MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

přednosta kliniky – Interní gastroenterologická klinika


telefon: 532 23 3508
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení návrh předložen rektorovi
Datum zahájení řízení 19. 2. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Klinická aplikace nových vyšetřovacích metod jícnu: 24hodinové multikanálové impedance a pH-metrie jícnu u refluxní choroby jícnu
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, Ph.D. (Gastrocentrum Bajkalská s.r.o., Poliklinika Mýtna, Bratislava, SK)
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol Praha)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. (II. interní klinika gastroenterologicka a geriatricka LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. (Interná a gastroenterologická klinika Jesseniova Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Martině)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA (IV. interní klinika a Ústav lékařské biochemie a diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 9. 2020