Informace o projektu

Evropský justiční prostor

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/00/0661
Období řešení
1/2000 - 1/2002
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Podstatou navrhovaného projektu jsou zkoumání v oblasti mezinárodního práva soukromého a procesního v Evropském společenství zejména po přijetí Amsterodamské smlouvy. Jde zejména o : - konfrontaci kolizního práva obsaženého ve směrnicích s vývojem v oblasti jednotného práva, - další pokračování vývoje v oblasti jednotného práva (Brusel II., kolizní problematika deliktních závazků), - úmluvy v oblasti právní pomoci postavené na č.K3 Maastrichtské smlouvy o EU, - vývoj jednotné judikatury u stávajících úprav. Smyslem projektu je zmapování stavu právní úpravy a vývoje judikatury : a) získat potřebné znalosti o stavu právní úpravy ve státech ES v souvislosti s připravovaným vstupem ČR do ES, b) v souvislosti s připravovanou novelizací zákona č.97/63 Sb. o mezinárodním právu soukromém připravit návrhy na změny.

Publikace

Počet publikací: 5