Management sportu

Popis oboru

Posláním tříletého bakalářského studia oboru Management sportu (mezifakultní studium je uskutečňováno ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity) je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu ve sportovních organizacích, klubech a tělovýchovných jednotách, v organizacích s volnočasovými aktivitami na úrovní obcí, měst či krajů, ve státní správě a cestovním ruchu, při komunikaci s veřejností (marketing, PR aktivity) a přípravě projektových záměrů.

Současně získají teoretickou, praktickou a didaktickou orientaci v problematice organizování a vedení sportovních aktivit jako součásti volnočasových aktivit běžné populace.

Úspěšný absolvent je schopen

 • zastávat pozici střední úrovně řídící funkce v ziskových a neziskových sportovních organizacích kvůli znalostem managementu, marketingu v tělesné výchovy a sportu a cestovního ruchu životní prostředí;
 • aplikovat základní ekonomické poznatky na hospodaření ziskových a neziskových organizací oblasti sportu a cestovního ruchu se zaměřením na sport;
 • osvojit si základní poznatky z teoretických předmětů tělesné výchovy a sportu. Mohou také vysvětlit jednotlivé položky a vztahy mezi nimi;
 • provádět praktické dovednosti jednotlivých sportovních odvětví související s jejich budoucí profesi v tělesné výchově a sportu nebo v prostředí turistiky;
 • osvojit si znalosti o metodice kinantropologie, jakož i metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce a lze je aplikovat na výzkumných projektech. Mohou také analyzovat získaná data, sumarizovat je a vyvozovat závěr.

„Fakultu sportovních studií jsem si vybral z důvodu zajímavého oboru managementu sportu. Důležitá byla pro mě rovněž možnost skloubit studium s tréninkama a zápasama, což by na jiných fakultách často neprošlo. Hlavním důvodem však bylo, že jsem chtěl v budoucnu dále pracovat ve sportovním prostředí. Co bych především vyzdvihl na Fakultě sportovních studií jsou fajn spolužáci, kteří neřeší pouze školu a ochota všech vyučujících vyjít každému studentovi vstříc.“

Tomáš Hampl Tomáš Hampl
student oboru Management sportu

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia Management sportu je orientován na ekonomiku sportu a získává základní vzdělání v oblasti ekonomie, veřejné ekonomie, veřejné správy, účetnictví, práva a managementu a marketingu ve sportu. Součástí vzdělání je také oblast společenskovědní a kinantropologická, zejména ve vztahu k prostředí, v němž se bude absolvent pohybovat. Absolvent je připraven řídit sportovní kluby, zastávat manažerskou pozici ve středním managementu ve sportovních klubech, sportovních svazech a asociacích, v olympijském výboru. Uplatní se jako manažer v rekreačních a v regionálních zařízeních, v institucích veřejné správy i v komunální rekreaci, ve fit-centrech apod.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Michaela Steskalová

„Sportu se věnuju odmala, takže jsem moc s výběrem školy neváhala.
A jsem ráda, že jsem takové rozhodnutí udělala, protože většina vyučujících měla pro sport pochopení a dali mi spoustu nových informací o výživě, regeneraci nebo kompenzačních
cvičeních. A ty můžu využívat stále, protože hraju profesionálně basketbal. Poznala jsem taky spoustu dobrých lidí, ať už kamarádů,
nebo vyučujících. Musím se přiznat, že mě ani nenapadlo, že mi škola bude tak chybět.“

Michaela Steskalová
česká reprezentantka v basketbalu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Management sportu


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá ze 2 částí:

1. Oborový písemný test - podrobné informace jsou zveřejněny na internetové adrese: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/ .
2. Praktická zkouška z tělesné výchovy:

 • a) Jacíkův motorický test: test střídání tělocvičných motorických poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost. Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný. Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice. Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále. Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

  1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
  3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
  4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.
 • b) Basketbal:Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

  1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
  2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky do 30.3.2018 posudek tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 30.3.2018 (netýká se uchazečů ze Slovenska)


Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Praktická přijímací zkouška, maximum 20 bodů
  • Jacíkův celostní motorický test - maximálně 10 bodů
  • basketbal - maximálně 10 bodů

 2. Oborový písemný test - maximum 30 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 0,3

Oborové zkoušky
Basketbal

Praktická zkouška z basketbalu je určena uchazečům o obor Animátor sportovních aktivit, Management sportu a Tělesná výchova a sport (všechny směry mimo Rozhodčí ledního hokeje).


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.


Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

 1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
nezvládnutí driblinku pravou (levou) rukou - 1 b
nezvládnutí techniky změny směru driblující paže, problémy s výškou driblinku, chybí přehled o situaci na hřišti - 1 b
nezvládnutí dvoudobého rytmu při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí techniky střelby při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí doskoku po zakončení dvojtaktem - 1 b
2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů). nezvládnutí zastavení driblinku - 1 b
nezvládnutí techniky přihrávky - 1 b
pozdní vyběhnutí po přihrávce - 1 b
nezvládnutí zastavení po příjmu míče - 1 b
nezvládnutí techniky provedení střelby včetně následujícího doskoku - 1 b

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Jacikův motorický test

Praktická zkouška z Jacikova motorického testu je určena uchazečům o obor Fyzioterapie, Regenerace a výživa ve sportu, Management sportu a Speciální edukace bezpečnostních složek.


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.


Jedná se o test střídání tělocvičných motorických poloh, který prověří obratnost, sílu i vytrvalost.
Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod.
Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Muži Ženy
Body Počet správně provedných poloh Body Počet správně provedných poloh
0 méně než 49 0 méně než 39
1 49-55 1 39-45
2 56-62 2 46-52
3 63-69 3 53-59
4 70-76 4 60-66
5 77-83 5 67-73
6 84-90 6 74-80
7 91-97 7 81-87
8 98-104 8 88-94
9 105-111 9 95-101
10 112 a více 10 102 a více

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Oborový test ASAK, TVS, MAN

Test se uskuteční v neděli 29. dubna 2018 v Brně.

Vzorový test a doporučená literatura k přípravě jsou uvedeny na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Test bude složen celkem ze 30 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.

Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně zodpovězená otázka -0,25 bodem, nezodpovězená otázka 0 body, vícenásobná odpověď = chybná odpověď.

Na test bude vymezen čas 35 minut.

Uchazeč vypracuje předepsaný test pouze jednou a výsledek se započítá do všech přihlášek podaných na obory ASAK, TVS a MAN.

Posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a studium na Fakultě sportovních studií MU je odevzdání posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané tělovýchovným lékařem na formuláři FSpS .
Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.
Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2017, nejpozději 30. 3. 2018.
Potvrzení vloží uchazeč o bakalářské studium nejpozději do 30. 3. 2018 do všech svých e-přihlášek na obory FSpS.
Formulář posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/LP-965.html

Uchazeči, který posudek nevloží do e-přihlášky do požadovaného termínu, nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned z podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?
Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.
Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.
Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info