Informace o projektu
Vrozené a získané deficience imunitního systému (Poruchy imunity)

Kód projektu
MUNI/A/1298/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Primární a sekundární imunodeficience jsou častou příčinou nejen závažných infekčních komplikací ale i dalších poruch souvisejících s porušenou homeostázou imunitního systému. Návrh navazuje na projekt MUNI/A/0925/2017 Poruchy tvorby protilátek a komplementového systému. Je zaměřen především na primární a sekundární poruchy tvorby protilátek a dysregulaci v komplementovém systému – jmenovitě u deficitu C1-INH – hereditárního angioedému (HAE).
V oblasti HAE bude ukončeno sledování významu a rozsahu aktivace granulocytů v klidovém období i v době ataky, sledování supresivního efektu aktivovaných granulocytů u této choroby. (Dr. R. Hakl, Mgr. Peter Slanina, Mgr Julie Štíchová). V molekulárně-proteinové části plánujeme rozšířit testování hypotézy o autoregulaci exprese C1 inhibitoru z komerčně dostupných buněčných linií na monocyty získaných od zdravých dárců (Mgr. T. Kováčová). Dále se budeme zabývat sledováním sekvenčních změn na úrovni DNA převážně v nekódujících oblastech nejen v genu SERPING1 (je zodpovědný za HAE), ale plánujeme zvýšit počet modelových genů, na nichž budeme testovat vliv intronových mutací na sestřih pre-mRNA (Mgr. P. Hujová).
Dále budou sledovány některé klinické a laboratorní aspekty sekundárního imunodeficitu, který se vyvíjí u dětských pacientů po léčbě rituximabem (Dr. E. Hlaváčková). Z hlediska patogeneze imunodeficitu u primární hypogamaglobulinémie - běžného variabilního imunodeficitu ( CVID) jsou plánovány pokusy týkající se TNF receptoru typu II na produkci imunoglobulinů (Mgr. Peter Slanina, Mgr. Julie Štíchová) Navážeme též na dosud provedené analýzy dat získaných NGS a pokusíme se charakterizovat složení střevního mikrobiomu u dvou kohort pacientů: i) nemocní s agamoglobulinémií typu běžného variabilního imunodeficitu (CVID) a ii) imunokompromitovaní pacienti po transplantaci solidního orgánu (Mgr. Kristýna Fiedorová).
Dále budeme pokračovat v analýze méně diverzních polymikrobiálních vzorků a chceme se zaměřit také na genetické faktory virulence jinak komenzálních kmenů koaguláza-negativních stafylokoků způsobující závažné infekce u imunokompromitovaných pacientů (Mgr. Iva Kotásková).
Jako formu výstupů předpokládáme především prezentaci na konferencích, ale též přípravu publikací. Dr Hakl by měl předložit svou doktorskou dizertační práci.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info