Mezinárodní vztahy a evropská politika

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Doktorský stupeň studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky, evropské integrace a evropské politiky. Studium je určeno absolventům magisterského studia oborů mezinárodní vztahy, evropská studia, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Studium se zaměřuje především na pokročilou analýzu a výzkum teorie mezinárodních vztahů, vývoje a proměn mezinárodního bezpečnostního prostředí, strategických studií, mezinárodních konfliktů, zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky a dalších relevantních aktérů mezinárodního prostředí, teorie evropské integrace, evropské politiky, zájmových skupin a dalších politických aktérů v rámci Evropské Unie.

„Non multi sed multa“

Praxe

Doktorský studijní program nevyžaduje specifickou praxi.

Chcete vědět víc?

http://mve.fss.muni.cz/studium/postgradualni-studium

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika získají kvalifikaci, díky níž se mohou uplatnit jako badatelé podílející se na realizaci základního a aplikovaného výzkumu, akademičtí pracovníci v oblasti vědecko-pedagogické činnosti, či experti a analytici, působící v evropských institucích, v mezinárodních organizacích, v institucích státní správy a samosprávy, jakož i v soukromém a neziskovém sektoru.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2024
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2025
Termín přijímací zkoušky: 30. ledna 2025 - 5. února 2025
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty
  • souhlas budoucího školitele/ školitelky

Podrobné informace


Základní podmínkou je úspěšně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni v oboru Mezinárodní vztahy či Evropská studia, případně příbuzném oboru. Nezbytnou podmínkou je rovněž prokázání teoreticko-metodologických znalostí a předpokladů potřebných k odborné práci v rámci doktorského studijního programu a znalost angličtiny na úrovni minimální jazykové kompetence stanovené Masarykovou univerzitou pro absolventy magisterského studia. Uchazeč musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, například výčtem publikační činnosti, participací na grantových projektech nebo jinou formou. Tyto skutečnosti budou ověřeny v rámci přijímací zkoušky. Výzkumný projekt musí být kompatibilní s celkovým zaměřením výzkumné činnosti Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Představení projektu je rovněž součástí přijímací zkoušky. Projekt musí dále obsahovat jasně formulovaný výzkumný záměr, plánované metodologické uchopení zkoumaného problému, specifikovat teoretické aspekty zkoumané problematiky a specifikaci a plánovaný časový rozvrh jednotlivých etap výzkumu a práce na textu disertační práce. Nezbytnou podmínkou pro úspěšné podání přihlášky do doktorského programu je vedení předběžných konzultací o předmětu disertační práce. Uchazeči o studium konzultují svůj zájem s předsedou oborové rady, případně přímo s osobou budoucího vhodného školitele na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Školiteli v doktorském studijním programu jsou osoby s hodností docenta a profesora a schválené Vědeckou radou fakulty. Odborný profil možných školitelů na programu Mezinárodní vztahy a evropská politika a dále granty a výzkumné a pedagogické úkoly řešené na katedře, jsou hlavním rámcem vymezujícím odborný potenciál katedry pro vedení disertačních prací. Přijímací řízení probíhá typicky formou ústní rozpravy nad předloženým projektem, jejíž součástí je i posouzení motivace uchazeče a jeho základních znalostí v oblasti, jíž hodlá věnovat svůj výzkum. V případě uchazečů ze zahraničí, kde není možné realizovat přijímací pohovor osobně, rozhoduje komise na základě písemných podkladů, případně může provést rozhovor za použití služby Skype.
Důležité informace: http://mve.fss.muni.cz/studium/postgradualni-studium

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

  • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 70 bodů
  • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 10 bodů
  • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem, aktivní či pasivní znalost dalších jazyků) - max. 10 bodů
  • Předchozí zkušenosti ve výzkumu - max. 10 bodů

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info