Jak probíhá vyměření poplatku za studium?

Poplatek je vyměřen děkanem fakulty do 30 dnů od chvíle, kdy se univerzita dozví, že nastaly zákonné podmínky pro zahájení řízení o vyměření poplatku. Studentovi je do vlastních rukou, na kontaktní adresu, kterou má uvedenu v Informačním systému MU, zasláno rozhodnutí o vyměření poplatku. Pokud student nepodá odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, 30 dnů po jeho doručení nabývá rozhodnutí právní moci (Pozor, účinky doručení nastávají, i když si dopis osobně nevyzvednete!). Dokud rozhodnutí nenabude právní moci, je možné proti němu podat odvolání. Poplatek je splatný do 90 dnů od doručení rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium, ne však dříve než 30 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí (v případě odvolání nastává právní moc dnem doručení rozhodnutí rektora).