Informace o projektu

Vnímání restorativní justice českou veřejností - empirický výzkum

Kód projektu
MUNI/A/1524/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je určen k zodpovězení základní otázky týkající se snah zavedení restorativní justice v České republice s ohledem na podporu laické i odborné veřejnosti. Žádná právní změna se neobejde bez legitimity, jež vychází z podpory veřejnosti. Navrhovaný empirický výzkum se tedy ptá, jak velká tedy ona podpora je, jaké názory převládají a jak je restorativní justice vnímána českou veřejností. Výzkum bude zjišťovat názor široké i odborné veřejnosti, především právnicky vzdělaných osob s praxí v trestním právu a zákonodárce. Výzkumnou otázkou tedy je, zda existuje v české společnosti místo pro přijetí a implementaci restorativní justice a jaké překážky tuto snahu případně komplikují.

Restorativní justice je dlouhodobě podporována na mezinárodní úrovni, za zmínku v tomto ohledu stojí např. Doporučení Rady Evropy o restorativní justici v trestních věcech , či mezinárodní projekt Restorative Justice: Strategies for Change (RJS4C) , ovšem k vnitrostátním změnám dochází pouze pozvolna a nesystematicky, jak bylo do hloubky probráno v publikaci Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti . Cílem výzkumu je tak empiricky zpracovat současné rozložení zájmu o takovouto problematiku a to na několika úrovních společnosti, což by pomohlo určit velikost veřejné poptávky po změnách, které restorativní justice přináší a zároveň by se zjistil zájem a pochopení o toto téma mezi jedinci. Dílčí otázky navazující na takto vymezený záměr byly již empiricky zpracovány v ČR (mimo jiné Restorativní justice v Českém vězeňství- výzkumná zpráva , či Uplatnění mediace v systému trestní justice I. ), nejedná se ovšem o skutečně komplexní odpověď, zda je zájem o restorativní justici v české společnosti. Z toho důvodu je realizace tohoto výzkumu vhodná, neboť poskytne bližší náhled na formální i neformální podporu změn ve prospěch restorativní justice. S ohledem na rozsáhlost a komplexnost práce byli již osloveni pracovníci Institutu pro restorativní justici, a byla přislíbena jejich spolupráce. Sběr dat s ohledem na nutnost získat reprezentativní výsledky byl předjednán s externí agenturou STEM/MARK.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info