Environmentální studia

Popis oboru

Studium humanitní environmentalistiky se zaměřuje na společenskovědní aspekty ekologických problémů; jeho cílem je pochopení historických a kulturních zdrojů ekologických problémů a také adekvátně prohloubené studium možných východisek v konkrétních sociálních, ekonomických, politických, právních, religionistických a dalších souvislostech.

Úspěšný absolvent je schopen

  • describe, explain, and classify current environmental issues from the viewpoint of social science;
  • interpret current environmental issues in the contect of social and cultural processes;
  • understand the role of different stakeholders in the process of environmental issue solution;
  • prepare and implement a simple research project for the purpose of their final thesis.

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů. Mohou být zaměstnáni např. v orgánech státní správy, v institucích ochrany přírody, ve spravování chráněných krajinných území a v ekologickém poradenství (tam všude je nezbytná znalost společenských kontextů a prudce roste potřeba komunikovat s občany), v environmentální osvětě a výchově na všech stupních, v profesionalizujících se nevládních ekologických a občanských organizacích, v institucích oprávněných posuzovat vliv lidské činnosti na životní prostředí (EIA) apod.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Přijímací zkoušky do bakalářského studia se budou konat v sobotu 15. května 2004. Mají dvě části - test obecných studijních předpokladů (OSP) a základů společenských věd (ZSV) - (viz níže). Při provedení přijímacích zkoušek spolupracuje FSS úzce se společností Scio. Zkoušky budou probíhat na deseti až dvanácti místech České republiky. O tom, na které z těchto míst bude uchazeč pozván, rozhoduje místo bydliště, které uvede v kontaktní adrese. Jelikož z důvodů omezených kapacit není možné konat náhradní přijímací zkoušky, prosíme všechny uchazeče, aby si své záležitosti uspořádali tak, aby se mohli v uvedený den na zkoušku dostavit.

Jelikož testy přijímacích zkoušek OSP a ZSV jsou připravovány ve spolupráci se společností Scio a jsou plně kompatibilní s testy OSP a ZSV, které Scio pravidelně pořádá v rámci svých Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), mají uchazeči o studium na FSS, kteří si v termínu podali řádně vyplněnou přihlášku, možnost vykonat přijímací zkoušku v předstihu během NSZ (musí pochopitelně uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje). Informace o tom, jak se přihlásit na NSZ, lze nalézt na internetové adrese www.scio.cz.

Získaná skóre z testů OSP a ZSV se uchazeči automaticky vkopírují do databáze uchazečů o studium na FSS a uchazeč, pokud nechce, nemusí již konat přijímací zkoušky v květnu. Pokud uchazeč dospěje k názoru, že dosažený výsledek v rámci Národních srovnávacích zkoušek není natolik dobrý, že mu dává šance na přijetí, dostaví se na květnové přijímací testy. Získaná skóre se porovnají s výsledky při NSZ a lepší z výsledků se započítá do přijímacího řízení.

Uchazeč má samozřejmě možnost testy NSZ ignorovat a dostavit se až na květnové přijímací zkoušky.

K rozhodnutí dát uchazečům šanci dělat přijímací zkoušky de facto opakovaně nás vedou dlouholeté pedagogické zkušenosti. Přijímací zkouška na VŠ je velmi důležitým milníkem v životní dráze každé mladé ženy a každého mladého muže a míra nervozity je u jedinců různá. Proto považujeme za dobré, aby šance udělat úspěšně přijímací zkoušky byla rozložena pro ty, kdo mají zájem, alespoň ve dva pokusy.

Ti uchazeči, kteří se přihlásí na mezifakultní studium (to je studium organizované ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Fakultou informatiky), vykonají ještě přijímací zkoušky z příslušného oboru na FF nebo na FI.

Stručná charakteristika testu Obecných studijních předpokladů (OSP):

Všechny úlohy v testu jsou původní, dosud nikde nepublikované a neaplikované. Celkem zkouška obsahuje 105 úloh a sestává ze tří oddílů: verbálního, analytického a kvantitativního. Na řešení každého oddílu je vymezeno 35 minut, celkem tedy 105 minut. Časy k řešení jsou mezi oddíly nepřevoditelné. K řešení nejsou povoleny žádné pomůcky. U všech úloh jde o výběr ze čtyř nebo pěti nabídnutých odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Zkouška z OSP je zkouškou testující základní dovednosti a schopnosti, které student potřebuje pro úspěšné vysokoškolské studium. Její obsah je přímo odvozen od nároků, které od první chvíle na studenta klade vysokoškolské studium a které tedy spolurozhodují o tom, jakým způsobem si na vysoké škole a při dalším studiu student počíná. V zahraničí se opakovaně potvrzuje, že tato zkouška je jeden z nejlepších prediktorů akademické úspěšnosti studenta, proto je tam také podobný typ testů velmi rozšířen. Zkouška z OSP není zkouškou středoškolských znalostí. Při řešení otázek se vychází pouze z informací uvedených přímo v textu zadání. Je samozřejmě užitečné znát některé základní věci, např. rozumět běžným cizím slovům. V kvantitativním oddílu se předpokládají jen některé základní znalosti z matematiky zhruba na úrovni 2. ročníku gymnázia. Zkouška nenahrazuje inteligenční testy, přestože s nimi v určité míře souvisí.

Student, který uspěje u zkoušky z OSP, by tedy měl být vhodným adeptem vysokoškolského studia. Je pochopitelné, že test nemůže jednoznačně odpovědět na otázku, jak dobře si student povede na vysoké škole, neboť o tom rozhoduje i řada dalších faktorů, z nichž patrně nejdůležitější je motivace. Test nicméně může odpovědět na otázku, zda k vysokoškolskému studiu student má či nemá předpoklady.

Stručná charakteristika testu Základy společenských věd (ZSV):

Všechny úlohy v testu jsou původní, dosud nikde nepublikované a neaplikované. Zkouška obsahuje celkem 90 úloh a trvá 90 minut. K řešení úloh nejsou povoleny žádné pomůcky. U všech úloh jde o výběr ze čtyř nabídnutých odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Cílem zkoušky ze ZSV je zjistit, jaké má kandidát obecné vědomostní předpoklady pro studium společenských věd. Zkouška vychází ze stejnojmenného předmětu, jak je vyučován na gymnáziu. Při nejednotnosti rozsahu a obsahu výuky tohoto předmětu na gymnáziích se rozsahem učiva opírá o širší pojetí předmětu, jak je vyučován buď při dvou hodinách týdně nebo ve volitelném semináři. Požadavky zkoušky nevyžadují odborné vysokoškolské znalosti. Zkouška se důsledně vyhýbá testování tzv. všeobecného rozhledu (znalosti současných reálií). Testuje nejen to, jak si uchazeč osvojil důležité znalosti a jaký má základní přehled o souvislostech, ale i to, jak dokáže nabyté vědomosti aplikovat nebo zobecnit v teoretické či konkrétní rovině nebo je užít ve zcela praktické situaci. Zkouška sestává z úloh z filosofie, sociologie, psychologie, ekonomie, základů státu a práva. Tyto oblasti jsou v testu zastoupeny přibližně ve stejném rozsahu (asi 14 úloh), v omezeném rozsahu (asi 5 úloh) se objeví také estetika a etika. Logika, která podle standardů má být součástí výuky předmětu, je vynechána, protože její testování je součástí testu obecných studijních předpokladů.

FSS přijala rozhodnutí, že uchazeči s cizí státní příslušností (kromě SR), kteří nematurovali na české nebo slovenské střední škole, vykonají přijímací zkoušku pouze formou ústního pohovoru.

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

K úspěšnému vykonání přijímací zkoušky do bakalářského studia je třeba získat v testech OSP a ZSV celkově alespoň 120 percentilových bodů.

Oborové zkoušky
Scio zkoušky OSP a ZSV

Zkouška je konána na různých místech ČR, podle místa bydliště v kontaktní adrese v přihlášce ke studiu.

Průvodce přijímacím řízením

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info