Informace o projektu

Principy správního práva v teorii a praxi

Kód projektu
MUNI/A/1053/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je zaměřen na odborné rozpracování aktuální a neustálému vývoji podléhající problematiky principů správního práva v České republice v evropském kontextu, a to v dimenzích práva ES/EU, a také acquis de Conseille de l´Europe.
Volba tématu koresponduje se zaměřením připravovaných disertací jednotlivých studentů, a přináší také synergický efekt, kdy jednotlivá dílčí témata ( transparentnost a publicita veřejné správy vs. diskrétnost, dále princip proporcionality, princip omezené správní diskrece a zákazu libovůle) spolu vzájemně souvisejí, neboť (evropské) principy správního práva vytvářejí určitý vzájemně propojený komplex požadavků na kvalitní a odpovědnou veřejnou správu v podmínkách moderního právního státu.
Práce na projektu tak kromě vlastního odborného růstu bude představovat také rozvoj týmové práce studentů, s potřebnou supervizí odborné garantky-školitelky.
Jednotliví členové týmu-studenti se zaměří na zkoumání a teoretické zpracování současného stavu a tendencí vývoje v oblasti nastavení a působení vybraných nosných principů ovládajících výkon veřejné správy a jejího legislativního základu v České republice, jak jsou ovlivňovány evropskými právními a dalšími standardy ( zejména v rovině tzv. principů dobré správy).
Výsledky odborné činnosti studentů budou využity v rámci prací na pokračujícím Výzkumném záměru fakulty „ Evropský kontext českého práva po roce 2004“, jehož je odborná garantka, resp. školitelka spoluředitelkou, a to s tématem „Dynamika a formy působení evropských principů správního práva v podmínkách veřejné správy v ČR“.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info