Informace o publikaci

C766T low-density lipoprotein receptor-related protein 1 ( LRP1) gene polymorphism and susceptibility to breast cancer

Název česky Genový polymorfismus C766T v genu pro low-density lipoprotein receptor-related protein 1 ( LRP1) a náchylnost ke karcinomu prsu
Autoři

BENEŠ Petr JURAJDA Michal ŽALOUDÍK Jan IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie VÁCHA Jiří

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Breast Cancer Research
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://breast-cancer-research.com/content/5/3/R77
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova breast cancer; case-control study; genetic polymorphism; low-density lipoprotein receptor-related protein 1
Popis "Low-density lipoprotein receptor-related protein 1" (LRP1) je multifunkční endocytický receptor s důležitou rolí při regulaci aktivity proteáz v extracelulární matrix. Několik studií popsalo také jeho roli ve vnitrobuněčné signalizaci. Bylo prokázáno, že exprese LRP1 má vztah k invazivitě nádorových buněk. Podle nedávných zjištění se však LRP1 může podílet také na nádorové transformaci buněk. V naší práci jsme studovali asociaci mezi genovým polymorfizmem C766T ve třetím exonu genu pro LRP1 a karcinomem prsu na vzorku žen indoevropské rasy. Alelické a genotypové frekvence sledovaného polymorfizmu byly určeny u 164 žen s karcinomem prsu a u 183 věkově odpovídajících kontrol. Mezi ženami s karcinomem prsu byla pozorována větší četnost alely T sledovaného polymorfizmu v porovnání s kontrolní populací (0.21 versus 0.15, P=0.01963). Bylo pozorováno také signifikantně větší zastoupení nositelek alespoň jedné T alely (homozygotů a heterozygotů) mezi pacientkami s karcinomem prsu (poměr šancí 1.743, 95% interval spolehlivosti 1.112-2.732). Alela T polymorfizmu C766T v LRP1 genu je asociována se zvýšeným rizikem rozvoje karcinomu prsu u žen indoevropské rasy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info