O Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity


Mezi desítkami studentských spolků, které se již od roku 2019 pravidelně scházejí v rámci tzv. Spolkové platformy je i jeden, který poněkud vybočuje z řady. Je to spolek bývalých studentů a všech těch, kteří mají k MUNI nějaký vztah, i když je to třeba jen jejich zájem dostat se do fakultních knihoven.

Jak to začalo?

Spolek vznikl již v roce 2004 a ve svých začátcích měl jasný cíl, který neopouští ani dnes – budovat pocit sounáležitosti s Masarykovou univerzitou, hrdosti na výsledky práce učitelů, studentů i absolventů v České republice i za hranicemi naší země. Zpočátku měl více než 1200 členů a velkou podporu vedení univerzity. V čele spolku stál tehdejší rektor prof. Fiala a ve výboru se scházeli další významní profesoři, docenti a vedoucí univerzitních pracovišť. Díky vzniku agendy absolventů v rámci Rektorátu Masarykovy univerzity se témata jako vytvoření databáze absolventů a komunikace s nimi, členské karty a slevy u smluvních partnerů, organizace absolventských setkání, vydávání elektronického zpravodaje aj. postupně přesouvala tam nebo přímo na jednotlivé fakulty. Spolek tak musel hledat v prostoru, který mu zbyl, nové formy činnosti. Šlo o velmi náročné období, které ale paradoxně nasměrovalo pozornost spolku nejen na absolventy a další příznivce, ale také na současné studenty MUNI.

Jaké jsou aktivity spolku?

Od roku 2012 spolek podporuje studentské aktivity formou Grantů TGM. Každoročně na jaře žádají studentské kolektivy finanční podporu pro své projekty zaměřené na rozvoj demokracie a občanské společnosti. Do roku 2020 bylo ze 105 žádostí podpořeno 29 projektů celkovou částkou 330 000 korun. Většina peněz pochází z členských příspěvků. Minimální výše členského příspěvku je 200 Kč a jsme rádi, že můžeme i touto cestou poděkovat všem, kteří nám z nejrůznějších míst České republiky i ze zahraničí posílají několikanásobně více. Podpořeny byly např. projekty otevřená encyklopedie o právu „Iurium Wiki“, festival digitálních her „Gamer Pie“, magazín „Re: Views“, lesní mateřská školka, různé konference, „Zelený Kampus“ (třídění odpadu), „Čtvrtky bez bariér“ - cyklus projekcí pro zrakově a sluchově znevýhodněné, „Naplňování práva nezletilých pacientů na přítomnost zákonných zástupců“ apod.

Historie SAPMU je velice pestrá - od velkolepých akcí, jako spolupráce na absolventském setkání při příležitosti 90. výročí založení MU na brněnském výstavišti, spolupráce při zajištění besed s významnými osobnostmi kulturního, vědeckého a společenského života (např. Václav Havel, František Janouch, Alena Wagnerová), různé konference či koncerty až po ty komornější akce jako tematické procházky po Brně, návštěvy zajímavých míst v Brně i okolí, prohlídky areálu některých fakult a univerzitního kampusu či vydání knihy vzpomínek absolventa LF Karla Landyše „Konvalinka“.

Některých aktivit se v poslední době zúčastňovala jen skupinka nejvěrnějších-výbor s rodinnými příslušníky a přáteli. Máme skromnou členskou základnu rozesetou po celé republice i daleko za hranicemi, nejstaršímu členovi je 98 let. Několikrát bylo sice diskutováno i zrušení spolku, ale vždy se našlo pár odhodlaných jedinců, kteří se rozhodli nevzdávat to. Velké poděkování proto patří těm, jejichž jména budou se spolkem navždy spjata. Za všechny jmenuji jen tři (ostatní mi snad prominou) - Radima Petratura, který to celé vymyslel, Tomáše Mozgu, kterému spolek vděčí za granty TGM a dobu největšího rozmachu a Markétu Soukupovou, která byla dlouhé roky spojovacím článkem mezi spolkem a MU.

Jaké jsou plány spolku?

Věříme, že během následujících měsíců budeme moci zrealizovat plánované cykly besed, procházek a exkurzí s tematickým zaměřením „Naše univerzita“, „Naše osobnosti“ a „Naše Brněnsko.“ Rádi bychom každoročně v listopadu byli garanty setkání studentů s rektorem MU. Jednali jsme i o spolupráci s Kariérním centrem MU a s jednotlivými fakultami. Velké rezervy vidíme i ve vyhledávání a popularizaci úspěšných absolventů MU a ve spolupráci s Univerzitou třetího věku.

Oceňujeme podporu spolkové činnosti ze strany současného vedení MU a velmi vítáme možnost vzájemné propagace aktivit a účasti na akcích v rámci Spolkové platformy. Jsme připraveni kdykoliv studentským spolkům pomoci radou i zapůjčením našeho vybavení (party stan, kamera, promítací plátno apod.).

Velkou motivací do další práce by pro nás byli noví členové z řad vedení univerzity, učitelů i zaměstnanců MU a samozřejmě všech absolventů naší alma mater. Členské příspěvky používáme téměř výhradně na podporu studentských grantů nebo propagaci činnosti spolku, o čemž se lze přesvědčit na transparentním účtu na našich webových stránkách. Nový ročník studentských grantů TGM budeme vypisovat na podzim 2021.

Za výbor SAPMU Danuše Spáčilová, předsedkyně spolku

V Brně dne 21. 6. 2021

 

Připojte se

Náš spolek je otevřený všem aktivním a tvůrčím lidem – sdružuje absolventy, studenty, zaměstnance a přátele Masarykovy univerzity, kteří chtějí rozvíjet svou alma mater, město Brno i naši společnost.

Spolek byl registrován na Ministerstvu vnitra ČR dne 17. června 2004 pod číslem VS/1-1/57686/04-R. První velké valné shromáždění spolku se uskutečnilo v sobotu 21. ledna 2006. Masarykova univerzita právě slavila své 87. narozeniny.

Prioritami spolku jsou:

  • sdružování a propojování absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel MU napříč generacemi,
  • předávání zkušeností, vzájemná pomoc a spolupráce,
  • podpora realizace studentských a absolventských projektů rozvíjejících občanskou společnost,
  • pořádání setkání, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí,
  • vydávání vlastních informačních či propagačních materiálů a publikací,
  • získávání materiálních a nemateriálních prostředků pro rozvoj SAPMU a MU,
  • šíření dobrého jména MU v ČR i v zahraničí,
  • spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi, obdobnými spolky a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí.

Aktivity spolku navazují na hodnoty a odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

„Nejdůležitější hodnoty pro budoucnost české společnosti nejsou výhradně české, jsou univerzální. Jsou to hodnoty Masaryka a Wilsona, Havla a demokratů po celém světě:
> svoboda projevu a myšlení;
> respekt k názoru druhých;
> rovnost občanských a politických práv;
> zdvořilost ve veřejných debatách;
> oddanost spravedlnosti;
> dobrá péče o životní prostředí;
> láska k pravdě;
> a vědomí, že národní zájmy jsou spojeny s prosperitou regionálních i globálních sousedů.“

Madeleine Albright
citát z pořadu ČT Česká vize dne 17. 11. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info