Informace o projektu

Rozpory vztahu práva ochrany hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví a jejich praktické dopady a východiska (ROHSPDV)

Kód projektu
MUNI/A/0936/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zmapování problémů, které vyvstávají při střetu práva duševního vlastnictví a práva existenční ochrany hospodářské soutěže. Východiskem je zejména rozhodovací činnost soutěžních orgánů a její přezkum a zhodnocení jejich právního i faktického základu s přihlédnutím k zájmům, které jsou jádrem ochrany obou odvětví, včetně jejich ekonomického kontextu a formulace doporučení pro praxi. Rozhodným právním kontextem je vedle českého práva duševního vlastnictví, resp. ochrany hospodářské soutěže právní úprava unijní.
Podstatným pramenem budou rozhodnutí českých a evropských soutěžních orgánů, ve kterých se tyto orgány vyslovily k otázkám vztahu práva ochrany hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví a odpovídající rozhodnutí soudů, zejména v oblasti zakázaných dohod, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů. Samozřejmá je opora v literatuře, včetně ekonomických principů, na kterých jak soutěžní právo, tak právo ochrany duševního vlastnictví stojí.
Volba tématu koresponduje s předměty disertačních prací a dosavadními profesními zkušenostmi zapojených doktorských studentů ve spojení s odborným zaměřením garanta projektu. Projekt bude koncipován mezioborově, jeho předmětem bude především právní posouzení případů střetu práva ochrany hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví, pojmenování příčin i následků takových střetů, a to nejen v oblasti právní, ale i v konkrétních okolnostech odvětví, ve kterých příslušný střet nastal.
Pozornost bude zaměřena také na přístup soudů k pojetí střetu obou právních odvětví v rozhodovací činnosti soutěžních orgánů.Téma projektu bylo zvoleno v návaznosti na aktuální nárůst pozornosti odborné veřejnosti na vztah soutěžního práva a práva duševního vlastnictví, spojený s narůstajícím objemem relevantní judikatury. Součástí projektu bude zmapování přístupu ke střetu obou právních odvětví na úrovni EU a implikace plynoucí pro českou praxi, ve které dosud v této oblasti není mnoho judikatury, o kterou by se společnosti mohly opřít v zájmu zachování jejich právní jistoty.
Vyústěním práce na projektu budou publikace v odborných právních periodikách, příspěvek na zahraniční konferenci a formulace doporučení pro soutěžitele, jakým způsobem a v jakých mezích mohou využívat ochrany práva duševního vlastnictví, aniž by se musely obávat, že se dostanou do rozporu s právem ochrany hospodářské soutěže.

Publikace

Počet publikací: 7