Informace o projektu
Identifikace rizika vzniku tlakových lézí v intenzivní péči – hodnocení psychometrických vlastností škál rizika vzniku dekubitů (IRTL)

Kód projektu
MUNI/A/0922/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Projekt kontinuálně navazuje na projektové aktivity SVK z předchozích let 2012 až 2015, zaměřené na tvorbu a implementaci klinického doporučeného postupu v péči o osoby s nehojící se ránou. V předchozích letech byl proveden rozsáhlý průzkum zaměřený na proces hodnocení nehojících se ran v klinické praxi (v zařízeních akutní lůžkové péče, domácí péče a pracovišť sociálních služeb). Na základě analýzy výstupů předchozích projektů byly odhaleny nedostatky nejen v hodnocení nehojících se ran, ale zejména v nedostatečné erudici nelékařských zdravotnických pracovníků v přímé péči ve wound managementu a v identifikaci rizika vzniku dekubitálních lézí. V rámci projektů SVK již byla posuzována kvalita péče o osoby s nehojící se ránou, ale problematice hodnocení psychometrických vlastností hodnotících nástrojů dosud nebyla v ČR věnována pozornost. Práce je tak jednou z prvních svého zaměření. Projekt by měl umožnit další zvyšování kvality péče s využitím zahraničních zkušeností (zejména práce prof. M. Ahtiala z Finska a validace škály pro hodnocení rizika vzniku dekubitů) a jejich implementace. Zvláštní pozornost bude věnována identifikaci pacientů v riziku vzniku dekubitů v intenzivní péči a hodnocení inter-rater reliability jednotlivých nástrojů. Jedná se o intervenční projekt. Projektové aktivity navazují na odbornou činnost spolunavrhovatelky projektu (členka výboru České společnosti pro léčbu ran - ČSLR, členka výboru European Wound Management Association - EWMA) a kontakty s finskou výzkumnicí prof. Maarit Ahtiala. Cílem projektu je zlepšení odborných kompetencí všeobecných sester ve wound managementu v intenzivní péči. Projekt je koncipován jako multidimenzionální, s propojením specifických oblastí wound managementu – prevenci a diagnostiku dekubitů. Mění se také pohled na identifikaci rizika vzniku lézí. Základem procesu efektivní péče je správné stanovení rizika, následně diagnózy a vhodné léčby – pojmenování a epidemiologické zhodnocení fenoménu. Na základě projektových aktivit bude možné získat relevantní data, provést klinické a populační (epidemiologické) zhodnocení v konkrétním zdravotnickém zařízení, naplánovat a realizovat edukační aktivity pro zdravotníky v přímé péči a zvýšit znalosti a dovednosti zdravotníků.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info