Stipendia

Na Masarykově univerzitě jsou vyplácená stipendia rozdělena na následující druhy:

Stipendia jsou studentům poskytována především v rámci stipendijních programů, vyhlašovaných nejčastěji jednotlivými fakultami. Stipendijní řád Masarykovy univerzity umožňuje fakultám (a dalším pracovištím MU) vyhlašovat stipendijní programy na podporu studentů v rámci různých aktivit souvisejících se studiem, pokud jsou tyto aktivity v souladu s celkovým záměrem fakulty a celé Masarykovy univerzity. Jednotlivá pracoviště MU přesně stanoví podmínky pro přiznání stipendia.

Přehled stipendijních programů fakult naleznete zde:

Stipendijní programy fakult

Číslo účtu

Studentovi je stipendium převedeno výhradně na bankovní účet. Z toho důvodu je nutné vyplnit v autentizované části Informačního systému číslo bankovního účtu, na který mu bude výplata stipendia poslána. Tento bankovní účet musí být veden u banky v České republice a v české měně.

Ubytovací stipendium

Studenti Masarykovy univerzity mají možnost požádat o stipendium na podporu ubytování. Podmínky pro přiznání stipendia na podporu ubytování jsou stanoveny čl. 8 Stipendijního řádu MU a ověřují se na základě údajů v celostátní matrice studentů. Stipendium na podporu ubytování vyplácí MU ve dvou stipendijních obdobích, vždy od 1. ledna do 30. června a od 1. července do 31. prosince.

Sběr žádostí o stipendium na podporu ubytování probíhá pouze elektronicky v Informačním systému MU. V podzimním semestru je možno podat žádost od 1. do 30. listopadu, v jarním semestru od 1. do 30. dubna. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Rozhodnutí o přiznání/zamítnutí tohoto stipendia je studentům prostřednictvím IS MU doručeno v nejbližších dnech po ukončení sběru, výplata stipendia probíhá po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro podání odvolání (30 dní). Stipendium je odesláno na účet, který má student zadaný v IS (viz výše).

V případě, že student o stipendium v době sběru žádostí nepožádá, není možné mu toto stipendium vyplatit zpětně. Také nelze proplatit poměrnou část stipendia, pokud je studium ukončeno v průběhu semestru před vydáním rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia.

V souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm. d), zákona o vysokých školách je proto tzv. ubytovací stipendium přiznáváno studentům, kteří splňují kumulativně tyto podmínky:

  • jsou zapsáni ve studijním programu v prezenční formě studia,
  • jsou v takovém studijním programu zapsáni jako ve svém prvním studijním programu na vysoké škole v České republice, ledaže jsou zapsáni ve svém prvním magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský (jde-li o absolventy bakalářského studijního programu), nebo ve svém prvním doktorském studijním programu (jde-li o absolventy magisterského studijního programu), přičemž se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku,
  • nepřekročili standardní dobu stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž jsou souběžně zapsáni,
  • nemají trvalé bydliště na území statutárního města Brna (okresu Brno-město).

V případě, že se student domnívá, že IS MU jeho nárok na stipendium na podporu ubytování vyhodnocuje chybně, má možnost obrátit se v době sběru žádostí na Studijní odbor RMU (ivankova@rect.muni.cz).

Sociální stipendium

Masarykova univerzita dále realizuje Stipendijní program k přiznávání stipendií v případě tíživé sociální situace studenta za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách a příslušným opatřením rektora, tzv. sociální stipendium. Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Studenti o něj žádají elektronicky v IS MU v době od 1. do 20. listopadu. Nezbytnou součástí žádosti je i písemné potvrzení -„Sdělení pro účely přiznání stipendia“, ve kterém příslušný Úřad práce potvrzuje, že student má v určitém období (např. říjen - únor, případně říjen - srpen) nárok na přídavek na dítě a že příjem za předcházející rok, rozhodný pro přiznání dávky, nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50. Druhou zákonnou podmínkou je pak studium ve standardní době studia.

Stipendium je studentům vypláceno měsíčně po dobu od 1. října do 31. července. První splátku obdrží studenti většinou v prosinci a tato splátka obsahuje stipendium za aktuální měsíc a zpětně za říjen a listopad. Další splátky následují vždy koncem každého měsíce.

Žádost o sociální stipendium je možno podat i zpětně, ale pouze u Studijního odboru RMU. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován.

Upozornění:

  • Sociální stipendium mohou pobírat pouze studenti, kteří pobírají přídavky na dítě od českého státu,
  • standardní doba studia je většinou pro bakalářské obory 3 roky, pro magisterské 5 let, pro magisterské navazující obory 2 roky, pro doktorské 4 nebo 3 roky,
  • do standardní doby studia se započítává i doba studia oborů ukončených jinak než řádně (např. pokud student v prvním bakalářském oboru odstudoval 7 měsíců, studium ukončil a nyní studuje 2 roky a 6 měsíců ve druhém bakalářském oboru, překračuje standardní dobu studia o 1 měsíc),
  • pokud IS hlásí, že žádost o sociální stipendium nelze podat, protože k určitému datu student překračuje standardní dobu studia, lze podat žádost do dne předcházejícího tomuto datu. Např. IS napíše, že žádost nelze podat, protože student od 15. 7. překračuje standardní dobu studia, v tom případě lze žádost podat do 14. 7.

Podávání žádosti o sociální stipendium v době sběru žádostí (1. - 20. 11.):

  • Student zašle (doručí) stejnopis nebo úředně ověřenou kopii dokumentu „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ na adresu: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno. Obálku opatří heslem: „Sociální stipendium“ a přímo na dokument napíše UČO a telefonní kontakt.
  • Zároveň student podá žádost elektronicky v IS MU na adrese:https://is.muni.cz/auth/stipendia/soc_stip_zadosti.pl. Zde pak může žadatel také sledovat, jestli již byla jeho žádost potvrzena.

Stipendia na podporu ubytování (ubytovací stipendia) a stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (sociální stipendia) jsou administrována Studijním odborem RMU.

Stipendijní program na podporu humanitárních aktivit

Stipendijní program rektora MU na podporu humanitárních aktivit realizovaných studenty MU je stanoven Opatřením rektora č. 8/2015. Účelem stipendijního programu je přiznání stipendií v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách Masarykovou univerzitou (dále jen „MU“). Smyslem stipendijního programu je podpora studentů MU, kteří se rozhodli zapojit do celospolečensky významných humanitárních aktivit, založených na principu dobrovolnosti a sdílejících hodnoty zastávané MU.

Podporovány mohou být zejména takové formy aktivit, které jsou vykonávány ve spolupráci s partnery MU, či prostřednictvím renomovaných humanitárních organizací (např. Červený kříž, Člověk v tísni apod.), či charitativních organizací, které jsou zaměřeny na pomoc, právní a sociální služby, poradenství, resp. další vhodné aktivity, směrem k osobám v tíživé životní situaci tam, kde student sám, bez nároku na odměnu, dobrovolně a na svou odpovědnost realizuje tyto aktivity. Podpořit lze rovněž aktivity realizované v rámci studijních programů, jako jsou odborné stáže či praxe ve výše uvedených organizacích.

Formulář žádosti o přiznání stipendia rektora MU je k dispozici v Dokumentovém serveru.

Žádosti včetně odůvodnění a doložených dokladů prokazujících náklady jsou podávány prostřednictvím Informačního systému MU vložením do příslušné části aplikace v Dokumentovém serveru. Žadatel současně zašle svou žádost na emailovou adresu prorektora pro záležitosti studentů (prorektor.soc@muni.cz).

Stipendijní program rektora MU

Stipendijní program rektora MU je stanoven Opatřením rektora č. 8/2012. Účelem stipendijního programu je zajistit přiznání stipendií v případech zvláštního zřetele hodných podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách Masarykovou univerzitou (dále jen „MU“) podle § 91 odst. 5 zákona o vysokých školách. Smyslem stipendijního programu je podpora studentských aktivit, které překračují rámec jedné fakulty, případně Masarykovy univerzity. Tyto aktivity mají vazbu zejména na rozvoj formálního a neformálního vzdělávání, podporu strategických cílů a rozvoje hodnot MU a reprezentaci univerzity (v oblasti sportovní, kulturní, společenské, vědeckovýzkumné).

Formulář žádosti o přiznání stipendia rektora MU je k dispozici v Dokumentovém serveru.

Žádosti jsou podávány prostřednictvím Informačního systému MU vložením do příslušné části aplikace Dokumenty.

Sběr žádostí v roce 2017 bude probíhat do 28. 2., 31. 5. a do 16. 10.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info