Informace o projektu

Místní poplatky v teorii a praxi (MPTP)

Kód projektu
MUNI/A/0944/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt bude řešit nástroje místní správy a samosprávy při stanovování, regulaci, vybírání a vymáhání místních poplatků, takzvaných obecních daní, daně z nemovitostí a poplatku za svoz komunálního odpadu na základě zákona o odpadech. Řešitelé projektu jsou přesvědčeni, že je nutné a žádoucí v této oblasti řešit a společně zodpovědět otázky vznikající jednak v teorii, ale i ty, které jsou v praxi aktuálně diskutovány a řešeny a obce na ně žádají odpovědi. Obce plní řadu úkolů v samostatné i přenesené působnosti, mezi které mimo jiné patří tvorba obecně závazných vyhlášení, stanovování místních poplatků, souvisejících poplatků a daní, ale také postupy v řízení o poplatcích a při jejich vymáhání. Plnění těchto úkolů ovlivňuje řada faktorů nezávislých na vůli obcí, jako je míra právní regulace, místní poplatky, rozdělení kompetencí mezi státem a obcemi, podpora dotčených ministerstev i jejich schopnost dohodnout se na společném výkladu sporných otázek praxe, finanční zajištění obcí a v neposlední řadě i vývoji judikatury. Role obcí je nezastupitelná a nanejvýše odpovědná vůči obyvatelům obcí. Projekt by měl komplexním způsobem doplnit stávající právní úpravu místních poplatků a měl by přispět ke koordinaci mezi dotčenými orgány a k posílení principů dobré správy ve veřejné správě.
Právní úprava financování územních samosprávných celků v České republice doznala v průběhu 21. století dosti významných změn, přičemž hlavní požadavek vznesený v tomto období je požadavek na podstatnou reformu dosavadního systému veřejné správy. K tomu, aby samosprávné celky mohly plnit své úkoly, a aby opět nedocházelo k nepřiměřenému zasahování státu do jejich činnosti, musí být nutně nadány ekonomickou samostatností, tzn. mít vlastní majetek a vlastní příjmy, ať již daňového, nedaňového či poplatkového charakteru.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info