Aktuálně

Usnesení z 248. zasedání AS MU, 5. 10. 2020

 1. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s čl. 4 odst. 5 Přílohy č. 3 Statutu Masarykovy univerzity projednal a bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření právnických osob, v nichž má Masarykova univerzita účast, za rok 2019.
 2. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů souhlasí s prodejem 80 ks akcií ve jmenovité hodnotě 80 000 Kč ve spin-off společnosti Masarykovy univerzity, a s tím souvisejícím vzdáním se předkupního práva k akciím ostatních akcionářů. Informace o prodejní ceně akcií a dalších podstatných podmínkách prodeje tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 
 3. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů souhlasí s peněžitým vkladem do spin-off společnosti Masarykovy univerzity „CasInvent Pharma a.s." prostřednictvím licencování duševního vlastnictví univerzity. Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o úpisu akcií týkající se výše specifikovaného peněžitého vkladu. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 
 4. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku p. č. 1331/83, jehož součástí je stavba, budova č. p. 753 stavba občanského vybavení, v k. ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno-město zapsaném na LV č. 929 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice za úplatu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH. Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 
 5. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí se zřízením služebnosti k pozemku p. č. 661 v k. ú. Stránice, obec Brno, okres Brno-město zapsaném na LV č. 15 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti CETIN, a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 za úplatu ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 6. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které spočívá v povinnosti Masarykovy univerzity strpět zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy „nové přípojkové skříně SS200 před oplocení objektu Vinařská 13“ na pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 7. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které spočívá v povinnosti Masarykovy univerzity strpět zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy „kabelu nízkého napětí NN (délka kabelu 2,0 m ochranné pásmo 1,0 m) před oplocením objektu Vinařská 11“ na pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 8. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaném na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, které spočívá v povinnosti Masarykovy univerzity strpět zřízení, provozování, opravování a udržování distribuční soustavy „kabel NN 377 m a pilířová skříň“ na pozemku p. č. 350/6 v k. ú. Pisárky včetně práva provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k výše uvedenému pozemku. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání. 
 9. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 350/1, 350/8, 350/5, 350/6 v k. ú. Pisárky, obec Brno zapsaných na LV č. 544 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město ve prospěch společnosti CETIN, a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, které spočívá v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v předpokládané délce 11 m, a to HDPE chráničky včetně technologického příslušenství a optické kabely včetně technologického příslušenství. Akademický senát Masarykovy univerzity souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k výše uvedeným pozemkům. Podstatné podmínky Smlouvy tvoří přílohu zápisu ze zasedání.
 10. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách vyjadřuje podporu záměru rektora jmenovat
  • doc. PhDr. Mgr. Simonu Koryčánkovou, Ph.D., prorektorkou MU pro záležitosti studentů a absolventů
  • doc. Ing. Martina Kvizdu, Ph.D., prorektorem MU pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání
  • doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., prorektorem MU pro rozvoj, legislativu a informační technologie.
 11. Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s ustanovením § 12a, odst. 3 zákona o vysokých školách nominuje do Rady pro vnitřní hodnocení MU prof. JUDr. Naděždu Rozehnalovou, CSc.
 12. Akademický senát Masarykovy univerzity volí členkou Volební a mandátové komise AS MU Mgr. Pavlínu Vaculíkovou, Ph.D.

Volby do AS MU pro funkční období 2021-2023

Předseda Akademického senátu MU Josef Menšík vyhlásil volby do AS MU na funkční období 2021-2023.

Doporučení k organizaci distančních zasedání akademických senátů

Doporučení předsedy Akademického senátu MU Josefa Menšíka k organizaci zasedání akademických senátů fakult a komisí akademických senátů najdete zde.

Program dalšího zasedání

Zápis z posledního zasedání


Diskusní fóra

Důležité odkazy

Termíny zasedání v roce 2020

 • 20. ledna
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 4. května
 • 1. června
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Zasedání se konají od 16 hod. distančně v aplikaci MS Teams.

Mimořádné zasedání

14. září 2020, 16.00 hod., distanční forma MS Teams