Informace o publikaci

Rola genetických predispozícií v chuťových a diétnych preferenciách u študentov zubného lekárstva LF MU

Autoři

TKÁČOVÁ Veronika KROTKÝ Kristián KÖVÉR Dávid VITOUCHOVÁ Veronika NOVÁK David BARTOŠOVÁ Michaela RŮŽIČKA Filip LOCHMAN Jan ZAPLETALOVÁ Martina KUKLETOVÁ Martina IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Diétne preferencie a stravovacie návyky jedinca sú faktory, ktoré môžu ovplyvňovať vznik zubného kazu. Niektoré fenotypy chuťových preferencií majú jednoduchú monogénnu dedičnosť, zatiaľ čo väčšina ostatných podlieha komplexnej genetickej štruktúre. Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť jedenásť jednonukleotidových polymorfizmov (SNPs), ktoré sa podieľajú na chuťovom vnímaní (glukózový transportér – GLUT, karboanhydráza – CA, sladké a horké chuťové receptory – TASR) a analyzovať výsledky v kontexte so stavom chrupu študentov zubného lekárstva (ZL) a s ich diétnymi a chuťovými preferenciami. Metodika: Do štúdie prebiehajúcej v rokoch 2017-2018 bolo zaradených 101 študentov zubného lekárstva LF MU. Účastníci vyplnili dotazník, ktorý zisťoval mimo iné faktory (napr. orálnu hygienu) aj ich chuťové a diétne preferencie. Následne bola odobraná vzorka stimulovanej sliny a vykonané klinické vyšetrenie (určenie indexu KPE, Gingival index a Plaque index). Genotypizáciou sa zo vzorku slín stanovovalo 11 jednonukleotidových polymorfizmov (SNPs): SLC2A2 (GLUT2, rs5400), CA6 (rs17032907, rs2274327, rs2274328, rs2274333, rs11576766), TAS1R2 (rs35874116, rs12033832, rs9701796) a TAS2R38 (rs713598, rs1726866) pomocou qPCR s využitím TaqMan fluorescenčných sond. Výsledky boli následne spracované v programe Statistika verzia 13.5.0.17. Výsledky: Priemerný KPE index v študovanej skupine bol 5,7 (± smerodajná odchýlka 4,54). Úroveň orálnej hygieny študentov ZL bola vysoká (početnosť čistení, pravidelné preventívne prehliadky, návšteva dentálnej hygieničky). Najpreferovanejšou chuťou v študovanej populácií bola sladká chuť a najmenej preferovanou bola horká chuť. Zistili sme významnú asociáciu medzi CA6 rs2274327 SNP a preferenciou horkej chuti (P<0,05) a TAS2R38 rs713598 SNP a preferenciou kyslej chuti (P<0,05). Ďalej bola preukázaná významná pozitívna korelácia medzi preferenciou slanej chuti a BMI a negatívna korelácia medzi preferenciou horkej chuti a BMI. Nezistili sme vzťah medzi stavom chrupu hodnoteným indexom KPE a jednotlivými SNPs. Diskusia: Naše dáta podporujú zistenie, že komplexné genetické pozadie vnímania chutí jedinca môže ovplyvniť jeho chuťové preferencie a pravdepodobne i jeho stravovacie návyky, príp. celkové zdravie. Taktiež sme preukázali, že existujú korelácie medzi chuťami navzájom. Nepodarilo sa nám však preukázať, že SNP by mali priamy súvis s incidenciou zubného kazu.
Související projekty: