Ochrana práv

Respekt k právům člověka a právům vyplývajícím z veřejného zájmu je základem demokratického právního státu. K ochraně těchto práv se Masarykova univerzita hlásí ve svém Etickém kodexu, opatřeních k implementaci HR Award a dalších dokumentech. Masarykova univerzita má nastaveny procesy k tomu, aby byla tato práva na Masarykově univerzitě chráněna účinně, nestranně a efektivně a aby byla zajištěna dostupná pomoc, jakož i ochrana oznamovatelů a obětí zásahů do těchto práv.

Ochrana práv na MU se řídí Směrnicí MU č. 1/2023 účinnou od 1. dubna 2023.

Ochránkyní práv na MU je JUDr. Eva Janovičová.

Podání směřující k ochraně práv

Oznámení

Oznámení je podání, kterým se oznamovatel/ka obrací na MU ve věci porušení svých nebo cizích práv. Může se jednat o různé situace, a to např. pokud se týkají:

 • práv zaměstnanců MU z pracovněprávních vztahů,
 • práv studentů MU (např. právo studovat, právo konat zkoušky, právo na stipendium, právo na zápis do studia, právo na registraci předmětů),
 • šikany (včetně mobbingu, bossingu),
 • nerovného zacházení a diskriminace,
 • ochrany osobnosti (např. ochrana před neoprávněnými zásahy do cti, důstojnosti, dobré pověsti anebo soukromí),
 • sexuálního obtěžování,
 • akademické integrity,
 • střetu zájmů,
 • dalších jiných situací, ve kterých oznamovatel/ka vyhodnotí, že jsou zásahem do jeho/jejích práv a ovlivňují jeho/její podmínky studia či výkonu práce.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránce práv.

Ochránce práv nevyřizuje žádosti o informace nebo stížnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, podání směřující k ochraně osobních údajů a stížnosti týkající se voleb do akademických samosprávních orgánů MU a jednotlivých fakult. Ochránce práv nerozhoduje o právech a povinnostech zaměstnanců a studentů MU.

Specifický postup se uplatní u těchto oznámení:

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování

Oznámení týkající se sexuálního obtěžování přijímají kontaktní osoby a vyřizuje ochránce práv. Do 30. 6. 2023 je osobou pověřenou řešením oznámení týkajících se sexuálního obtěžování doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., od 1. 7. 2023 bude touto osobou ochránce práv.

Více zde: Co je sexuální obtěžování?

Oznámení o porušení práva Unie

Oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti podle zákona a směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Oznámení přijímá a vyřizuje ochránce práv. Do 30. 6. 2023 je osobou pověřenou řešením oznámení týkajících se porušení práva Unie JUDr. Naděžda Horynová, od 1. 7. 2023 bude touto osobou ochránce práv.

Více zde: Podávání oznámení porušení práva EU (Whistleblowing)

Stížnost

Stížnost je podání, jímž se stěžovatel/ka domáhá ochrany svých práv a z něhož je patrné, kdo je činí, jaké věci se týká a co navrhuje. Stížností je také podání směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu podle správního řádu.

Stížnosti ochránce práv nevyřizuje, těmito se zabývá a vyřizuje je odpovědná osoba, kterou je vedoucí součásti MU, do jehož/jejíž působnosti náleží předmět podání.

Pokud ochránce práv stížnost přece jen obdrží, postoupí ji k vyřízení odpovědné osobě.

Petice

Petice je podání ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu dotýkajícího se působnosti MU a směřující k MU v oblasti výkonu státní správy, které splňuje náležitosti stanovené zákonem o právu petičním.

Petici přijímá ochránce práv a vyřizuje ji odpovědná osoba.

Doporučený obsah oznámení

 • identifikace oznamovatele/ky včetně uvedení kontaktu oznamovatele/ky
 • popis situace, se kterou se oznamovatel/ka na ochránce práv obrací
 • uvedení osob, které již byly s věcí obeznámeny
 • doposud podniknuté kroky
 • požadované řešení situace

Oznámení může být anonymizované. Anonymní podání se vyřizuje pouze tehdy, dokládá-li jeho obsah, že došlo k závažnému zásahu do práv dotýkajících se působnosti MU.

Jak se obrátit na ochránce práv

 • e-mailem na adresu ochrance@muni.cz
 • s využitím online kontaktního formuláře na této stránce
 • osobně prostřednictvím předem domluvené konzultace s ochráncem práv
 • datovou schránkou MU – ID schránky: 9tmj9e4
 • centrální nebo elektronickou podatelnou MU – více informací zde
 • poštou „k rukám ochránce práv” na adresu MU – více informací zde

Jak ochránce práv postupuje

 • na základě přijatého oznámení ochránce práv kontaktuje oznamovatele/ku a zjistí bližší informace o celé situaci a o tom, jakou má oznamovatel/ka představu o dalším postupu v celé záležitosti,
 • v závislosti od charakteru oznámení ochránce práv zváží následný postup ve věci, který zároveň konzultuje s oznamovatelem/kou – může se jednat o oslovení osob, které jsou v záležitosti involvovány, a o následné setkání ochránce práv s těmito osobami; o vyhledávání informací a nalézání možných, i právních řešení věci; o zprostředkování kontaktu mezi stranami konfliktu; o kontaktování odpovědných složek MU (např. vedoucí katedry, děkan/ka),
 • kde to obsah oznámení a povaha dotčených práv umožňují, vyřizuje ochránce práv oznámení smírně za užití mediace,
 • pokud oznámení nespadá do působnosti ochránce práv, bude oznamovatel/ka o tomto informován/a a zároveň mu/jí bude doporučeno, jak může v dané věci postupovat.

Zásady ochrany práv

Dostupná pomoc

Osoba ochránce práv má na MU zajistit, aby se osoby, které mají za to, že byla porušena jejich anebo cizí práva, mohly kdykoliv na něj obrátit s žádostí o pomoc.

Ochrana oznamovatele

Ochránce práv podle obsahu oznámení a povahy dotčených práv odpovídajícím způsobem zajistí ochranu práv oznamovatele/ky.

Ochrana osoby, vůči níž oznámení směřuje

Ochránce práv dbá na to, aby rovněž osobě, vůči níž oznámení směřuje, byla odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana práv.

Nestrannost, nezávislost

Ochránce práv není při své činnosti nikomu podřízen a není vázán žádnými pokyny a při šetření věci postupuje nestranně a zachovává objektivitu.

Mlčenlivost

Ochránce práv zachází s informacemi od oznamovatelů/lek jako s citlivými údaji, které podléhají zvláštní ochraně; informace bez souhlasu oznamovatele/ky neposkytuje třetím osobám. Všechny osoby zapojené do řešení jsou vázány mlčenlivostí. Informace o incidentu se uchovávají jako důvěrné.

Elektronický formulář

Načítám...

Odborný profil – JUDr. Eva Janovičová

Eva Janovičová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Titul JUDr. získala na půdě Masarykovy univerzity. Má za sebou čtrnáctiletou praxi v advokacii, kdy se věnovala především občanskému, obchodnímu a pracovnímu právu. V dosavadní advokátní praxi řešila jak soudní konflikty, tak i případy mimosoudních vyrovnání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info