K poplatku za studium: Kdy začnu platit? Jak se doba studia počítá?

Informaci, zda vám byl/bude vyměřen poplatek, a další informace o studiu, zjistíte pomocí odkazů v ISu

Osobní administrativa → Student → Během studia .. Průběh mého studia a stanovení poplatku

Pokud vám již byl vyměřen poplatek za studium, jeho výši zjistíte v aplikaci

Osobní administrativa → Student → Během studia .. Stanovené poplatky

Poplatky za studium s věkem studenta nesouvisí, pro jejich vyměření je podstatná jen odstudovaná doba.

Celková doba studia se počítá ode dne zápisu a počítá se každý jednotlivý den aktivního studia (tedy ty dny, kdy jste zapsáni ve studiu a nemáte studium přerušeno). Do celkové doby každého studia se pro účely stanovení poplatku počítá (a musí počítat) také doba všech studií ukončených jinak než řádně, pokud po ukončení takového studia student neabsolvoval studijní program stejného typu (typy studijních programů jsou bakalářský a magisterský). Doba, kdy více "neúspěšných" studií probíhalo souběžně, se počítá jen jednou. Skutečnost, že "neúspěšné" studium probíhalo v souběhu s jiným, řádně ukončeným studiem, nijak nebrání jeho započtení do celkové doby následně studovaného studia.

K zahájení řízení o vyměření poplatku dojde, pokud celková započitatelná doba studia překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.

V případě, že student ukončí jakékoli své studium řádně, dříve ukončená neúspěšná studia stejného typu se přestávají počítat do celkové doby studia v jakémkoli následujícím studiu. Po řádném ukončení bakalářského studia se přestávají počítat doby dřívějších neúspěšných bakalářských studií, po absolvování magisterského studia (nenavazujícího i navazujícího) se přestávají počítat doby magisterských studií dříve ukončených jinak než řádně (nenavazujících i navazujících programů).

Doba, po kterou bylo studium přerušeno a doba studia v uznané době rodičovství (§ 21 odst. 1 písm. f) ZVŠ) se do celkové doby studia nezapočítává.

Jak sami vidíte, výpočet celkové doby studia pro účely stanovení poplatku za studium je v případě více studií poměrně komplikovaný, obraťte se proto raději na kompetentní osoby na studijním oddělení své fakulty.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info