Informace o projektu

Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu (MELREFIP)

Kód projektu
MUNI/A/0922/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem tohoto projektu je teoreticky uchopit, popsat a zformulovat dosavadní doktrinální poznatky týkající se metodologie regulace uplatněné ve finančním právu a současně zjistit a zobecnit její limitace současnými ekonomickými podmínkami. V tomto mezikatedrovém projektu budou řešitelé vycházet z existujících poznatků teorie a praxe, a to zejména v oblasti legislativních procesů tvorby finančněprávních norem, v oblasti aplikace (sensu largo) norem finančního práva orgány finanční správy, správním soudnictvím, jakož i v rámci autoaplikačních procesů, jako jedinečného elementu finančněprávní metody regulace. Doktrinální poznatky tak budou konfrontovány s aplikační praxí. Monografie, jež bude výstupem projektu, bude jedinečná komplexním zpracováním dané problematiky a může být nápomocna k vytvoření hlubšího teoretického základu pro legislativní a rozhodovací praxi. Při rekognoskaci stavu současné české literatury v porovnání s literaturou zahraniční došli řešitelé k formulaci hypotézy, že současná právní věda postrádá formulaci obecných principů a metody finančního práva, což je příčinou, proč legislativní i aplikační praxe nepostupuje v souladu s principy platnými a aplikovanými v zahraničí.

Publikace

Počet publikací: 27


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info