Český jazyk

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Cílem doktorského studia programu Český jazyk je připravit absolventa na kariéru v akademické sféře nebo na vysoce kvalifikovaných postech v komerční sféře, kde se vyžaduje specializace v oblasti jazykovědy (teorie překladu, lokalizace, tvorba softwarových aplikací apod.). V průběhu studia se posluchač seznámí s teoretickými přístupy moderní lingvistiky, která reflektuje strukturu češtiny v synchronním i diachronním rámci. Doktorské studium je organizováno v rámci několika skupin, které korespondují s vědeckým zaměřením zaměstnanců Ústavu českého jazyka (synchronní jazykověda, diachronní jazykověda či korpusová/počítačová jazykověda). Doktorandi se povinně účastní práce některé z těchto skupin, v jejímž rámci naplňují svůj doktorský projekt. Získávají tak nejen poznatky z oblasti současné lingvistiky, ale také se učí základní postupy lingvistické práce (použití konkrétní jazykovědné metodologie, práce se sekundární literaturou, vyhodnocení jazykových dat, prezentace vlastního výzkumu mluvenou nebo tištěnou formou, obhajoba výzkumných výsledků, práce v týmu). Posluchači vyšších ročníků doktorského studia se pod dohledem zkušeného odborníka podílejí na výuce zajišťované Ústavem českého jazyka a tak získávají základní kompetence vysokoškolského pedagoga.

V rámci doktorského programu českého jazyka je možno absolvovat dva specializační plány:

1. Specializace Zemské jazyky je organizována na půdorysu latino-germano-bohemistickém (je realizována Ústavem klasických studií, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Ústavem české literatury a Ústavem českého jazyka). Je určena zájemcům o jazykovědnou paleobohemistiku, jimž prezentuje starou češtinu v patřičném latino-germano-bohemistickém kontextu. Cílem této specializace je umožnit posluchačům komplexní jazykovědný i literárněvědný vhled do středověkého písemnictví.

2. Specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika je zaměřena na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti využití experimentálních metod a metod aplikujících formální přístupy k přirozenému jazyku (je organizována hlavními akademickými pracovišti s lingvistickým zaměřením: Ústavem českého jazyka, Ústavem jazykovědy a baltistiky, Katedrou anglistiky a amerikanistiky, Ústavem románských jazyků a literatur, Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky). Je určena zájemcům o jazykovědu, která klade důraz na observaci jazykových dat a jejich zpracování matematickými metodami a na teoretické problémy spojené s aplikací formálních metod na materiál přirozeného jazyka.

Uplatnění absolventů

Absolvent je odborníkem znalým češtiny jakožto „systému“ a/nebo češtiny jakožto formy lidského jednání. Má možnost uplatnění v akademickém prostředí zabývajícím se studiem nebo výukou češtiny, respektive v oborech orientovaných obecně na jazyk a jeho aplikace (tj. může být vysokoškolským pedagogem, samostatným vědeckým pracovníkem nebo vývojovým pracovníkem). V závislosti na tématu dizertační práce je absolvent studia také připraven plnit specializované úkoly v rámci rozličných paměťových institucí, ve kterých je vyžadována znalost dějin či stavu současného jazyka, zejména vzhledem k jejich pramenným zdrojům a informačním databázím (může být tvůrcem informačních databází, pracovníkem oddělení rukopisů a starých tisků či kurátorem sbírek písemných pramenů / digitálních databází).

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)

Termín podání přihlášek: 1. srpen – 30. listopad

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. prosince.

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
 • projekt disertační práce.
 • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

  Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

  Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti: 75 bodů (max. počet bodů 100).

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

Podklady pro přijímací řízení:

 • podepsaný životopis;
 • soupis publikační činnosti;
 • projekt disertační práce + přehled literatury k projektu.
 • Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy.

Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

Kritéria hodnocení

Uchazeči mohou získat max. 100 bodů. Minimální počet bodů pro prospěch u přijímací zkoušky je 75. Kandidáti jsou hodnoceni v těchto oblastech:

 • projekt disertační práce (max. 50 bodů);
 • ústní zkouška (max. 25 bodů);
 • motivace (max. 25 bodů).

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Český jazyk? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info