Informace o projektu

Personalizovaná léčba v dětské onkologii: theranostika a další inovativní přístupy II

Kód projektu
MUNI/A/1332/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie LF MU, doloženého relevantními publikačními výstupy. Navazuje a dále rozvíjí nyní řešený projekt MUNI/A/1417/2015. Cílem je další rozvoj theranostického přístupu u dětí s refrakterními a relabujícími solidními nádory a non-Hodgkinovými lymfomy (NHL). Námi prováděné analýzy nádorové tkáně zahrnují detekci fosforylace receptorových kináz a MAP kináz proteomickými metodami a sekvenování nové generace (NGS) TruSight Tumor panel, Illumina. Na základě dosavadních analýz bylo možno aplikovat personalizovanou léčbu („biomarker driven molecularly-targeted metronomic therapy“) u přibližně 20 % případů. Od roku 2016 jsme zavedli do komplexního vyšetřovacího panelu též whole exome sequencing a transkripční profilování. Pilotní pozorování ukazují, že nejlepší léčebné odpovědi je v případě theranostického přístupu dosahováno u pacientů, u kterých jsou v souladu genomická, transkriptomická a fosfoproteomická data. Námi navrhovaný komplexní rozvoj vyšetřování nádorové tkáně u dětí s refrakterními a relabujícími solidními nádory a NHL rozšířeným panelem vyšetření (histopatologie, NGS - TruSight, NGS - whole exome sequencing, transkripční profilování, fosfoproteomické techniky) spolu s bioinformatickou podporou, povedou k prohloubení našich znalostí o molekulárním profilu nádoru a genetickém pozadí hostitele (nosičství germinálních mutací). Odůvodněně očekáváme, že navazující klinická aplikace tohoto inovativního theranostického přístupu povede k efektivnějšímu designu personalizované léčby (n=1 trials) u významného procenta dětí s refrakterními malignitami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info