříbro, autor O. Španiel, 1936;

Děkana Filozofické fakulty - O medaile 65 mm, avers: poprsí F. Palackého zleva se jménem v opisu, revers: nápis Svoji k svému a vždy dle pravdy, zlacené stříbro, autor O. Španiel, 1936;

Děkana Pedagogické fakulty - O medaile 65 mm, avers: poprsí J. A. Komenského zprava se jménem v opisu, revers: ruce předávající si hořící pochodeň a nápis Traditio lampadis, zlacené stříbro, autor
V. A. Kovanič, 1966-1967;

Děkana Ekonomicko-správní fakulty - O medaile 65 mm, avers: portrét K. Engliše se jménem v opisu, revers: nápis Výkonnost, hospodárnost, solidárnost, zlacené stříbro, autor M. Vitanovský, 1994.

Děkana Fakulty informatiky - medaile oválného tvaru 120 x 90 mm, avers: portrét K.Gödela s faksimilií jeho podpisu, revers: ligatura písmen F a I, zlacený bronz, autor J. Gargulák, 2007.

Děkana Fakulty sociálních studií - O medaile 70 mm, dva profily hlavy a pohár, jednostranná, závěsná stopka je zdobena drahokamem (chryzopras), zlacená mosaz, autor L. Joanidis, 2004.

Děkana Fakulty sportovních studií - O medaile 65 mm, avers: stylizovaná písmena F, S a S, revers: nápis KALOKAGATHIA, zlacená mosaz, autor L. Joanidis, 2006.

Závěsy medailí Právnické, Lékařské, Přírodovědecké, Filozofické, Pedagogické a Ekonomicko-správní fakulty (vlastní řetězy) jsou shodné. Tvoří je jednoduché obdélníkové články a kroužky, které se pravidelně střídají (odchylné je řazení prvků na originálním rektorském řetězu, kde po kroužku následují vždy dva články). Autory závěsů medailí jsou O. Španiel a J. Benda (1935).

Závěs medaile (vlastní řetěz) Fakulty informatiky je tvořen články nepravidelných tvarů, které jsou propojeny dvojicemi kroužků. Řetěz je zdoben jantary. Autorem je J. Gargulák (2007).

Závěs medaile (vlastní řetěz) Fakulty sociálních studií je tvořen dutými hranatými díly obdélníkového tvaru. Autorem je L. Joanidis (2004).

Závěs medaile (vlastní řetěz) Fakulty sportovních studií je tvořen stylizovanými lístky vavřínového věnce. Autorem je L. Joanidis (2006).

Taláry

Rektorský - rudý s hermelínovým límcem, rudá čapka.

Prorektorský - černý se sametovým límcem a lemováním v barvě mateřské fakulty, černá čapka.

Děkanský - černý se sametovým límcem a lemováním v barvě fakulty, černá čapka.

Proděkanský - černý se sametovým límcem, černá čapka.

Promotorský - stejný jako proděkanský.

Uvedené taláry se nosí výhradně s příslušným řetězem.

Kvestorský - černý se šedým límcem a lemováním, černošedá čapka.

Předsedy AS MU, členů vědeckých rad a studentů doktorských studijních programů - černé taláry bez čapky.

Univerzitního (rektorského) pedela - černý s rudým sametovým límcem a baretem.

Fakultního (děkanského) pedela - talár a baret v barvě fakulty.

Uvedené taláry se nosí bez řetězů.

Barvy fakult:

Lékařská - červená

Právnická - fialová

Přírodovědecká - zelená

Filozofická - modrá

Pedagogická - oranžová

Ekonomicko-správní - hnědá

Informatiky - ostře šafránová (zlatožlutá)

Sociálních studií - tmavozelená

Sportovních studií - modrá a tyrkysová.

Insignie MU a fakultní insignie (dále jen "insignie") a taláry se užívají pouze při akademických slavnostech. K nesení žezla je určen výhradně pedel.

Užívání insignií a talárů při akademických obřadech a slavnostech organizovaných na MU

Imatrikulace

Tento tradiční akademický obřad znamená slavnostní, slibem stvrzené přijetí studenta do svazku fakulty a MU. Účastní se jej rektor (prorektor), děkan, proděkani a příslušní pedelové, všichni v talárech a s insigniemi. Studenti jsou ve společenském oděvu, obřad se koná bez hostů.

Promoce absolventů

Je tradiční akademický obřad, při kterém se absolventům bakalářských a magisterských studijních programů předávají vysokoškolské diplomy s přiznaným akademickým titulem "Bc.", "Mgr.", "Ing.", "MUDr.", nebo po vykonání státní rigorózní zkoušky s přiznaným akademickým titulem "JUDr.", "PhDr.", "RNDr." nebo po absolvování doktorského studijního programu s přiznaným akademickým titulem "Ph.D.".

Promocí absolventů doktorských studijních programů se zúčastní rektor, prorektor pro výzkum a vývoj ve funkci promotora, děkani a pedelové, všichni v talárech s insigniemi. Ostatních promocí se zúčastní rektor (prorektor), děkan (proděkan), promotor a příslušní pedelové, všichni v talárech a s insigniemi.

Promující absolventi doktorských studijních programů ("Ph.D.") a absolventi magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku ("PhDr.", "JUDr.", "RNDr.", a "MUDr." ) mají černý talár.

Promoce při udělování čestné vědecké hodnosti

Udělení čestné vědecké hodnosti "doctor honoris causa" (ve zkratce "Dr.h.c.") je nejvyšším vyznamenáním, které může MU udělit. Promoce organizuje oddělení vědy rektorátu. Účastní se jich v talárech a s insigniemi rektor a prorektoři, děkani, promotor a pedelové, kvestor, předseda AS MU, členové VR MU a členové vědeckých rad fakult, rovněž v talárech, a předseda Správní rady MU bez taláru. Na oficiální písemné pozvání se účastní zástupci českých, popřípadě i zahraničních vysokých škol a čestní hosté - představitelé města, centrálních úřadů, kulturních institucí a významných podniků.

Udílení Velkých zlatých medailí

Tyto medaile se udělují z rozhodnutí VR MU mimořádně významným osobnostem, většinou zahraničním, buď z mimovědeckých kruhů, nebo nebylo-li pro krátkost času možné uskutečnit řízení k čestné vědecké hodnosti "doctor honoris causa" (ve zkratce "Dr.h.c."). Ceremoniál je téměř stejný jako při udílení čestné vědecké hodnosti, zcela shodné je užití talárů a insignií.

Velkou zlatou medaili lze předat při významných příležitostech i bez úplného ceremoniálu. Předává ji výhradně rektor, pokud možno provázen prorektorem, děkanem nebo proděkanem, oba pouze se řetězy.

Inaugurace rektora

Je ze všech akademických obřadů nejvýznamnější a nejslavnostnější. Účastní se jí v talárech a s insigniemi odstupující a nastupující rektor (s řetězem pouze odstupující, který jej v průběhu obřadu předá svému nástupci), všichni děkanové a pedelové, dále předseda AS MU, kvestor, všichni v talárech, a předseda Správní rady MU a členové AS MU a členové akademických senátů fakult bez talárů. Na oficiální pozvání se účastní zástupci českých, popřípadě i zahraničních vysokých škol a čestní hosté - představitelé města, centrálních úřadů, kulturních institucí a významných podniků. Mezi čestnými hosty by neměl chybět ministr, poslanci a senátoři.

Užívání insignií a talárů při inauguracích děkanů

Užívání insignií a talárů při inauguracích děkanů je obdobné jako u inaugurace rektora.

Předávání osvědčení absolventům Univerzity třetího věku

Uděluje se absolventům programu celoživotního vzdělávání, které se řídí vnitřními předpisy. Předávání osvědčení se děje slavnostním způsobem, účastní se ho rektor, prorektor pro pedagogické záležitosti a pedelové, všichni v talárech a s insigniemi. Absolventi jsou ve společenském oděvu.

Zahajovací ceremoniál akademického dne ("Dies academicus")

Na tomto shromáždění jsou udělovány ceny rektora. Účastní se ho rektor, prorektoři, děkani a pedelové, všichni v talárech a s insigniemi.

Při některých slavnostních shromážděních MU (zejména při předávání zlatých, stříbrných a bronzových medailí MU, předávání docentských jmenovacích dekretů) není užití insignií a talárů předepsáno.

Užívání insignií a talárů při slavnostech organizovaných mimo MU

Užití insignií a talárů mimo MU povoluje rektor, popřípadě děkan. Při stanovení rozsahu užití insignií se přihlíží k požadavkům a přáním pořadatele slavnosti.

Talár s příslušným řetězem bez žezla se užívá, pořádá-li akademický obřad jiná univerzita (inaugurace, udílení čestné vědecké hodnosti), při předávání profesorských dekretů nebo při přijetí představiteli státu, je-li talár předepsán.

Řetěz bez taláru se užívá na slavnostech, které talár nevyžadují nebo nedovolují. Řetěz bez taláru může mít akademický funkcionář na pohřbu význačného člena akademické obce.

Je-li akademický funkcionář pověřen zastupováním jiného, užívá insignie příslušející zastupované funkci.

 

 

Příloha č. 10 ke Statutu MU
Pravidla hospodaření MU

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) MU je veřejnou vysokou školou ve smyslu zákona.

(2) Hospodaření MU se řídí zákonem, dalšími právními předpisy a podmínkami pro poskytnutí účelově určených prostředků.

(3) Rektor MU je oprávněn upřesňovat podmínky hospodaření MU v příslušném kalendářním roce ve vnitřních pravidlech hospodaření MU.

Článek 2
Hospodaření MU

(1) MU hospodárně užívá majetek k plnění úkolů v hlavní a doplňkové činnosti. Bližší vymezení hlavní činnosti stanoví vnitřní pravidla hospodaření MU na kalendářní rok.

(2) Majetkem MU jsou věci, byty a nebytové prostory, práva a jiné majetkové hodnoty (§ 19 odst. 1 zákona).

(3) MU vede řádnou evidenci majetku. O nakládání s majetkem MU rozhodují osoby uvedené v čl. 32 statutu.

(4) MU vede účetnictví v souladu s obecnými předpisy o účetnictví 1), zejména předpisy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání.

(5) MU hospodaří jako jedna účetní jednotka. Pro vnitřní potřebu rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů se člení na hospodářská střediska (čl. 4).

(6) MU hospodaří podle rozpočtu, který na kalendářní rok nesmí být sestavován jako deficitní.

(7) Příjmy rozpočtu MU jsou zejména:

a) příspěvek,

b) dotace ze státního rozpočtu,

c) poplatky spojené se studiem,

d) výnosy z majetku,

e) jiné příjmy ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z Národního fondu a z rozpočtů obcí a krajů,

f) výnosy z doplňkové činnosti,

g) příjmy z darů a dědictví.

(8) Po skončení kalendářního roku MU provede vypořádání účelově určených veřejných prostředků včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Nevyužité prostředky, které nemohly být použity v rozpočtovém roce na který byly poskytnuty, může převést do Fondu účelově určených prostředků (§ 18 odst. 10 zákona). Výsledné vypořádání předloží spolu s písemným oznámením převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků ve stanovených termínech poskytovateli. Zůstatek příspěvku převede MU v souladu s § 18 odst. 7 zákona do fondu provozních prostředků a do fondu reprodukce investičního majetku.

(9) Zisk po zdanění využívá MU nejprve k úhradě případné ztráty z minulých kalendářních let a dále k vytváření fondů.

(10) V rámci MU se provádí pravidelná kontrola hospodaření na všech stupních řídící činnosti. O jejich výsledcích je na úrovni MU informován AS MU, na fakultách akademické senáty fakult.

Článek 3
Fondy

(1) MU zřizuje tyto fondy:

a) Zdrojem rezervního fondu určeného zejména na krytí ztrát v následujících účetních obdobích jsou:

 • příděl ze zisku po zdanění,
 • prostředky převedené z jiných fondů (fond reprodukce investičního majetku, fond odměn, fond provozních prostředků).
 • Prostředků fondu lze použít:
 • na krytí ztrát z minulých účetních období, a v případě, že byla uhrazena případná ztráta v minulých účetních období, též
 • k úhradě sankcí a ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,
 • k převodu do jiného fondu (fond reprodukce investičního majetku, fond odměn, fond provozních prostředků).

b) Zdrojem stipendijního fondu jsou:

 • převod poplatků za studium s výjimkou poplatků za studium stanovených podle § 58 odst. 5 zákona,
 • převody daňově uznatelných výdajů podle zvláštního právního předpisu2).
 • Prostředků fondu lze použít k výplatám stipendií v souladu se stipendijním řádem.

c) Zdrojem fondu odměn jsou:

 • příděl ze zisku po zdanění,
 • peněžní prostředky převedené z jiných fondů (fond reprodukce investičního majetku, rezervní fond, fond provozních prostředků).
 • Prostředků fondu odměn lze použít:
 • k výplatě odměn v souladu s vnitřním mzdovým předpisem MU,
 • jako doplňkového zdroje financování mezd,
 • k financování souvisejících odvodů (zejména zdravotní pojištění, sociální pojištění),
 • k převodu do jiného fondu (fond reprodukce investičního majetku, rezervní fond, fond provozních prostředků).

d) Zdrojem fondu reprodukce investičního majetku jsou:

 • příděl ze zisku po zdanění,
 • dohodnutá část zůstatku příspěvku k 31. prosinci běžného roku,
 • převody finančních prostředků ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku včetně účetní zůstatkové ceny vyřazeného majetku,
 • peněžní prostředky přijaté na sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku,
 • peněžní prostředky převedené z jiných fondů (rezervní fond, fond odměn, fond provozních prostředků).
 • Prostředků fondu lze použít zejména:
 • na pořízení dlouhodobého majetku,
 • pro sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou právnickou osobou,
 • k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku, včetně úroků z těchto úvěrů a půjček do doby uvedení majetku do užívání,
 • pro vklady do právnických osob a úhradě nákladů MU na zřízení právnických osob,
 • jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování dlouhodobého majetku,
 • jako doplňkového zdroje financování pořízení krátkodobého majetku, jeho oprav a udržování,
 • k převodu do jiného fondu (rezervní fond, fond odměn, fond provozních prostředků).

e) Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou:

 • účelově určené dary, s výjimkou darů určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,
 • účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí,
 • účelově určené veřejné prostředky včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, které nemohly být použity MU v rozpočtovém roce, ve kterém byly MU poskytnuty, do výše 5 % objemu účelově určených veřejných prostředků poskytnutých MU na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry v daném kalendářním roce; v případě jiné podpory z veřejných prostředků do výše 5 % objemu této podpory poskytnuté MU v daném kalendářním roce. Převod účelově určených prostředků MU písemně oznámí jejich poskytovateli (§ 18 odst. 9 písm. c) a § 18 odst. 10 zákona).
 • Prostředků fondu lze použít pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

f) Sociální fond je tvořen základním přídělem na vrub nákladů MU do výše 2 % z ročního objemu nákladů MU zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Konkrétní výše podílu mzdových nákladů na tvorbě fondu se řídí Pravidly hospodaření MU na kalendářní rok. Prostředků fondu lze použít zejména na penzijní připojištění zaměstnanců.

g) Zdrojem fondu provozních prostředků jsou:

 • příděl ze zisku po zdanění,
 • dohodnutá část zůstatku příspěvku k 31. prosinci běžného roku,
 • peněžní prostředky převedené z jiných fondů (rezervní fond, fond odměn, fond reprodukce investičního majetku).
 • Prostředků fondu lze použít zejména:
 • jako doplňkového zdroje financování potřeb MU,
 • k převodu do jiného fondu (rezervní fond, fond odměn, fond reprodukce investičního majetku).

(2) Zůstatky fondů k 31. prosinci běžného roku se převádějí do následujícího rozpočtového roku.

(3) Prostředky na fondech spravuje MU. Jejich užití hospodářskými středisky odpovídá tomu, jak fondy byly z hospodaření těchto středisek vytvořeny. Konkrétní rozdělení dílčího zisku po zdanění stanoví rektor na základě návrhu vedoucích hospodářských středisek.

Článek 4
Hospodářská střediska

(1) Hospodářskými středisky jsou fakulty a další samostatně hospodařící pracoviště, která jsou pro příslušný kalendářní rok určena vnitřními pravidly hospodaření MU.

(2) Hospodářská střediska se řídí rozpočtem schváleným pro kalendářní rok AS MU, postupují v souladu s vnitřními pravidly hospodaření MU a hospodaří podle nich.

(3) Za výsledky hospodaření, dodržení podmínek použití přidělených prostředků a případné vypořádání dotací se státním rozpočtem je rektorovi odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec.

(4) Úhrady plateb sankční povahy za škody zaviněné hospodářským střediskem jsou nákladem tohoto hospodářského střediska.

 

1) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MF č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info