Informace o publikaci

Proměny kariérové adaptability u žáků středního odborného vzdělávání

Logo poskytovatele
Autoři

HLAĎO Petr HLOUŠKOVÁ Lenka LAZAROVÁ Bohumíra

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je prezentovat poznatky (1) o proměnách úrovně kariérové adaptability a dimenzí kariérového zájmu, kontroly, zvídavosti, sebedůvěry u žáků středních odborných škol a učilišť v době od absolvování středoškolského vzdělávání do asi 2 let od ukončení středoškolského studia; (2) o prediktorech kariérové adaptability u této skupiny respondentů. Některé kariérové koncepty (např. koncept protéanské kariéry nebo kariéry bez hranic) zdůrazňují zodpovědnost každého jedince za aktivní řízení své kariéry a naznačují, že pro dosažení kariérového úspěchu je nezbytná schopnost adaptace. V posledních dvou desetiletích je proto pozornost zaměřena na tzv. kariérovou adaptabilitu, která představuje jeden ze zdrojů pro zvládání nepředvídatelných, měnících se úloh, rolí a s nimi spojených nároků v kariérové oblasti a ve vzdělávací oblasti usnadňuje tranzice a transfery ve vzdělávání a přechod ze školy do práce či do podnikání. Savickas (2005) upřesnil teoretickou strukturu kariérové adaptability, která je tvořena čtyřmi komponentami nebo též dimenzemi – kariérovým zájmem (concern), kontrolou (control), zvídavostí (curiosity) a sebedůvěrou (confidence). Uvedené komponenty představují všeobecné adaptační zdroje a seberegulační strategie umožňující uskutečnění profesního sebepojetí a řešení kariérových úkolů.Výzkum byl realizován v rámci longitudinálního projektu Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition (GA ČR 18-07537S) u absolventů středních odborných škol a učilišť v letech 2018–2020 ve dvou krajích České republiky. Sběr dat se uskutečnil ve 3 vlnách: 4/2018 (3 126 žáků), 2/2019 (512 žáků) a 1/2020 (336 žáků). Úroveň kariérové adaptability respondentů byla zjišťována prostřednictvím 24položkové škály Career Adapt-Abilities Scale–Czech Form (CAAS-Czech).Výsledky analýz jsou zaměřeny na rozdíly ve vývoji kariérové adaptability mezi absolventy s výučním listem a maturitní zkouškou; těmi, kteří po ukončení středoškolského studia pokračovali v počátečním vzdělávání a těmi, kteří vstoupili na trh práce; mezi pracujícími a nezaměstnanými absolventy. Dále byly identifikovány prediktory kariérové adaptability, mezi nimiž mají významnou roli pracovní zkušenosti získané v průběhu středoškolského studia a využití služeb kariérového poradenství. Výsledky jsou diskutovány v kontextu kariérového vzdělávání a kariérového poradenství na středních školách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info