Informace o projektu

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Kód projektu
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Období řešení
1/2016 - 9/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
WWW stránky projektu
http://www.simu.muni.cz
Klíčová slova
Absolvent, akreditace, debriefing, ERDF, ESF, infrastruktura, inkluze, modernizovaná výuka, konkurenceschopnost, kurikulum, kvalifikace, kvalita výuky, metody výuky, modernizace, odstraňování bariér, OP VVV, praktická výuka, praxe, pregraduální výuka
Logo poskytovatele

Projekt SIMU+ je zaměřen na zabezpečení infrastrukturních a materiálně technických potřeb strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0. Jeho stěžejní částí je výstavba Komplexního simulačního centra SIMU, realizovaná LF MU. Realizací projektu dojde k investiční podpoře aktivit směřujících ke zvýšení relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce nebo praxe. Důraz je kladen i na zajištění technologických podmínek inkluzivního vzdělávání.

Cíle a výstupy projektu:
Projekt SIMU+ si klade za cíl vybudovat či modernizovat vzdělávací infrastrukturu MU. Prostřednictvím investiční podpory strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0 zvýší kvalitu výuky a její relevanci pro potřeby trhu práce a zpřístupní vysokoškolské prostředí znevýhodněným skupinám.

Těchto cílů bude dosaženo realizací následujících aktivit:

  • Lékařská fakulta: bude vybudováno Komplexní simulační centrum, které bude sloužit studentům studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství. Moderní nízkoenergeticky koncipovaná budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony a to v bezpečném prostředí simulačního centra.
  • Ekonomicko-správní fakulta: rekonstrukce 20 stávajících výukových místností, část z nich bude transformována na experimentálně-simulační laboratoře (pro studijní programy Veřejná ekonomika a správa, Veřejná správa, Podniková ekonomika a management).
  • Fakulta sociálních studií: zřízení multimediálního integrovaného newsroomu s redakčním systémem, modernizace rozhlasového studia, vznik komplexu cvičné redakce a vydavatelství (pro studijní program Mediální studia a žurnalistika) a výukového simulačního pracoviště pro nácvik např. voleb a politických kampaní (pro studijní program Politologie).
  • Pedagogická fakulta: vybavení pracoviště Katedry speciální pedagogiky PdF MU simulačními a diagnostickými nástroji (pro studijní program Speciální pedagogika – komunikační techniky), dále instalace simulační dráhy se signálním a varovným pásem a vybavení odpovídajícími technickým pomůckami, které umožní simulaci práce a podpory u žáků s různým druhem postižení (narušená komunikační schopnost, zrakové, sluchové a tělesné postižení se zaměřením na mozkovou obrnu).
  • Lékařská fakulta: vybudování tréninkové laboratoře klinické embryologie (pro nový studijní program Embryolog ve zdravotnictví) pro praktický nácvik všech dovedností, které jsou zásadní pro výkon povolání embryologa, a které musí být dokonale zvládnuty před dalším výcvikem v reálném provozu klinického pracoviště.
  • Filozofická fakulta: vybudování nového nahrávacího a akustického studia a zvukové laboratoře (pro nový studijní program Zvukový design a multimediální technologie).
  • Přírodovědecká fakulta: zřízení výukové laboratoře (nový studijní program Geoenvironmentální rizika a sanace a Biotechnologie) a vybudování hydrogeologického vrtu.
  • Fakulta sportovních studií: pořízení přístrojového vybavení a specializovaného softwaru, určeného k analýze lidské lokomoce, segmentální i komplexní analýze složení těla, analýze fyzického zatížení, plánování a periodizaci zatížení (nový studijní program Kondiční a osobní trenér).
  • Podpora osob se specifickými potřebami:


Odstranění bariér pro tělesně postižené v prostorách Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zajištění fyzického zpřístupnění objektů MU studentům se specifickými potřebami a technologických podmínek inkluzivního vzdělávání, což bude spočívat převážně v zajištění přístupnosti a srozumitelnosti studijních materiálů pro zrakově i sluchově postižené studenty.

Projekt SIMU+ je spolufinancovaný z EU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info