Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality

Systém vnitřního zajišťování kvality na Masarykově univerzitě je tvořen souborem vzájemně provázaných principů, pravidel a postupů, které cílí na dosahování vynikajících výsledků a soustavné zlepšování činností MU v oblastech vzdělávání, výzkumu a souvisejících činností.

Systém vnitřního zajišťování a hodnocení kvality je na Masarykově univerzitě budován průběžně již déle než jedno desetiletí, a to postupným zaváděním jednotlivých prvků, jejich inovacemi a v posledních letech rovněž jejich integrací do podoby vnitřně provázaného celku. Dosavadní zkušenost a strategie MU se zajišťováním kvality jejích činností se propojily s cíli zakotvenými zákonem o vysokých školách, nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a metodickými dokumenty Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Základním prvkem systému je vnitřní hodnocení činností kombinující typicky sebehodnocení a vnější zpětnou vazbu, které je podkladem pro navazující rozhodování o dalším vývoji a adresné podpoře činností univerzity.

Systém zajišťování kvality činností MU je zakotven v zastřešujícím vnitřním předpise Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na Masarykově univerzitě a v navazujících dokumentech. V realitě vysoké školy dochází k neustálému propojování a vzájemnému ovlivňování vzdělávací činnosti, výzkumu a souvisejících, resp. podpůrných činností (např. studijní poradenství, rozvoj akademických kompetencí, podpora mobility apod.). Vnitřním předpisem tak MU vytvořila základ pro integraci principů a postupů pro zajišťování kvality svých klíčových činností do uceleného a vnitřně provázaného systému.

Principy systému zajišťování a hodnocení kvality

Systém zajišťování kvality Masarykovy univerzity se zakládá na následujících principech:

  • V postupech vnitřního hodnocení se průběžně získávané dílčí poznatky v předem stanovených časových milnících integrují a komplexně posuzují.
  • Vnitřní hodnocení a na něj navazující rozhodování je transparentní proces, který se uskutečňuje dle jasně stanovených pravidel a kritérií, ve všech fázích je řádně zdokumentován a jeho výstupy jsou pravidelně komunikovány a prezentovány členům akademické obce a v přiměřeném rozsahu rovněž veřejnosti.
  • Vychází z mezinárodně uznávaných postupů.
  • Funkčnost a vhodnost celkového systému zajišťování a hodnocení kvality je průběžně ověřována a zlepšována.

Působnost systému zajišťování a hodnocení kvality

Systém zajišťování a hodnocení kvality věcně pokrývá všechny oblasti předpokládané zákonem o vysokých školách, nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a směrnicemi pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Oblast

Předmět zajišťování kvality

vzdělávací činnost

·       studijní programy

·      programy celoživotního vzdělávání

·      vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu

·      přijímání do studia a podmínky studia

·      uznávání zahraničního vzdělání

·      oblasti vzdělávání

tvůrčí činnost

·       výzkumná činnost

·      umělecká činnost

související činnosti

·       kompetence a rozvoj zaměstnanců

·      mobility studentů a zaměstnanců

·      spolková činnost studentů a zaměstnanců

·      podpora studentů se znevýhodněním, resp. se specifickými potřebami

·      knihovní a informační služby

·      poradenské služby

·      služby kolejí a menz

·      služby pro sportovní aktivity

·      nakladatelské a ediční činnosti

·      materiální a technické zabezpečení

·      společenská odpovědnost univerzity

 

V souladu s posláním univerzity je v systému zajišťování kvality kladen důraz na vzdělávací činnost a v rámci ní zejména na oblast studijních programů. Klíčové postupy pro zajišťování kvality studijních programů zakotvila MU ve vnitřním předpise Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů Masarykovy univerzity. Významným referenčním bodem jsou přitom Standardy kvality studijních programů MU koncipované tak, aby umožnily ověřit soulad studijního programu se zákonnými požadavky, napomáhaly k průběžnému rozvoji studijního programu a ke zlepšování podmínek pro výuku zaměřenou na studenta.

Aktéři systému zajišťování a hodnocení kvality

Systém zajišťování a hodnocení kvality univerzity řídí zejména samosprávné orgány univerzity a fakult. Do zajišťování kvality jsou zapojováni relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména z řad studentů, absolventů, zaměstnavatelů absolventů, akademických pracovníků a dalších strategických skupin, za účelem poskytnutí zpětné vazby a získání celkového pohledu na uskutečňování činností univerzity.

Ústředním orgánem pro zajišťování kvality činností univerzity je Rada pro vnitřní hodnocení MU, která zejména kontroluje naplňování Standardů kvality studijních programů a provádí následné schvalování studijních programů. Rada rovněž rozhoduje o provedení specifických hodnocení vzdělávacích, tvůrčích a souvisejících činností univerzity, udílí doporučení pro zlepšování a rozvoj hodnocené činnosti a zabezpečuje zpřístupňování výsledků zajišťování kvality činností v rámci univerzity i navenek. Zápisy ze zasedání RVH zveřejňuje na svých webových stránkách.

Významnou roli v systému zajišťování a hodnocení kvality zaujímá garant studijního programu, který odpovídá za kvalitu obsahu studijního programu, jeho pravidelné hodnocení a rozvoj v souladu se Standardy kvality studijních programů.  Ve spolupráci s garanty předmětů koordinuje výuku ve studijním programu a obsah předmětů tak, aby bylo dosaženo cílů studia a byl naplněn profil absolventa.

Poradním orgánem garanta studijního programu je programová rada (v případě doktorských studijních programů oborová rada). V rámci procesů zajišťování kvality rada průběžně sleduje a hodnotí výuku v příslušném studijním programu, projednává návrhy změn studijního programu a vyhodnocuje každoroční plán rozvoje studijního programu. V souladu se strategickým cílem univerzity posílit aktivní roli studentů v procesech zajišťování kvality jsou v  radě zastoupeni také studenti.

Do procesů vnitřního hodnocení studijního programu vstupují vnější hodnotitelé, kteří prostřednictvím zpětné vazby přispívají ke kvalitní přípravě studijního programu a ke stanovení cílů rozvoje studijního programu. Hodnotitelé pocházejí zpravidla z akademické sféry, z řad zástupců praxe a absolventů univerzity.

Masarykova univerzita prostřednictvím svých pracovišť průběžně vytváří podporu orgánům a osobám zapojeným do systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Zastřešující metodickou podporu v rozvoji systému zajišťování kvality MU poskytuje Odbor pro kvalitu ve spolupráci s dalšími rektorátními pracovišti, zejména Odborem pro strategii a Odborem výzkumu, na úrovni fakult se sítí koordinátorů pro kvalitu.  Řízení věcně vymezených úseků zajišťování kvality souvisejících činností náleží dalším příslušným univerzitním pracovištím v souladu s organizačními řády univerzity a fakult.

Výsledky hodnocení

Výsledky hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností jsou zpřístupňovány členům akademické obce Masarykovy univerzity a relevantním institucím, zejména Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Masarykova univerzita se dlouhodobě profiluje jako moderní a otevřená vzdělávací instituce, která v zájmu naplňování své společenské odpovědnosti sdílí výsledky vnitřního hodnocení rovněž se širokou veřejností.

 

Žádost o udělení institucionální akreditace

Zpráva o vnitřním hodnocení

Institucionální průzkumy v oblasti studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info