Informace o projektu
Lidé a země v dějinách střední Evropy (Lidé a země)

Kód projektu
MUNI/A/1459/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt zapadá do strategie vědeckého zaměření Historického ústavu FF MU, soustřeďujícího se na výzkum zemských dějin v širších souvislostech dějin zejména střední Evropy. Tematickou prioritou projektu, zaměřeného na starší i moderní dějiny, jsou široce pojaté zemské dějiny v kulturněhistorické a historicko-antropologické perspektivě, konkrétněji zkoumání proměn sociálních a kulturních reprezentací ve vztahu k historickým zemím a aktérům. Nedílnou součást projektu tvoří nová promýšlení otázek zemské identity individuálních i kolektivních dějinných aktérů v poli identit dalších, kupříkladu konfesijních, dvorských, profesních, politických či národních, a rovněž problematika měnící se role kulturního dědictví. Jedním z těžišť zůstávají jednak reflexe moderního bádání o českých zemích v evropském kontextu, jednak problematika obrazu a komunikace v perspektivě dlouhého trvání. Nověji se badatelský tým soustřeďuje na aspekty dějin vědy, žitý svět ženských aktérek či environmentální dějiny organizované modernity. Řešitelský tým, tvořený zejména doktorandy a doktorandkami, bude mít za cíl nadále plnit výzkumné úkoly spojené s vědeckým profilem pracoviště, přičemž začínající badatelé budou zapojováni do již probíhajících výzkumů. Trvalým cílem projektu je vysoká odborná úroveň, tedy promyšlená heuristická práce, zohledňování inovativních metodologických impulsů humanitních a sociální věd a nové promýšlení tradičních výkladových modelů, a kvalitní prezentace výsledků v obvyklých vědeckých publikacích a na workshopech či konferencích.

Publikace

Počet publikací: 78


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info