Informace o publikaci

Faktory utvářející společenstva měkkýšů nížinných stojatých vod

Autoři

LORENCOVÁ Erika HORSÁK Michal

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Sladkovodní měkkýši dosahují nejvyšší diverzity v mělkých nížinných stojatých vodách s bohatou litorální vegetací a spíše jemným substrátem dna. Významný vliv na lokální populace měkkýšů může mít degradace stanovišť, jako je znečištěním nebo zavlékání nepůvodních druhů, spojená s činností člověka. Pochopení procesů ovlivňujících distribuci, druhovou bohatost a složení populací těchto druhů je důležité po ochranu těchto ohrožených ekosystémů. V této studii jsme sledovali 62 těles v nížině řeky Dyje, vyskytujících se v zemědělské záplavové oblasti o rozloze 50 km2. V analýzách bylo sledováno 17 environmentálních prediktorů, které byly rozděleny na proměnné specifické pro místa odběru vzorků a proměnné společné pro celé těleso. Celkem jsme nalezli 33 druhů na 59 z 62 sledovaných lokalit. Druhová bohatost stejně jako abundance rostla především s velikostí tělesa, a s klesajícím množstvím živin, vyjádřených koncentrací chlorofylu-a a sinic. Druhová skladba populací byla řízena především koncentrací živin, hrubostí substrátu a napojením tělesa tekoucí vody. Proměnné popisující odběrová místa vysvětlily společně s proměnnými charakterizujícími celé těleso 18,5 % variability, přičemž pouze 3,5 % variability tyto dvě skupiny proměnných sdílely. Proměnné odlišné mezi místy odběru vysvětlily sami 7,7 % variability druhových dat, kdy nejvýznamnějšími proměnnými byly průhlednost a přítomnost okřehku. Proměnné popisující celou lokalitu, jako konduktivita vody a příslušnost lokality k rybářské oblasti, vysvětlili 6,5 % změn duhového složení. V této studii jsme určili hlavní ekologické faktory utvářející společenstva sladkovodních měkkýšů modelové oblasti, potvrdili, že distribuce měkkýšů v rámci tělesa je spojeno především s množstvím vegetace, a vytvořili metodiku, kterou bude možné aplikovat na větší prostorovou škálu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info