O Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity


Náš spolek je otevřený všem aktivním a tvůrčím lidem – sdružuje absolventy, studenty, zaměstnance a přátele Masarykovy univerzity, kteří chtějí rozvíjet svou alma mater, město Brno i naši společnost.

Spolek byl registrován na Ministerstvu vnitra ČR dne 17. června 2004 pod číslem VS/1-1/57686/04-R. První velké valné shromáždění spolku se uskutečnilo v sobotu 21. ledna 2006. Masarykova univerzita právě slavila své 87. narozeniny.

Prioritami spolku jsou:

  • sdružování a propojování absolventů, studentů, zaměstnanců a přátel MU napříč generacemi,
  • předávání zkušeností, vzájemná pomoc a spolupráce,
  • podpora realizace studentských a absolventských projektů rozvíjejících občanskou společnost,
  • pořádání setkání, vzdělávacích, kulturních a společenských akcí,
  • vydávání vlastních informačních či propagačních materiálů a publikací,
  • získávání materiálních a nemateriálních prostředků pro rozvoj SAPMU a MU,
  • šíření dobrého jména MU v ČR i v zahraničí,
  • spolupráce s různými vědeckými, odbornými a kulturními společnostmi, obdobnými spolky a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí.

Aktivity spolku navazují na hodnoty a odkaz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

„Nejdůležitější hodnoty pro budoucnost české společnosti nejsou výhradně české, jsou univerzální. Jsou to hodnoty Masaryka a Wilsona, Havla a demokratů po celém světě:
> svoboda projevu a myšlení;
> respekt k názoru druhých;
> rovnost občanských a politických práv;
> zdvořilost ve veřejných debatách;
> oddanost spravedlnosti;
> dobrá péče o životní prostředí;
> láska k pravdě;
> a vědomí, že národní zájmy jsou spojeny s prosperitou regionálních i globálních sousedů.“

Madeleine Albright
citát z pořadu ČT Česká vize dne 17. 11. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info