Informace o projektu
Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416
Období řešení
1/2016 - 9/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
WWW stránky projektu
http://www.simu.muni.cz
Klíčová slova
Absolvent, akreditace, debriefing, ERDF, ESF, infrastruktura, inkluze, modernizovaná výuka, konkurenceschopnost, kurikulum, kvalifikace, kvalita výuky, metody výuky, modernizace, odstraňování bariér, OP VVV, praktická výuka, praxe, pregraduální výuka

Projekt SIMU+ je zaměřen na zabezpečení infrastrukturních a materiálně technických potřeb strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0. Jeho stěžejní částí je výstavba Komplexního simulačního centra SIMU, realizovaná LF MU. Realizací projektu dojde k investiční podpoře aktivit směřujících ke zvýšení relevance vysokoškolského vzdělávání pro potřeby trhu práce nebo praxe. Důraz je kladen i na zajištění technologických podmínek inkluzivního vzdělávání.

Cíle a výstupy projektu:
Projekt SIMU+ si klade za cíl vybudovat či modernizovat vzdělávací infrastrukturu MU. Prostřednictvím investiční podpory strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0 zvýší kvalitu výuky a její relevanci pro potřeby trhu práce a zpřístupní vysokoškolské prostředí znevýhodněným skupinám.

Těchto cílů bude dosaženo realizací následujících aktivit:

 • Lékařská fakulta: bude vybudováno Komplexní simulační centrum, které bude sloužit studentům studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství. Moderní nízkoenergeticky koncipovaná budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí, počínaje urgentním příjmem s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony a to v bezpečném prostředí simulačního centra.
 • Ekonomicko-správní fakulta: rekonstrukce 20 stávajících výukových místností, část z nich bude transformována na experimentálně-simulační laboratoře (pro studijní programy Veřejná ekonomika a správa, Veřejná správa, Podniková ekonomika a management).
 • Fakulta sociálních studií: zřízení multimediálního integrovaného newsroomu s redakčním systémem, modernizace rozhlasového studia, vznik komplexu cvičné redakce a vydavatelství (pro studijní program Mediální studia a žurnalistika) a výukového simulačního pracoviště pro nácvik např. voleb a politických kampaní (pro studijní program Politologie).
 • Pedagogická fakulta: vybavení pracoviště Katedry speciální pedagogiky PdF MU simulačními a diagnostickými nástroji (pro studijní program Speciální pedagogika – komunikační techniky), dále instalace simulační dráhy se signálním a varovným pásem a vybavení odpovídajícími technickým pomůckami, které umožní simulaci práce a podpory u žáků s různým druhem postižení (narušená komunikační schopnost, zrakové, sluchové a tělesné postižení se zaměřením na mozkovou obrnu).
 • Lékařská fakulta: vybudování tréninkové laboratoře klinické embryologie (pro nový studijní program Embryolog ve zdravotnictví) pro praktický nácvik všech dovedností, které jsou zásadní pro výkon povolání embryologa, a které musí být dokonale zvládnuty před dalším výcvikem v reálném provozu klinického pracoviště.
 • Filozofická fakulta: vybudování nového nahrávacího a akustického studia a zvukové laboratoře (pro nový studijní program Zvukový design a multimediální technologie).
 • Přírodovědecká fakulta: zřízení výukové laboratoře (nový studijní program Geoenvironmentální rizika a sanace a Biotechnologie) a vybudování hydrogeologického vrtu.
 • Fakulta sportovních studií: pořízení přístrojového vybavení a specializovaného softwaru, určeného k analýze lidské lokomoce, segmentální i komplexní analýze složení těla, analýze fyzického zatížení, plánování a periodizaci zatížení (nový studijní program Kondiční a osobní trenér).
 • Podpora osob se specifickými potřebami:


Odstranění bariér pro tělesně postižené v prostorách Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zajištění fyzického zpřístupnění objektů MU studentům se specifickými potřebami a technologických podmínek inkluzivního vzdělávání, což bude spočívat převážně v zajištění přístupnosti a srozumitelnosti studijních materiálů pro zrakově i sluchově postižené studenty.

Projekt SIMU+ je spolufinancovaný z EU.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č. 3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č. 4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č. 5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č. 8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č. 9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č. 10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č. 12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info