Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Absolvováním tohoto studijního programu získáte kvalifikaci k výuce angličtiny jako cizího jazyka na různých typech českých středních škol. Budete se dobře orientovat v teorii i praxi výuky angličtiny pro mladé dospělé a dospívající. Konkrétně se naučíte plánovat a vést výuku angličtiny, hodnotit žáky, vyhodnocovat vlastní výuku, přemýšlet o ní a dále se rozvíjet.

Seznámíte se s relevantní odbornou literaturou a budete schopni kriticky zhodnotit studie z aktuálních odborných publikací. V jednooborovém a hlavním studijním plánu se navíc naučíte navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit výzkum ve třídě.

Přidaná hodnota programu spočívá v tom, že:

 • se jedná o relativně malý program, takže vás vyučující dobře poznají a budete mít možnost intenzivního kontaktu s nimi,
 • se zaměřuje na specifika výuky angličtiny na středních školách, jako je například práce s materiály pro vyšší jazykové úrovně, probírání (inter)kulturních a literárních témat, výuka odborné angličtiny, maturitní zkouška a jazykové certifikáty, specifika práce s adolescenty a mladými dospělými.
 • učitelská praxe je realizována v rámci průběžné a souvislé praxe. Během průběžné praxe budete pod dohledem vyučujících vést, pozorovat a analyzovat výuku angličtiny. Během souvislé praxe budete spolupracovat s mentory a vyučujícími a zúčastníte se každodenních aktivit ve škole.
 • získáte dovednosti v oblasti výzkumu. Budete mít mnoho příležitostí seznámit se s výzkumem výuky angličtiny a zapojit se do výzkumných aktivit. Například na seminářích budete diskutovat o výsledcích výzkumů, budete se moci zúčastnit specializovaných výzkumných seminářů, analyzovat data společně s badateli nebo provádět výzkum ve svých diplomových pracích. Jako součást praxí budete také provádět výzkum ve třídě.
 • můžete strávit semestr v zahraničí na jedné z mnoha partnerských univerzit. 

  Odborné znalosti členů fakulty pokrývají řadu témat v oblasti osvojování jazyků, učení, výuky, lingvistiky a literatury a kultury, což vám umožňuje řadu příležitostí pro váš vlastní výzkum.

Je studium programu pro vás?

Pokud odpovídáte kladně na následující otázky, je studium pro vás to pravé:

 • Chcete vyučovat angličtinu mladé dospělé a dospívající?
 • Ovládáte angličtinu na pokročilé (C2)+ úrovni?
 • Orientujete se v anglické jazykovědě a literatuře?
 • Je vám blízká kultura anglicky mluvících zemí?

Absolvování bakalářského studia anglistiky je výhodou, ale přihlášky jsou vítány od absolventů s bakalářským titulem v jakékoli oblasti studia s podmínkou, že znalost anglického jazyka je minimálně C1+.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá každý pátek.

„Language Unlocks Minds: Learn, Teach, Grow“

Praxe

Praxe je nedílnou součástí tohoto programu učitelství. V jednooborovém studiu absolvují studenti náslechovou praxi, průběžnou praxi (1 semestr) a souvislou praxi (4 týdny). Ve sdruženém studiu (maior, minor) je rozsah praxe zhruba poloviční.

Budete vedeni nejen k tomu, abyste připravili, zhodnotili a reflektovali výuku angličtiny a odučili hodinu, ale také k tomu, abyste se seznámili s každodenními činnostmi učitele na střední škole. Výuková praxe je také doplněna řadou úkolů, ve kterých se různými metodami (např. pozorování výuky, sběr a analýza žákovského jazyka, rozbor videonahrávky vlastní výuky) naučíte propojovat poznatky z didaktiky angličtiny s realitou výuky anglického jazyka. O svých prožitých zkušenostech budete diskutovat v reflektivních seminářích.

Chcete vědět víc?

Podrobné informace o programu: https://english.phil.muni.cz/ELT

Sociální sítě:

https://www.instagram.com/elt.muni/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi toho magisterského programu budete plně kvalifikováni vyučovat angličtinu jako cizí jazyk na českých středních školách. Můžete také vyučovat na jazykových školách. Absolventi jsou rovněž připraveni pracovat v oblasti výuky angličtiny pro dospělé, na vzdělávacích projektech, ve vzdělávací politice a vzdělávacích nevládních neziskových organizacích, stejně jako v široké škále veřejných institucí. Budete také připraveni pokračovat v doktorském studiu v oboru aplikované lingvistiky nebo didaktiky cizího jazyka.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia, kteří u přijímací zkoušky prokáží znalosti z anglického jazyka a literatury odpovídající bakalářskému studiu anglistiky na FF MU.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 • 1. část – písemný test z praktické angličtiny testující porozumění textu (Reading Comprehension) a gramatickou a lexikálmí vybavenost (Use of English) na úrovni C2.
 • 2. část – ústní pohovor ověřující znalosti předmětu na základě doporučené literatury a zjišťující motivaci uchazeče pro výběr studijního programu.
 • Písemný test z praktické angličtiny ověřuje úroveň jazykové kompetence studentů (zhruba C2 dle SERRJ). Pro postup ke druhé části přijímací zkoušky je potřeba z písemného testu získat minimálně 70 % bodů – pouze tito uchazeči budou přizváni k ústní zkoušce.

  Pohovor je založen na znalostech jazykových, kulturních a pedagogických otázek souvisejících s angličtinou (viz doporučená literatura) a ověřuje, zda uchazeč rozumí základním pojmům a má pro studium potřebné znalosti, dovednosti a motivaci.

  K ústní zkoušce do programu Učitelství anglického jazyka pro střední školy budou pozváni pouze uchazeči, kteří uspějí u písemné zkoušky.

  Prominutí přijímací zkoušky: písemná část přijímací zkoušky může být prominuta absolventům jednooborového a hlavního studijního plánu bakalářského programu Anglický jazyk a literatura, kteří složili s výborným (A) nebo velmi dobrým (B) prospěchem státní závěrečnou zkoušku v bakalářském oboru / programu Anglický jazyk a literatura na FF MU (tj. jde o celkový výsledek písemné části, která pokrývá: praktický jazyk, lingvistiku, literaturu a kulturní studia). Ústního pohovoru se uchazeči musí zúčastnit bez ohledu na výsledek bakalářské zkoušky.

  O prominutí písemné části přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Katedry anglistiky a amerikanistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

První část zkoušky ověřuje úroveň jazykové kompetence studentů (zhruba C2 dle SERRJ). Pro složení přijímací zkoušky je potřeba z této části získat minimálně 70 % bodů.

Druhá část je založena na předložené literatuře a ověřuje, zda uchazeč rozumí některým základním pojmům a má příslušné znalosti a dovednosti v oblasti lingvistiky, literatury a kultury. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je třeba v této části dosáhnout minimálně 70 % bodů.

Doporučená literatura

Doporučená literatura k oborové přijímací zkoušce z lingvistiky, literatury a kultury:

 • Biber, D., Conrad, S. & Leech, G. (2002).Longman student grammar of spoken and written English. Harlow: Longman.
 • Mair, C. (2015). English linguistics: An introduction. Tübingen: Narr Francke Attempto.
 • Scrivener, J. (2011). Learning Teaching. The Essential Guide to English Language Teaching. 3rd ed. Oxford: Macmillan.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Filozofické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Thomas Rankin, Dr. phil.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info