Informace o projektu

Derivativní žaloby (o náhradu škody vůči členům statutárního orgánu) (DerŽ)

Kód projektu
MUNI/A/0777/2013
Období řešení
1/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je analýza tzv. derivativních žalob. Institutu, jehož prostřednictvím se společníkům, resp. akcionářům umožňuje zastupovat korporaci v řízeních z žalob o náhradu škody, kterou obchodní korporaci jejím vedením způsobili členové jejího vlastního statutárního orgánu. Díky značnému rozsahu zkoumané materie není smyslem projektu komplexně zmapovat celou problematiku. Takový přístup by nutně zapříčiňoval povrchní povahu výstupů, což nelze považovat za přijatelné. Záměrem řešitelů je svoji pozornost zaměřit na tři dílčí sub-témata (subsidiární povaha derivativních žalob, vazba na koncept reflexní škody a procesněprávní souvislosti), u nichž bude snahou řešitelů zpracovat je v jejich plné šíři. S ohledem na absenci tuzemské literatury (viz Odborná charakteristika projektu) je relevantní inspirace právním rámcem a judikaturou pro české prostředí blízkými právními kulturami, tj. normativní úpravou a rozhodovací praxí německy mluvících zemí (zejména Spolkové republiky Německo). Projekt je ve svých základech nutně koncipován mezioborově, neboť sama podstata řešeného problému má ekonomické pozadí vycházející z tzv. teorie firmy, resp. z konfliktu zájmů mezi jednotlivými členy korporace (tedy z rozdílných bodů, v nich je maximalizován jejich užitek). Téma a cíle projektu plně korespondují s dizertačním úkolem doktorského studenta (odpovědného řešitele) a odborným zaměřením jeho školitele (člena realizačního týmu). Výstupem vědeckého záměru mají být publikace v odborných periodicích a příspěvky na tématicky odpovídajících odborných fórech. V širším slova smyslu pak řešení projektu lze vnímat též jako „základ“ pro další (budoucí) zkoumání této problematiky ve vazbě na její konsekvence ve vztahu ke koncernovému právu a mezinárodnímu právu soukromému.

Publikace

Počet publikací: 8