Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Posláním navazujícího magisterského studia oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy je připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky, kteří budou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat předměty Občanského a společenskovědního základu na nejrůznějších typech středních škol. Kromě odborných oborových znalostí z filozofie, psychologie, sociologie, politologie, religionistiky, základů ekonomie a práva student získá také didaktické kompetence, bude schopen zvládat pedagogicko-psychologické situace spojené s vyučováním a chodem školy a přistupovat k žákům individuálně a diferencovaně. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a prakticky využitelných poznatků a dovedností, s nimiž může absolvent vstoupit do školské reality a nadále je prostřednictvím zkušeností z vlastního vyučování zkvalitňovat a rozvíjet. Důraz je kladen především na systematický výklad, seznamování studentů se současnou podobou problémů jednotlivých disciplín ZSV a na kritické myšlení a argumentaci. Obor je určen pro studenty, kteří na bakalářském stupni vystudovali alespoň jednu z disciplín, které se běžně řadí do Občanského a společenskovědního základu, a kteří se v budoucnosti chtějí věnovat profesi učitele.

„Rozumět a být srozumitelný.“

Absolventi oboru se uplatní nejen jako učitelé na středních školách, ale také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury.

Praxe

Povinnou součástí studia je praxe na střední škole, která se koná během 3 semestrů. Nedílnou součástí oborových didaktik je také reflexe těchto praxí.

Více informací:

https://www.phil.muni.cz/student/pedagogicke-praxe

Chcete vědět víc?

http://filozofie.phil.muni.cz/studium

Uplatnění absolventů

Hlavním uplatněním absolventů oboru je výkon profese učitele předmětu Občanský a společenskovědní základ na středních školách. Kromě toho absolventi mohou najít uplatnění také jako lektoři ve veřejných i soukromých vzdělávacích institucích nebo jako pracovníci v nakladatelstvích, která se zaměřují na vydávání naučné a pedagogické literatury. Absolventi budou připraveni samostatně navrhovat vzdělávací obsah vyučovacího předmětu podle zaměření a potřeb daných vzdělávacích institucí.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Program je určen absolventům bakalářských programů filozofie, etika, religionistika, sociologie, psychologie a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy.

Absolventům ostatních společenskovědních programů může být udělena výjimka pro podání přihlášky. Uchazeč v takovém případě předloží výpis ze studijní evidence, na jehož základě bude posouzena jeho oborová připravenost. Bude posuzováno, zda uchazeč během svého předchozího studia získal min. 20 kreditů za filozofické předměty (např. předměty typu dějiny filozofie, etika, logika, filozofie vědy, epistemologie, filozofie jazyka, filozofie umění) a min. 20 kreditů za rozmanité společenskovědní předměty (např. předměty typu sociologie, psychologie, politologie, mezinárodní vztahy, religionistika, právo). Žádost o udělení výjimky pro podání přihlášky včetně výpisu studijní evidence zašlete na adresu prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Výjimka pro podání přihlášky může být udělena rovněž zájemcům, kteří doloží, že již předmět Základy společenských věd na střední škole vyučují.

Podmínky přijetí: uchazeč předloží bakalářskou práci (popř. magisterskou práci) a motivační dopis.

V případě bakalářské (popř. magisterské) práce budou posouzeny obecné schopnosti a kompetence uchazeče, které se u závěrečné práce očekávají (tj. např. logická výstavba textu, schopnost jasně a srozumitelně formulovat cíle a závěry, zdůvodnění zvoleného tématu práce, schopnost argumentace a kritické práce s literaturou).

V motivačním dopise uchazeč uvede, jaký obor bakalářského studia vystudoval, proč chce studovat obor Učitelství ZSV pro střední školy, proč si zvolil Katedru filozofie FF MU a jakému tématu se chce věnovat v dalším studiu a v přípravě diplomové práce.

Podklady pro přijímací zkoušku vloží uchazeč do 25. 5. do své e-přihlášky (rubrika "Dokumenty"). Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

Web Katedry filozofie.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 65 bodů (maximální počet bodů: 100). Bakalářská práce – max. 60 bodů, motivační dopis – max. 40 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství základů společenských věd pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info