Informace o projektu
Personalizovaná léčba v dětské onkologii: na cestě k „liquid dynamic medicine“ a „N-of-1 clinical trials“

Kód projektu
MUNI/A/1427/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt vychází z dlouhodobého odborného zaměření Kliniky dětské onkologie a nadále rozvíjí a navazuje na projekt 1701/2020 a další projekty podobného zaměření řešené v minulých letech. Je v souladu s nejmodernějšími trendy současné onkologie tj. personalizované léčby či „precision oncology“. Postupy personalizované léčby jsou založeny na podrobném vyšetření konkrétního onemocnění, jeho vývoji v čase (opakované biopsie – klonální vývoj), biologické analýzy i genetického pozadí pacienta. K tomuto účelu se využívají jak komerčně dostupné, tak „in-house“ akademické postupy založené na molekulárně biologických technologiích. Data jsou podrobena bioinformatické analýze, která tvoří neoddělitelnou součást těchto tzv. theranostických přístupů. Biologický materiál analyzujeme sekvenováním nové generace NGS (whole exome/genome sequencing), dále využíváme transkripční profilování (RNAseq), detekci fosforylace receptorových tyrosinkináz a detekci specifických translokací/genových fúzí. Panel vyšetření byl rozšířen o sekvenování metylomu, liquid biopsy a v roce 2020 o MLPA a celoexomové sekvenování s nízkým pokrytím a další. Získané informace jsou hodnoceny v rámci pravidelných odborných setkání – tzv. expertního panelu („molecular oncology tumor boardu“), na základě kterého je vydáno konkrétní léčebné doporučení s cílem zlepšit léčebné výsledky u pacientů s vysoce rizikovým nádorovým onemocněním, jako jsou děti s refrakterními a relabujícími solidními nádory a non-Hodgkinskými lymfomy (NHL). Toho je možné dosáhnout personalizovanými postupy v rámci theranostického principu, jak dokladují naše publikované výsledky. Na základě našich zkušeností je možné personalizovaný léčebný princip aplikovat více než 60% vyšetřovaných pacientů. Současnými postupy sledujeme nejmodernější trendy v onkologii (postupy jako tzv. „liquid dynamic medicine“ a „N-of-1 clinical trials“).

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info